ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ

     Προσφάτως ἐξεδόθησαν τρία Φύλλα τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.), τά ὁποῖα ἀφοροῦν εἰς τήν Ὀργάνωσιν, τήν Διοίκησιν καί τήν Λειτουργίαν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς καί Θεοστηρίκτου Μητροπόλεως Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων.
     Συγκεκριμμένως : α) Τό ὑπ’ ἀριθ.175, Τεῦχος Α’ τῆς 8ης Νοεμβρίου2019 Φ.Ε.Κ. διαλαμβάνει τήν ὑπ’ ἀριθ.2473/2206 Ἀπόφασιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, διά τῆς ὁποίας ἐγκρίνεται ἡ μετονομασία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθήρων εἰς Ἱεράν Μητρόπολιν Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων.
     β) Τό ὑπ’ ἀριθ.329, Τεῦχος Β’ τῆς 8ης Φεβρουαρίου 2019 Φ.Ε.Κ. περιλαμβάνει τήν ὑπ’ ἀριθ.71/110 Ἀπόφασιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ θέμα : «Ὀργάνωση καί διάρθρωση Ἐνοριῶν, Ἱερῶν Προσκυνημάτων καί τῶν Θρησκευτικῶν Λειτουργῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθήρων», καί
     γ) Τό ὑπ’ ἀριθ. 3676, Τεῦχος Β’τῆς 3ης Ὀκτωβρίου 2019 Φ.Ε.Κ. ἐμπεριέχει τήν ὑπ’ ἀριθ. Πρωτ. 5631/2018, Διεκπ. 2005 Ἀπόφασιν τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου μέ θέμα : «Ἔγκριση τοῦ Ἐσωτερικοῦ Κανονισμοῦ Λειτουργίας τῶν κεντρικῶν Ὑπηρεσιῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθήρων».
Κατωτέρω παρατίθενται αἱ ὕπερθεν σχετικαί Ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τό πλῆρες κείμενον αὐτῶν, μετά τήν κατά τά ὡς ἄνω δημοσίευσιν αὐτῶν εἰς τήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.), εἰς γνῶσιν τοῦ Χριστεπωνύμου Πληρώματος καί τῶν Ν.Π.Δ.Δ. Ἐκκλησιαστικῶν καί Κρατικῶν Ὑπηρεσιῶν.

Α’ Ἡ ὑπ’ ἀριθ.2473/2206 Ἀπόφασις τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν
Συνόδου περί μετονομασίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθήρων


Β’ Ἡ ὑπ’ ἀριθ. 71/110 Ἀπόφασις τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου περί Ὀργανώσεως καί διαρθρώσεως Ἐνοριῶν, Ἱερῶν Προσκυνημάτων καί
τῶν Θρησκευτικῶν Λειτουργῶν
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων

Γ’ Ἡ ὑπ’ ἀριθ. 5631/2018, Ἀπόφασις τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου περί Ἐγκρίσεως τοῦ Ἐσωτερικοῦ Κανονισμοῦ Λειτουργίας τῶν Κεντρικῶν Ὑπηρεσιῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθήρων

footer

  • Σάββατο 15 Αυγούστου Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 904 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    16491945

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ