Η ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΝΟΥ π.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΠΙΘΙΓΚΟΤΖΗ
ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ ΚΥΘΗΡΩΝ ΤΗΝ 24η ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

xeirotonia kon bithigotzi 24032018 04

            Τό  Σάββατο 24 Μαρτίου 2018 παραμονή τῆς ἐορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καθώς καί τῆς μεγάλης Ἐθνικῆς ἐορτῆς,  ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Σεραφείμ ἐτέλεσε  Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Πελαγίας-Ἁγίας Πελαγίας Κυθήρων  μέ τήν συμμετοχή Κλήρου καί Λαοῦ τῆς νήσου  καί ἐν συνεχεία προέβη εἰς τήν χειροτονίαν εἰς Πρεσβύτερον τοῦ Διακόνου π.Κωνσταντίνου Μπιθιγκότζη.
Παραθέτουμε τόν λόγο πού ἐκφώνησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κατά τήν χειροτονία τοῦ νέου Πρεσβυτέρου.

Ὁ Λόγος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κυθήρων κ.Σεραφείμ 
κατά τήν χειροτονίαν εἰς  Πρεσβύτερον τοῦ  π.Κωνσταντίνου Μπιθιγκότζη

Ἀγαπητέ μου Ἱεροδιάκονε π.Κων/νε

            Μετά τήν παρέλευσι τριμηνιαίας εὐδοκίμου διακονίας εἰς τόν πρῶτον βαθμόν τῆς Ἱερωσύνης, καλεῖσαι σήμερα ἡμέρα Σάββατο τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, παραμονή τῆς Θεομητορικο-Δεσποτικῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, νά εἰσέλθης εἰς τά Ἅγια τῶν Ἁγίων καί γονυπετῶν ἐνώπιον τῆς Ἁγίας καί φρικτῆς Τραπέζης νά λάβης τό δεύτερο Ἱερατικό βαθμό, τόν τοῦ Πρεσβυτέρου καί ποιμένος τῆς νεωτέρας καί ἀναδεικνυομένης ἐνορίας τῆς Ἁγίας Πελαγίας.

Διανύων καί σύ τό στάδιον τῶν ἀρετῶν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς,τῆς κατανυκτικῆς καί πένθιμης αὐτῆς ἁγίας Περιόδου, τοῦ εὐλογημένου αὐτοῦ καιροῦ τῆς μετανοίας, τῆς διπλῆς νηστείας, τῆς σωματικῆς καί τῆς πνευματικῆς, καί τῶν εὐκαιριῶν περισσότερης καί θερμότερης προσευχῆς καί Θείας Λατρείας. εἶχες τήν πνευματικήν καί ψυχική προετοιμασία διά τό τρισμέγιστο γεγονός καί τήν μεγάλη ὥρα τῆς εἰς Πρεσβύτερον χειροτονίας σου.
            Πολύ σημαντικός αὐτός ὁ πνευματικός σταθμός τῆς ζωῆς σου καί ἡ ἀνάληψις τοῦ ἱερατικοῦ λειτουργήματος ἀπό μέρους σου . Ὁ μελίρρυτος ποταμός τῆς σοφίας, ὁ μέγας Πατήρ τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας καί θεωρητικός τῆς Ἱερωσύνης ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, γράφων διά τόν Ἱερέα καί τό τρισμέγιστο ἀξίωμα τῆς Ἱερωσύνης, τονίζει τά ἐξῆς(τά ἀποδίδομε εἰς τήν ἀπλῆ γλῶσσα): «Ὅταν (ὁ Ἱερεύς) καί τό ἅγιο Πνεῦμα καλεῖ καί τήν φρικωδέστατη ἐπιτελεῖ θυσία, καί συνεχῶς ἐφάπτεται τοῦ κοινοῦ τῶν ὅλων Δεσπότου (Χριστοῦ), ποῦ νά τόν κατατάξουμε, πές μου;... Τότε καί ἄγγελοι παρευρίσκονται πλησίον τοῦ Ἱερέως καί ὁλόκληρο τό τάγμα τῶν οὐρανίων δυνάμεων φωνάζει δυνατά, καί ὁ πέριξ τοῦ Ἱεροῦ Θυσιαστηρίου τόπος εἶναι γεμᾶτος πρός τιμήν τοῦ Οὐρανίου Ἄρτου, ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται ἐπάνω εἰς τό Ἱερόν Δισκάριον...Γιατί ἡ Ἱερωσύνη τελεῖται μέν ἐπάνω στή γῆ, ἔχει ὅμως τάξι ἐπουρανίων ταγμάτων. Καί πολύ εὔλογα. Διότι ὄχι ἄνθρωπος , οὔτε Ἄγγελος, οὔτε Ἀρχάγγελος, οὔτε κάποια κτιστή δύναμις, ἀλλά ὁ ἴδιος ὁ Παράκλητος (τό Πανάγιο Πνεῦμα) καθώρισε αὐτή τήν διακονία καί ἀκολουθία, καί ἐνῶ μένουμε ἀκόμη στή σάρκα ἔπεισε (τό Θεῖο Πνεῦμα) νά βλέπουμε μέ τά μάτια τῆς ψυχῆς τήν διακονία Ἀγγέλων. Γι΄αὐτό ὁ ἱερωμένος, καθώς στέκεται εἰς τούς οὐρανούς ἀνάμεσα στίς ἐπουράνιες δυνάμεις ἔτσι, κατά τόν ἴδιο τρόπο , πρέπει νά εἶναι καθαρός».
            Ὁ Ἱερεύς, ὡς ἄλλος Μωϋσῆς, καλεῖται μέ τήν ποιμενική του ράβδο νά ὁδηγήση τό ἐμπιστευθέν εἰς αὐτόν λογικό ποίμνιο τοῦ Χριστοῦ ἀπό τήν Αἴγυπτο τῶν παθῶν καί τῆς ἁμαρτίας  στή γῆ τάς Ἐπαγγελίας, στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, τήν ἄνω Ἱερουσαλήμ.
            Μέ τήν δύναμι τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ θά ὁδηγήση τόν λαόν τοῦ Θεοῦ διά μέσου τῆς νοητῆς Ἐρυθρᾶς θαλάσσης, προστατεύοντάς τον ἀπό τούς ὁρατούς καί ἀοράτους ἐχθρούς, εἰς νομάς σωτηρίους. Ἡ πορεία καί διαδρομή μέσα στήν ἔρημο τοῦ κόσμου, τήν ἄνυδρη  καί ἄβατη πνευματικά καί στεγνή ἀπό τήν Χάρι τοῦ Θεοῦ εἶναι δύσκολη καί δυσχερής, ὑποκρύπτονται δέ κίνδυνοι καί παγίδες.
            Ὁ καλός πνευματικός ποιμένας, διασχίζοντας μέ τό ποίμνιο του τήν κατάξηρη ἔρημο τῆς ἁμαρτίας, ἀναζητεῖ πνευματικές ὀάσεις. Καί ὅταν στίς ὀάσεις αὐτές βρίσκει πικρό, ἀντί γιά εὔγευστο καί δροσερό νερό, τότε «ἡ ἀήττητος καί ἀκατάλυτος  καί θεία δύναμις τοῦ Τιμίου  καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ» θά μεταβάλη τό πικρό σέ γλυκύ, τήν δυσάρεστη ψυχική κατάστασι σέ πνευματική εὐφορία.
            Στήν ἔρημο ὁ Θεός ἔτρεφε τόν λαόν του μέ τό μάννα καί τά ὀρτύκια. Καί ὁ Ἱερεύς τοῦ Θεοῦ ποτέ δέν ἀφήνει τό λογικό του ποίμνιο νά πεινάση καί νά διψάση πνευματικά, ἀλλά τοῦ προσφέρει τό μάννα Χριστός μέ τή Θεία Κοινωνία καί τό «ὕδωρ τό ζῶν» μέ τήν ἀνάγνωσι καί μελέτη τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ.
            Στήν πορεία τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ στήν καυτή καί ἀπαράκλητη  ἔρημο τούς ἐπεσκίαζε τήν ἡμέρα φωτεινή νεφέλη, προστατεύοντάς τους ἀπό τόν καύσωνα, καί τήν νύκτα στήλη φωτός. Τό ποίμνιο τοῦ Χριστοῦ πορεύεται  ὑπό τήν σκέπην τῆς Θεομήτορος, ἀφοῦ ἐκείνη εἶναι «σκέπη τοῦ κόσμου πλατυτέρα νεφέλης». Καί ἡ στήλη τοῦ φωτός μέσα στό σκοτάδι τῆς ἁμαρτίας εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, «τό φῶς τό ἀληθινόν, τό φωτίζον καί ἁγιάζον πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τόν κόσμον».
            Διά τούς γογγυσμούς καί τήν ἀπείθεια τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ φίδια φαρμακερά κατέκλυσαν τόν τόπο, ὅπου ἐστρατοπέδευσαν καί θανατώνονταν ἀπό τά δαγκώματά τους, μέχρι πού ὁ Μωϋσῆς ὕψωσε τό χάλκινο φίδι, πού προτύπωνε τόν σταυρό τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, καί ὅσοι  προσέβλεπαν σ΄ἐκεῖνο σώζονταν ἀπό βέβαιο θάνατο.
        Καί ὁ πνευματικός ποιμένας, ὑψώνοντας τόν Τίμιο Σταυρό τοῦ Σωτῆρος, προστατεύει τά πνευματικά του παιδιά, ὅσα προσβλέπουν μέ πίστι στόν Ἐσταυρωμένο Κύριό μας, καί τά λυτρώνει ἀπό τά φοβερά δαγκώματα τῶν νοητῶν ἐχθρῶν.
            Οἱ Ἰσραηλῖτες στήν πορεία τους μέσα στήν ἔρημο μέ προορισμό τήν γῆ τῆς ἐπαγγελίας, «τήν γήν τήν ρέουσαν μέλι καί γάλα», ἀντιμετώπισαν φοβερό ἐχθρό, τόν λαό τῶν  Ἀμαληκιτῶν, τόν ὁποῖο καί ἐνίκησαν, ἀφοῦ μέ τήν προτύπωσι  τοῦ Τιμίου Σταροῦ, μέ τό νά κρατῆ δηλαδή ὁ Μωϋσῆς τά χέρια του  σέ ἔκτασι καί νά τά ὑποβαστάζουν στήν συνέχεια ὁ Ἀαρών καί ὁ Ὤρ κατετροπώθη ὁ ἐχθρικός ἐκεῖνος λαός.
            Τό ἴδιο κατορθώνει καί ὁ Ἱερεύς τοῦ Θεοῦ μέ τήν δύναμι τοῦ Σταυροῦ, καθώς ὑψώνει τά χέρια του γιά νά προσευχηθῆ  «ὑπέρ τῶν ἰδίων ἁμαρτημάτων καί τῶν τοῦ λαοῦ ἀγνοημάτων».

            Ἀγαπητέ μου Διάκονε π.Κωνσταντῖνε,

            Ἐντός ὀλίγου καθίστασαι Ἱερεύς τοῦ Θεοῦ καί πνευματικός πατέρας τῆς Ἐνορίας αὐτῆς.

Διδάχθηκες ἀπό τόν πρῶτο σου Πνευματικό Πατέρα, τόν ἀείμνηστο π.Ἀθανάσιο Δούση, τόν ὁποῖο ἐγνώρισα κι΄ἐγώ ἀπό τήν δεκαετία τοῦ 70 , τά τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καί ζωῆς, σοῦ μετέδωσε τό γνήσιο ἐκκλησιαστικό φρόνημα καί ἐκαλλιέργησε μέσα στήν ὕπαρξί σου τόν θεοφύτευτο πόθο σου γιά τήν Ἱερωσύνη.

            Λαμβάνεις σέ ἕνα τρίμηνο τό πτυχίο σου ἀπό τήν Θεολογική Ἀκαδημία Ἀθηνῶν καί θέτεις τήν χεῖρα σου «ἐπ΄ ἄροτρον», ἀναλαμβάνοντας τήν ἐνορία τῆς Ἁγίας Πελαγίας καί τήν ποιμαντική της εὐθύνη.

            Ἔχεις ἔνθεο καί ἱερό ζῆλο νά διακονήσης τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ  καί τούς ἐνορίτες σου. Μικρούς καί μεγάλους, παιδιά, νέους, γονεῖς καί γέροντες.

            Χρέος σου ἱερό εἶναι νά τούς παιδαγωγήσης καί χειραγωγήσης εἰς Χριστόν. Νά ἀποκτήσουν συνειδητή γνῶσι γιά τόν Τριαδικό μας Θεό, τόν Πατέρα, τόν Υἱό καί τό Ἅγιον Πνεῦμα, λειτουργική καί λατρευτική ἀγωγή καί νά συνειδητοποιήσουν τόν τρισμέγιστο πλοῦτο καί τόν ἀνεκτίμητο  θησαυρό τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ὀρθοδόξου Παρακαταθήκης καί κληρονομιᾶς.

            Ἔχεις τό Θεῖο χάρισμα νά προσεγγίζης τούς συνανθρώπους μας κάθε ἡλικίας. Μέ ἀγάπη πολλή στήν ποιμαντική σου διακονία καί μέ ὑπομονή καί καρτερία νά ἐπιτελῆς ἀθόρυβα τό πνευματικό σου ἔργο πρός ὅλους.

            Ἡ Παναγία μας ἡ Μυρτιδιώτισσα, Προστάτις, Ἔφορος καί Πολιοῦχος τῆς νήσου μας, ἡ Ἁγία Μόνη, ἡ μόνη τῶν πάντων ἐλπίς, ἡ Ἁγία Ὁσιοπαρθενομάρτυς Ἐλέσα, ὁ Ὅσιος Θεόδωρος ὁ ἐν Κυθήροις καί ὁ Ὅσιος Ἄνθιμος ὁ νέος ὁ ἐν Κεφαλληνίᾳ, ἀλλά καί οἱ Προστάτιδες  τῆς ἐνορίας αὐτῆς Ὁσία Πελαγία ἡ ἐν Ἀντιοχείᾳ καί ἡ Ὁσία Πελαγία  ἡ ἐν Τήνῳ, νά σέ προστατεύουν, Ἀδελφέ, νά σέ ἐνισχύουν  καί ἐνδυναμώνουν στόν πνευματικό καί ποιμαντικό σου ἀγῶνα καί νά σοῦ χαρίζη ὁ Κύριος καί Θεός μας μακρά καί κατάκαρπη ἱερατική διακονία καί «πάντα τά πρός σωτηρίαν αἰτήματα καί ζωήν τήν αἰώνιον».      

            Ἡ χάρις τοῦ Παναγίου Πνεύματος νά εἶναι μαζί σου ὅλες τίς ἡμέρες τῆς ζωῆς σου.

            «Εἴσελθε, δοῦλε τοῦ Θεοῦ, εἰς τήν χαράν τοῦ Κυρίου Σου».

xeirotonia kon bithigotzi 24032018 19

Ὁ Λόγος τοῦ  Ἱεροδιακόνου π.Κωνσταντίνου Μπιθιγκότζη κατά τήν  
χειροτονίαν του εἰς  Πρεσβύτερον.

Σεβασμιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,
Σεβαστοί μου Πατέρες,
Ἀγαπητοί μου ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

«Δόξα τῇ Ἁγίᾳ καί ζωοποιῷ καί Ἀδιαιρέτῳ Τριάδι».

            Αὐτή τήν εὐλογημένη ἡμέρα, αὐτή τήν ἱερή στιγμή αἰσθάνομαι ἀπό τά μύχια τῆς ψυχῆς μου νά ἐκφράσω εὐχαριστήρια δοξολογία στόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό γιά τίς ἀμέτρητες δωρεές Του. Ἔχοντας ἀπολαύσει τόσες εὐεργεσίες καί δωρεές ἀπό τόν Πανάγαθο Θεό καί ἰδιαιτέρως τήν χάριν τῆς Ἱερωσύνης, εἴμαι ὀφειλέτης καί ὑπεύθυνος νά ἀσκῶ μέ πίστι, ἀκρίβεια καί ἀκούραστο ζῆλο τήν διακονία μου. Μάλιστα δέ, μέ τήν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία μου, ἀναλαμβάνω τεράστια εὐθύνη ἀπέναντι στήν Ἐκκλησία.

            Σεβασμιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα. Θέλω νά σᾶς εὐχαριστήσω ὁλοκαρδίως γιά τό ἐνδιαφέρον, τίς νουθεσίες καί τήν ἐπιείκεια πού δείχνετε στήν ἀναξιότητα  μου. Καθώς ἐπίσης γιά τήν πατρική σας ἀγάπη, ἐκδήλωσι τῆς ὁποίας εἶναι ἡ ἐκλογή μου καί ἡ χειροτονία μου πρῶτα εἰς Διάκονο  καί σήμερα εἰς Πρεσβύτερο τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Ζητῶ υἱϊκῶς συγγνώμη  γιά τίς ἀδυναμίες μου καί εὔχομαι νά ἐκφράσω ἐμπράκτως τήν δική μου ἀγάπη  καί εὐγνωμοσύνη μέ τήν πιστή διακονία μου.

            Εὐγνωμοσύνη νιώθω καί πρός τόν πνευματικό μου, τόν πατέρα Ἀγαθάγγελο Μαραγκουδάκη, γιά τήν πνευματική καθοδήγησι, τίς συμβουλές καί τήν στήριξί του σέ κάθε δυσκολία καί πειρασμό. Εὐχαριστίες καί στόν γέροντα μου π.Ὀνούφριο Κωστόπουλο, πού στίς προσευχές του καί τά λόγια του τοῦ ὀφείλω πολλά.

            Εὐχαριστίες πολλές στόν Αἰδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο π.Παναγιώτη Μεγαλοκονόμο, Γενικό Ἀρχιερατικό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας. Ὁλοκαρδίως δέ καί σέ ὅλους τούς ἀξιοσέβαστους  πατέρες τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, πού ἀπό τήν πρώτη κιόλας ἡμέρα τῆς διακονίας μου, μέ ἀγκάλιασαν καί μέ ἐνέταξαν ἀμέσως στήν ζεστή χορεία τῶν Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεως μας. Γιά κάθε ἔναν ξεχωριστά ἕνα ἐγκάρδιο εὐχαριστῶ, πολύ δέ μᾶλλον καί γιά τήν  σημερινή τους παρουσία στήν εὐλογημένη αὐτή στιγμή τῆς ζωῆς μου. 

            Συγχωρέστε με, Σεβασμιώτατε, ἀγαπητοί μου πατέρες καί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, ἀλλά ἰδιαιτέρως θέλω νά εὐχαριστήσω τόν Αἰδεσιμολογιώτατο Πρεσβύτερον π.Παῦλο Καλλίκα, τόν ἀδελφό μου πατέρα Παῦλο! Τόν Προϊστάμενο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ὁσίας Πελαγίας. Ἀπό τήν πρώτη μου συνάντησι ἔνιωσα ὅτι πραγματικά βρῆκα  ἕναν Ἀδελφό, ἕναν συνοδοιπόρο στά πρῶτα μου ἱεροδιακονικά καθήκοντα. Ἡ ἀγάπη μου καί ἡ εὐγνωμοσύνη μου στό πρόσωπο του εἶναι δεδομένη.

            Θερμές εὐχαριστίες στήν τοπική μας κοινωνία, ἰδιαιτέρως δέ στούς συγχωριανούς μου πλέον Ἁγιοπελαγίτες γιά τή θερμή ὑποδοχή καί ἀγάπη πού μού προσφέρουν . Θέλω ἐνώπιον σας, Σεβασμιώτατε, νά τούς ὑποσχεθῶ καί νά τούς διαβεβαιώσω ὅτι θά κάνω ὅ,τι μπορῶ καί δύναμαι  νά σταθῶ ἀντάξιος τῆς ἀγάπης τους.

            Εὐχαριστίες πολλές στό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ὁσίας Πελαγίας γιά τήν ἔμπρακτη ἀγάπη τους καί τήν στήριξι τους στό νέο μου ξεκίνημα.

            Εὐχαριστίες καί στούς Ἄρχοντες τοῦ τόπου μας. Στόν Δήμαρχο κ.Εὐστράτιο Χαρχαλάκη , τόν Ἀντιδήμαρχο κ.Παναγιώτη Ζαντιώτη καί ὅλους τούς λοιπούς ἄρχοντες.

            Σέ αὐτό τό σημεῖο θά ἤθελα νά εὐχαριστήσω ἰδιαιτέρως ἕναν συμπατριώτη μας Τσιριγώτη, ὁ ὁποῖος ἀπό τίς πρῶτες μέρες μου ὡς Διάκονο στάθηκε δίπλα μου ὡς πατέρας, ὡς ἀδελφός, ὡς φίλος. Τόν εὐχαριστῶ πού μέ τιμάει μέ τήν παρουσία του σήμερα στήν ἰδιαίτερη  χαρά μου. Ἐπιθυμία του ἡ ἀνωνυμία.

            Εὐγνωμοσύνη καί εὐχαριστίες πολλές στήν κατά σάρκα οἰκογένεια μου. Τόν πατέρα μου Ἀντώνιο, τήν μητέρα μου Δήμητρα καί τήν ἀδελφή μου Εἰρήνη, τήν ἀνηψούλα μου Ἀντωνία. Τούς θείους μου Βασίλη καί Σταυρούλα καί τόν φίλο μου Θεοφάνη, πού ἤρθαν σήμερα ἐδῶ στό Τσιρίγο καί συμμετέχουν στήν χαρά μου!

            Τέλος θέλω νά ἐκφράσω τήν ἀγάπη μου στή σύζυγο μου Δήμητρα γιά τήν στήριξι της στή διακονία μου. Τήν εὐχαριστῶ ἀκόμα διότι ἔχοντας ἐπίγνωσι  τῶν εὐθυνῶν τῆς πρεσβυτέρας εἶναι πρόθυμη  μέ τήν βοήθεια του Θεοῦ νά τίς ἀναλάβει.

            Μακαρίσωμεν, Σεβασμιώτατε, Ἅγιοι πατέρες, Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, τόν μακαριστό Πρωτοπρεσβύτερο π.Ἀθανάσιο Δούση καί τήν μακαριστή γερόντισσα Μακαρία μοναχή ἡγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Ἐφραίμ Νέας Μάκρης Ἀττικῆς. Οἱ διδαχές τους, οἱ προσευχές τους, οἱ συμβουλές  καί οἱ παρατηρήσεις τους στά παιδικά καί νεανικά μου χρόνια, ἔγιναν οἱ βάσεις γιά τήν μετέπειτα ζωή μου.

            Σάββατο τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου πρός τήν Ὑπεραγία μας Θεοτόκο σήμερα 24η Μαρτίου, Παραμονή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου. Μόνο τυχαία δέν εἶναι ἡ ἡμέρα αὐτή πού ἐπιλέξατε Σεβασμιώτατε νά λάβω ἀπό τά τίμια χέρια σας τό δεύτερο βαθμό τῆς Ἱερωσύνης.  Ἦταν 24ηΜαρτίου τοῦ 2007, πρίν 11 χρόνια , πού ἔφυγε βιολογικά ὁ μακαριστός Γέροντας Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων κυρός Κωνσταντῖνος καί λέω βιολογικά, γιατί οἱ λόγοι του καί ὁ ἐν γένει  βίος του, εἶναι σπουδή καί παράδειγμα γιά ὅλους τούς Χριστιανούς, πολλῷ δέ μάλλον γιά ἐμᾶς τούς κληρικούς!

Αἰωνία ἡ Μνήμη Του.

            Σήμερα, ὅμως, ἡ Ἐκκλησία μας προεορτάζει τόν Εὐαγγελισμό τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Μία Ἑορτή πού ἐπιτρέψατε μου Σεβασμιώτατε μέ ταξιδεύει πίσω στήν Ἀττική. Ὁ Ἅγιος Ἐφραίμ ὄντας προστάτης μου καί πρέσβυς μου πρός Κύριον ὑπηρέτησε καί μαρτύρησε εἰς τήν Ἱερά Μονή Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στό Ὄρος τῶν Ἀμώμων  Ἀττικῆς. Ταυτόχρονα καλοῦμαι σήμερα νά λάβω τήν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἰς τοῦτον τόν περικάλλη Ναό ὅπου τιμᾶται ἡ μνήμη τῆς Ὁσίας Πελαγίας τῆς Τηνίας. Καί ἀμέσως ὁ νούς μας ταξιδεύει στήν πανιερῆ νῆσο Τῆνο. Στήν χαριτωμένη εἰκόνα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, πού ἡ ἴδια ἡ Παναγία μητέρα μας ἐφανέρωσε στήν ἐδῶ τιμωμένη Ὁσία Πελαγία. Πόση εὐλογία!!! Σάββατο τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, σήμερα καί πόσο ὡραῖα οἱ Ἅγιοι Πατέρες ἑρμηνεύουν καί συνδυάζουν μέ τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας τήν Ἱερωσύνη!!

            «Χαῖρε, τῆς κολυμβήθρας ζωγραφοῦσα τὸν τύπον, χαῖρε, τῆς ἁμαρτίας ἀναιροῦσα τὸν ρύπον». Κατά τούς νηπτικούς Πατέρες παρουσιάζει τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο καί τήν κολυμβήθρα. Ὅπως ἡ Παναγία μας κυοφόρησε τόν Μόνον Ἀναμάρτητον Κύριον Ἰησοῦ Χριστόν ἔτσι καί ἐμεῖς διά τοῦ Μυστηρίου τῆς Βαπτίσεως καί τοῦ Χρίσματος γινόμαστε μέλη του Σώματος Του, τῆς Ἐκκλησίας Του ἀναιρώντας τόν ρύπο τοῦ προπατορικού ἁμαρτήματος.  «Χαῖρε, λουτήρ ἐκπλύνων συνείδησιν·». Δεύτερο Μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως, τῆς Μετάνοιας.

             «Χαῖρε, κρατήρ κιρνῶν ἀγαλλίασιν». Τρίτο Μυστήριο τό Μέγιστο τῆς Θείας Λειτουργίας. Τό Σῶμα καί Αἷμα τοῦ Κυρίου μας, ὡς ἡφαίστειο νά ἐκραγεῖ καί νά κυριεύσει τίς ψυχές ὅλων τῶν Χριστιανῶν.

            Καλεῖται, σήμερα, Σεβασμιώτατε, ἡ ἀναξιότητα μου νά γίνει ἱερέας, λειτουργούς τοῦ Ἁγίου Θυσιαστηρίου καί τῶν Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας. Τρεῖς μῆνες πέρασαν ἀπό τήν ἡμέρα πού ἀξιώθηκα νά λάβω  ὑπό τῶν τιμίων χειρῶν σας τόν πρῶτο βαθμό τῆς ἱερωσύνης. Τά προσωπικά μου Εἰσόδια, ὅπως μοῦ εἴχατε πεῖ. Ἀπό ἐκείνη τήν ἡμέρα τολμῶ νά πῶ ἄλλαξε ἡ ζωή μου! Ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐπισκιάζει κάθε δευτερόλεπτο τό βίο μου. Ἕνα πραγματικό μυστήριο πού κανείς ἁπλός ἀνθρώπινος νοῦς δέν μπορεῖ νά ἐξηγήσει!!. Αὐτή τήν εὐλογημένη ὥρα, ὅμως, φόβος καί δέος μέ διακατέχει διότι τά ἀνάξια χέρια μου, θά ἀξιωθοῦν διά τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου καί Τελεταρχικοῦ Πνεύματος νά τελοῦν τά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας καί νά μελίζουν τό Ἄχραντο Σῶμα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ!  Τρόμος καί ἔκστασις!! Τί εὐλογία ταυτόχρονα! Ὁ διακαής παιδιόθεν πόθος νά γίνω ἱερέας πραγματώνεται!!

            Σεβασμιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα, Μητροπολῖτα Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων κ.Σεραφείμ, Ἀγαπητοί μου πολυσέβαστοι Πατέρες, Ἀγαπητοί μου ἐν Χριστῷ ἀδελφοί ζητῶ συγνώμη πού σᾶς κούρασα, ἄλλη ἡ ἡμέρα τούτη ἔρχεται νά ἐπισφραγίσει τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ στήν ἑως σήμερα βιοτή μου. Ὁ γάμος μου μέ τήν ἀγαπημένη μου σύζυγο Δήμητρα, ἡ γέννηση τοῦ μικροῦ μας Ἐφραίμ, ἡ χειροτονία μου εἰς Διάκονον καί σήμερα  εἰς Πρεσβύτερον. «Τό ἔλεός σου, Κύριε καταδιώξει μέ, πάσας τάς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου!».

            Ταπεινά στήν ἀγάπη σας, ζητῶ συγχώρεση ἀν σας κούρασα. Καί τώρα Σεβασμιώτατε συνομολογῶ παρά τήν ἀναξιότητά μου μετά τοῦ Μεγάλου Βασιλείου: «Δέσποτα, Πανάγιε κἀγὼ εἰμί ὁ ἁμαρτωλὸς καὶ ἀνάξιος δοῦλος Σου, ὁ καταξιωθεὶς λειτουργεῖν τῷ ἁγίῳ Σου Θυσιαστηρίῳ»

            Πρεσβείας τῆς Παναχράντου Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Μυρτιδιωτίσσης, τοῦ Ὁσίου Θεοδώρου, τῆς Ἁγίας Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Ἐλέσης, τοῦ Ὁσίου πατρός Ἀνθίμου, τῆς Ὁσίας Μητρός Πελαγίας τῆς Τηνίας, τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Μύρωνος καί τοῦ Ὁσίου ἡμῶν Ἐφραίμ ἐλέησόν με. Ἀμήν.

 
ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΣ

 

footer

  • Παρασκευή 5 Ιουνίου Δωροθέου Τύρου, Νικάνδρου, Απόλλωνος, Μάρκου

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 1027 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    15391876

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ