Ἐν Κυθήροις τῆ 17ῃ Ὀκτωβρίου 2007

Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος
Κύριον κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΝ
εἰς Μαϊάμι - ΗΠΑ

Μακαριώτατε ἅγιε Προκαθήμενε
τῆς Ἑλλαδικῆς ἡμῶν Ἐκκλησίας Κύριε κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕ,

Ἐπί Σεπτοῖς Ὀνομαστηρίοις τῆς Ὑμετέρας Θείας Μακαριότητος διαπύρως εὔχομαι καί προσεύχομαι μετά τοῦ φιλοχρίστου Ποιμνίου μου ὑπέρ ἀποκαταστάσεως τῆς πολυτίμου ὑγιείας καί τῆς εὐρωστίας Ὑμῶν διά τῆς ταχινῆς ἐπισκέψεως ἐν χάριτι Θεοῦ τῆς Ὑπερευλογημένης Θεοτόκου, τῆς Μυρτιδιωτίσσης, καί ὑπέρ σθενώσεως καί κραταιώσεως τῆς ὁμολογουμένως μεγάλης πίστεως καί καρτερικῆς Ἰωβείου ὑπομονῆς Ὑμῶν, ἥν ὡς θεῖον δώρημα ἔχετε, πάντοτε ἐλπίζοντες καί μηδέποτε ἀπελπίζοντες.

Κύριος ὁ Θεός ἡμῶν, Μακαριώτατε Πρωθιεράρχα, «δῴη Ὑμῖν, ἐν τάχει, κατά τήν καρδίαν Ὑμῶν καί πᾶσαν τήν βουλήν Ὑμῶν πληρώσαι», «ἵνα ἐν χαρᾷ ἔλθητε πρός ἡμᾶς διά θελήματος Θεοῦ καί συναναπαύσησθε ἡμῖν» (πρβλ. Ρωμ. 15,32).

«Ἀνδρίζεσθε καί κραταιούσθω Ὑμῶν ἡ καρδία Μακαριώτατε, καί ὑπομείνατε τόν Κύριον» (πρβλ. Ψαλμ. κστ' 14).

Εἰς πολλά, εἰρηνικά, ἀγλαόκαρπα, εὐλογημένα καί ἀνώδυνα τά ἔτη Σας, Μακαριώτατε Δέσποτα.

Μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ καί ἀπείρων υἱϊκῶν εὐχῶν
Ἐλάχιστος ἐν Ἐπισκόποις

† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

footer

  • Τρίτη 20 Αυγούστου Σαμουήλ προφήτου, Φωτεινής, Λουκίου και Ηλιοδώρου μαρτύρων, Ρηγίνου και Ορέστου

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 90 επισκέπτες

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    10178549

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ