ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ
ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΙΤΣΙΝΙΑΝΙΚΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΠΙΤΣΙΝΙΑΝΙΚΑ ΚΥΘΗΡΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ (ΦΑΝΕΡΟΥ)
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΚΤΑΣΕΩΣ 75,30 Τ.Μ.
ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΑΥΤΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΚΤΑΣΕΩΣ 132,28 Τ.Μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

********----------*******

Το εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ι.Ν. Εσταυρωμένου Χριστού Πιτσινιανίκων Κυθήρων, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού Δ.Ι.Σ. υπ’ αριθμ. 8/1979 περί Ιερών Ναών και Ενοριών, εκδοθέντος κατά τις εξουσιοδοτικές διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 2, 36, 37 παρ. 8, 51 παρ. 2 εδ. δ’ του Ν. 590/1977 «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος»

ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ

ότι προκηρύσσει δημόσιο προφορικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση ακινήτου το οποίο ανήκει στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή του Ι.Ν. Εσταυρωμένου Χριστού Πιτσινιανίκων Κυθήρων και ο οποίος διοικείται από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιό του, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ

Πρόκειται για ακίνητο, εκτάσεως 75,30 τ.μ, μετά της έμπροσθεν αυτού πλατείας, εκτάσεως 132,28 τ.μ., που βρίσκεται στα Πιτσινιάνικα Κυθήρων, αποτελούμενο από μια αίθουσα, κουζίνα και W.C.

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Ως ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται το ποσό των διακοσίων (200) ευρώ το οποίο αποτελεί και το ποσό εκκίνησης της δημοπρασίας.
Η πρώτη προσφορά μηνιαίου μισθώματος του πρώτου πλειοδότου ή του τυχόν μοναδικού προσφέροντος πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά τρία τοις εκατό (3%) μεγαλύτερη της τιμής εκκίνησης της δημοπρασίας.
Κάθε επόμενη προσφορά πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά δύο τοις εκατό (2%) μεγαλύτερη της προηγούμενης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η χρονική διάρκεια της μισθώσεως θα είναι τέσσερα (4) έτη.

ΧΡΗΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ

Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως καφενείο ή καφεπαντοπωλείο ή για οποιανδήποτε άλλη παρεμφερή χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι η οποιαδήποτε άλλη παρεμφερής δραστηριότητα δεν θα θίγει επ΄ουδενί την πρωταρχική του χρήση ως καφενείου και ότι δεν θα προκαλούνται ή εκπέμπονται ηχητικές ή οπτικές οχλήσεις, ούτε θα προξενείται ρύπανση ή μόλυνση του περιβάλλοντος, ούτε θα ανεγείρονται πρόσθετα βοηθητικά κτίσματα και η χρήση του μισθίου θα είναι σύμφωνη με τους ορισμούς της καλής πίστης, των χρηστών και συναλλακτικών ηθών της Νήσου των Κυθήρων. Οποιαδήποτε προϋπόθεση για την καταλληλότητα του μισθίου σε σχέση με την ασκούμενη σε αυτό δραστηριότητα θα επιβαρύνει αποκλειστικά το μισθωτή.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της τριμελούς επιτροπής, την οποία όρισε το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Εσταυρωμένου Χριστού Πιτσινιανίκων Κυθήρων και η οποία αποτελείται από τους: α) Αρχιμ.π.Πέτρος Κασιμάτης (Πρόεδρος), β) Εμμανουήλ Καλλίγερος του Ιωάννου (Ταμίας), γ) Ιωάννης Καλλίγερος του Χαραλάμπους (Εκκλησιαστικός Σύμβουλος).
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 8-12-2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 έως 12.00 π.μ., στα Πιτσινιάνικα Κυθήρων και στον Ιερό Ναό Εσταυρωμένου Χριστού Πιτσινιανίκων. Σε περίπτωση που η δημοπρασία κριθεί άγονη ή ασύμφορη ή για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί, αυτή θα διενεργηθεί την επόμενη Κυριακή, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, χωρίς νέα διακήρυξη, με απλή ανακοίνωση του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου η οποία θα αναφέρεται στην αρχική διακήρυξη και θα τοιχοκολληθεί στη θύρα του Ιερού Ναού, προ πέντε (5) τουλάχιστον ημερών. Εάν αποτύχει ο διαγωνισμός, το Μητροπολιτικό Συμβούλιο δύναται να εγκρίνει την εκμίσθωση με ιδιαίτερη συμφωνία το πολύ για δύο (2) έτη.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσουν στην επιτροπή, κατά την ημέρα της δημοπρασίας, το φάκελο με τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α. Φορολογική ενημερότητα.
β. i) Ασφαλιστική ενημερότητα Ι.Κ.Α. (ότι δεν οφείλει ή ότι είναι αναπόγραφος), καθώς και ii) ασφαλιστική ενημερότητα του ασφαλιστικού ταμείου όπου υπάγεται ο συμμετέχων.
γ. Αντίγραφο πιστοποιητικού ποινικού μητρώου το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί τους τελευταίους τρεις (3) μήνες.
δ. Σχετικό γραμμάτιο του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων επ’ ονόματι του Ιερού Ναού Εσταυρωμένου Χριστού Πιτσινιανίκων Κυθήρων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης ελληνικής τράπεζας ή μετρητά, ποσού δέκα (10) ΕΥΡΩ ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.
ε. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και αν ο προσφέρων είναι αλλοδαπός, φωτοαντίγραφο διαβατηρίου και άδεια διαμονής ή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για έκδοση άδειας παραμονής.
στ. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρει την επιθυμούμενη χρήση του μισθίου, η οποία δεν πρέπει να είναι άλλη από την προαναφερθείσα.
ζ. Εφόσον ο συμμετέχων είναι νομικό πρόσωπο, θα πρέπει να υποβληθεί ο φάκελος από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας. Ο φάκελος θα περιέχει τα νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρείας, μαζί με μια Υπεύθυνη Δήλωση που θα αναφέρει τα πλήρη στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου του.

Για κάθε πληροφορία ή την παραλαβή της διακήρυξης της δημοπρασίας με τους πλήρεις όρους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο της Ιεράς Μητρόπολης Κυθήρων και Αντικυθήρων (τηλ. επικ. 27360 - 31202), καθώς και στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Εσταυρωμένου Χριστού Πιτσινιανίκων Κυθήρων (τηλ. επικ. 694552073).

Πιτσινιάνικα Κυθήρων,18 -10-2019
Ο Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου
Αρχιμ.π.Πέτρος Κασιμάτης

footer

  • Σάββατο 15 Αυγούστου Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 56 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    16490825

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ