Τό πλῆρες κείμενο τῆς ἀπόφασης τῆς Ι.Σ. ἔχει ὡς ἑξῆς:
    «Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος παρακολουθεῖ μέ προσοχή τήν ὡς μή ὤφειλε ἔντονη συζήτηση ἐπί τοῦ Νομοσχεδίου γιά τή νομική ἀναγνώριση τῆς ταυτότητας φύλου. Πρός τοῦτο κατέθεσε τίς ἀπόψεις της στή γενομένη ἀνοιχτή διαβούλευση, παρέστη δι' ἐκπροσώπου της στήν ἁρμόδια Κοινοβουλευτική Ἐπιτροπή καί προέβη στά διαβήματα πού τῆς ἀναλογοῦν ἁρμοδίως.
    Ὡς ὕστατη ὅμως κίνηση ἀγάπης πρός τόν λαό μας καί ἐν ὄψει τῆς ἐπικειμένης συζήτησής του στήν ὁλομέλεια τῆς Βουλῆς, ἐπαναλαμβάνει τίς βασικές της θέσεις:

    (α) Τό φύλο στόν ἄνθρωπο ἀποτελεῖ ἱερή παρακαταθήκη καί ὑπηρετεῖ στή βάση τῆς ψυχοσωματικῆς συμπληρωματικότητας τό μυστήριο τῆς ζωῆς καί τῆς ἀγάπης. Ὑπό τήν  ἔννοια αὐτήν, δέν εἶναι ἐπιλέξιμο, ἀλλά ὡς δῶρο ἀποτελεῖ θεῖο χάρισμα στόν ἄνθρωπο πού πρέπει αὐτός νά ἀξιοποιήσει γιά τόν ἁγιασμό του.
    (β) Θεωρεῖ ὅτι ἡ νομολογία τῶν δικαστηρίων τῆς πατρίδας μας καλύπτει, ὅπου ὑπάρχει ἀνάγκη, ὑφιστάμενα προβλήματα, μέ τό δεδομένο ὅτι τό φύλο, οὔτε ἐπιλέγεται ἐλεύθερα, οὔτε καί μεταβάλλεται κατά βούλησιν, ἀλλά ἐπί τή βάσει ἀνατομικῶν, φυσιολογικῶν καί βιολογικῶν χαρακτηριστικῶν, πού ὁρίζουν τήν  ταυτότητα τοῦ ἀνθρώπου καί βεβαιώνονται μέσω ἰατρικῶν γνωματεύσεων πρός τό δικαστήριο. Ὁ νόμος δέν μπορεῖ νά ἀρκεῖται ἁπλῶς στήν ἐπιστημονικά ἀτεκμηρίωτη δήλωση τοῦ πολίτη, πού ἐνδεχομένως ἀργότερα δύναται νά μεταβληθεῖ.
    (γ) Τό προτεινόμενο Νομοσχέδιο προκαλεῖ τό αἴσθημα τῆς κοινωνίας, τορπιλίζει τόν ἱερό θεσμό της οἰκογένειας, ἔρχεται σέ ἀντίθεση μέ τά χρηστά ἤθη καί τήν  κοινή λογική καί κυρίως καταστρέφει τόν ἄνθρωπο. Ἀντί νά λιγοστεύει τή σύγχυση καί τίς ψυχικές διαταραχές, θά τίς αὐξήσει καί θά δώσει διαστάσεις ἐπικίνδυνου κοινωνικοῦ φαινομένου. Ἰδίως ὅταν ἐπεκτείνει τίς δυνατότητές του καί μεταξύ τῶν μαθητῶν, δημιουργεῖ ἐκρηκτική κατάσταση καί στά σχολεῖα.
    (δ) Πίσω ἀπό ὅλες αὐτές τίς προσπάθειες δέν διακρίνει τό ἐνδιαφέρον γιά τόν ταλαιπωρημένο καί ἀδικημένο συνάνθρωπο, ἀλλά τήν  ὕπαρξη ἰσχυρῶν ὁμάδων, μέ ἀποτέλεσμα τή διάλυση τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς καί τήν  πνευματική νέκρωση τοῦ ἀνθρώπου καί
    (ε) Κάνει μιά ὕστατη ἔκκληση στό σύνολο τοῦ πολιτικοῦ κόσμου νά ἀρθεῖ στό ὕψος τῆς εὐθύνης καί ἀποστολῆς του καί πέρα ἀπό πολιτικά ἰδεολογήματα, προκαταλήψεις καί τήν  ἐπίκληση τοῦ ἀνεξέλεγκτου δικαιωματισμοῦ, νά ἀποσύρει τό Νομοσχέδιο, νά δείξει ἀνάλογο ἐνδιαφέρον γιά τήν  ἐπίλυση τῶν σοβαρότατων προβλημάτων πού μαστίζουν τήν  κοινωνία, τό ἔθνος μας καί τόν λαό καί ἀντί νά ἐνισχύει τήν  ἔνταση, τόν διχασμό καί τόν παραλογισμό, νά συμβάλει στήν πνευματική ἀνόρθωση τῶν πολιτῶν μας.
    Σέ ἐποχή πού ἡ ἀνάγκη ταυτότητας καί συνοχῆς ἀποτελεῖ ἀνάγκη ἐθνικῆς καί πνευματικῆς ἐπιβίωσης, ἡ νομική κατοχύρωση τῆς ρευστότητας τῆς προσωπικῆς ταυτότητας εἶναι ὅ,τι χειρότερο ὑπάρχει. Ἡ Ἐκκλησία περιβάλλει μέ ἀγάπη καί κατανόηση ἀδιακρίτως ὅλους τούς ἀνθρώπους, ἀλλά προσβλέποντας πάντοτε στή σωτηρία τους ὀφείλει νά καταδείξει τήν  ἀστοχία κρισίμων ἐπιλογῶν τους».

footer

  • Κυριακή 20 Ιανουαρίου Ευθυμίου του μεγάλου, Ζαχαρίου

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 354 επισκέπτες

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    5714910

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ