ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ
Τ.Κ. 801 00 Κ Υ Θ Η Ρ Α
ΤΗΛ.:2736031202 & 2736038359
FAX :2736031202
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ἐν Κυθήροις τῇ 16ῃ Ἰουνίου 2020
Ἀριθ. Πρωτ.: 347

Πρός
Τά Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια καί τούς Ἐνορίτας
Φριλιγκιανίκων καί Καστρισιανίκων
εἰς τάς ἕδρας των

Πανοσιώτατε Πρόεδρε καί Ἀξιότιμα Μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων.
Ἀγαπητοί Ἐνορίτες Φριλιγκιανίκων καί Καστρισιανίκων
Χαίρετε ἐν Κυρίῳ!

     Ὡς Ποιμενάρχης τῆς Θεοσώστου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων παρατηρῶ μετά λύπης μου ἀπό τήν ἀρχή τοῦ τρέχοντος ἔτους 2020 ἐντάσεις, προστριβές καί ἔριδες στά χωριά σας, πού δέν ὑπῆρχαν πρίν.
  Τό «μῆλον τῆς ἔριδος» ἦταν καί εἶναι τό οἰκόπεδο πού βρίσκεται δεξιά τοῦ Κοινοτικοῦ Καταστήματος Καστρισιανίκων.

   Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο Καστρισιανίκων μέ τό ὑπ΄ἀριθ.8/2014 Πρακτικό του παρεχώρησε τό οἰκόπεδο αὐτό , κατόπιν αἰτήσεως ἑνός δωρητοῦ (ὁ ὁποῖος ἐτήρησε τήν ἀνωνυμίαν του), γιά ἐγκατάστασι παιδικῆς χαρᾶς. Τό Μητροπολιτικό Συμβούλιο ἐνέκρινέ τήν παραχώρησι τοῦ οἰκοπέδου αὐτοῦ, προκειμένου μέ τίς ἀπαιτούμενες προδιαγραφές νά ἐγκατασταθῆ καί νά λειτουργήση παδική χαρά γιά τά δύο χωριά.
     Παραθέτουμε στό σημεῖο αὐτό τό ἀπόσπασμα τῆς Πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου.

Πρᾶξις 8/2014

«Ἐν Καστρισιανίκοις σήμερον 24 Ἰουλίου 2014, ἡμέρα Πέμπτη καί ὥρα 18:00 συνῆλθε κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Αἰδεσ.Προέδρου τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο μέ μόνον θέμα: «Τοποθέτηση παιδικῆς χαρᾶς εἰς χῶρον ἰδιοκτησίας τοῦ Ναοῦ». Ὁ Ταμίας ὡς εἰσηγητής λέγει ὅτι ὑπάρχει Ἀνώνυμος Δωρητής, ὁ ὁποῖος ἐπιθυμεῖ μέ δικές του δαπάνες νά τοποθετηθῆ παιδική χαρά εἰς χῶρον ἰδιοκτησίας τοῦ Ναοῦ.
Μετά διαλογικήν συζήτησιν γίνεται ἀποδεκτή ἡ προαναφερόμενη δωρεά καί ζητεῖται ἡ ἔγκρισις τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου…».
          Ὁ Πρόεδρος                                                                   Τά Μέλη
Ἱερομ.Σεραφείμ.Μαρσέλος

Καί τό ἐγκριτικό ἔγγραφο τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου:
Πρᾶξις 536/2014

«Μέ τήν ὑπ’ ἀριθ. 536/21-11-2014 Πρᾶξιν τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἡ ὁποία ἐξεδόθη συμφώνως ταῖς κειμέναις διατάξεσι, ἐγκρίνεται τό ὑπ’ ἀριθ. 8/2014 Πρακτικόν συνεδριάσεως τοῦ καθ’ ὑμᾶς Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου, τό ὁποῖον ἀφορᾶ τήν τοποθέτησιν παιδικῆς χαρᾶς εἰς χῶρον ἰδιοκτησίας τοῦ Ἐνοριακοῦ Ναοῦ.
Τό κόστος τῆς ὡς ἄνω δαπάνης θά καλυφθῇ ὑπό ἀνωνύμου δωρητοῦ...»

Ὁ Μητροπολίτης-Πρόεδρος τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου
†Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

     Αὐτά ἔγιναν τό ἔτος 2014, πρό ἑξαετίας, ἀλλά δέν ἐπροχώρησε τότε τό ἔργο μέ εὐθύνη τοῦ δωρητοῦ.
    Δύο Ἐπιτροπές μέ ἐπεσκέφθησαν στό Γραφεῖο μου: ἡ μία ὑπό τόν Δήμαρχον Κυθήρων & Ἀντικυθήρων κ.Ε.Χαρχαλάκη, τούς Ἀντιδημάρχους καί τόν Πρόεδρο τῆς Δημοτικῆς Κοινότητας Φριλιγκιανίκων καί ἡ ἄλλη μέ τόν Ἀντιδήμαρχο κ.Χ.Σούγιαννη καί τόν Πρόεδρο τῆς Δημοτικής Κοινότητας κ.Ε.Νοταρᾶ, παρόντων τοῦ Ἐφημερίου –Ἱερέως π.Σεραφείμ καί τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου π.Παναγιώτη Μεγαλοκονόμου.
     Καί στίς δύο Ἐπιτροπές ἐτόνισα ὅτι τό θέμα τῆς ἐγκαταστάσεως παιδικῆς χαρᾶς στό συγκεκριμένο οἰκόπεδο τῆς Ἐνορίας Καστρισιανίκων εἶναι στήν οὐσία του λελυμένο (ἔπειτα καί ἀπό τίς προαναφερθεῖσες Πράξεις τοῦ οἰκείου Ἐκκλησ. Συμβουλίου καί τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου). Τυπικά θά πρέπει νά ὑπάρχει ἕνα ἁπλό αἴτημα τῆς Τοπικῆς Δημοτικῆς Κοινότητας διά τοῦ Δήμου Κυθήρων πρός τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο γιά τήν παραχώρησι τῆς χρήσεως τοῦ οἰκοπέδου , θέμα γιά τό ὁποῖο διαφωνοῦν τόσον οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ Δήμου Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων, ὅσο καί τῆς Δημοτικῆς Κοινότητας μέ τόν ἰσχυρισμό ὅτι ὁ Ἱερός Ναός Καστρισιανίκων δέν ἔχει τίτλους κυριότητας ἐπί τοῦ οἰκοπέδου.
   Ὅμως, τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο Καστρισιανίκων, σεβόμενο τήν ζωντανή παράδοσι τοῦ χωριοῦ, σύμφωνα μέ τήν ὁποία τό οἰκόπεδο αὐτό , μαζί μέ τά δύο ἄλλα διεκδικούμενα πρόσφατα ἀπό τήν Δημοτική Κοινότητα ἀκίνητα(τό λεγόμενο Κελλί καί τήν ‘’Κλειστούλα’’) εἶναι Ἐκκλησιαστικά, «Ἁγιάτικα» καί πάντοτε, ἀδιάκοπα τά διαχειρίζονταν ἡ ἐνορία, τά δηλώνει ἀπό 20ετίας καί πλέον στό Ε9 τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου Καστρισιανίκων καί φορολογεῖται ἐπ’αὐτῶν, χωρίς ποτέ ἡ πρώην Κοινότητα Φριλιγκιανίκων -Καστρισιανίκων καί μετά ταῦτα ὁ Δῆμος Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων καί ἡ νῦν Δημοτική Κοινότητα Φριλιγκιανίκων -Καστρισιανίκων νά ἐγείρουν, μέχρι τῶν ἀρχῶν τοῦ τρέχοντος ἔτους 2020, ἰδιοκτησιακά δικαιώματα ἐπ’αὐτῶν.
    Ὑπερήλικες πλέον Ἐκκλησιαστικοί Ἐπίτροποι τῆς Ἐνορίας τῶν Καστρισιανίκων (100 ἐτῶν ὁ ἕνας καί 80 ὁ ἄλλος) δηλώνουν ἐνόρκως ὅτι πάντοτε, σέ ὅλα τους τά χρόνια, τά ἐν λόγῳ τρία ἀκίνητα-κτήματα ἀνῆκαν καί ἀνήκουν στόν ἐνοριακό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου. Μάλιστα δέ ὁ πρῶτος, ὁ ἑκατοντούτης κ.Ἀθανάσιος Γιαννακόπουλος, εἶχε ἐπί σειράν ἐτῶν ἐνοικιάσει γιά τά ζῶα του τό οἰκόπεδο, πού προορίζεται γιά παιδική χαρά, καί ὑπάρχουν ἀκόμη οἱ ἀποδείξεις πού ἔπαιρνε ἀπό τόν Ναόν πληρώνοντας τό ἐνοίκιο.

Πανοσιώτατε Πρόεδρε,
Ἀξιότιμοι Ἐκκλησιαστικοί Σύμβουλοι καί Ἐνορίτες
τῶν χωριῶν Φριλιγκιανίκων καί Καστρισιανίκων

     Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο Ἁγίου Ἀντωνίου Καστρισιανίκων, ὅπως τότε, τό 2014, καί τώρα ὁμόφωνα καί ὁλοπρόθυμα προσφέρει γιά τά παιδιά μας τό προοριζόμενο γιά παιδική χαρά οἰκόπεδο. Θά τό ἀπαλείψη ἀπό τό Ε9 τοῦ Ἐνοριακοῦ Ναοῦ καί δέν θά τό συμπεριλάβη στό Κτηματολόγιο . Ἀνοίγεται ἔτσι ὁ δρόμος στή Δημοτική Κοινότητα Φριλιγκιανίκων-Καστρισιανίκων γιά νά πραγματοποιήση τό ὅραμα τῆς παιδικῆς χαρᾶς, γιατί αὐτό ἱκανοποιεῖ ὅλους μας, Ἐκκλησία καί Δῆμο, καί μάλιστα Γονεῖς καί παιδιά.
     Ὅμως, εἶναι ὑποχρεωμένο (τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο) γιά νά μήν κατηγορηθῆ γιά παράβασι καθήκοντος καί ἀνεπίτρεπτη ὀλιγωρία νά ὑποστηρίξη νομικά καί δεοντολογικά τό ἰδιοκτησιακό του δικαίωμα εἰς τά διεκδικούμενα ὑπό τῆς Δημοτικῆς Κοινότητας ἤ καί ὑπό τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων -διότι ἐκλήθη, ἤδη, τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο νά δώση τούς τίτλους ἰδιοκτησίας ἐπί τῶν ὥς ἄνω ἀκινήτων-κτημάτων- ἀκίνητα(τό Κελλί καί τήν ’’Κλειστοῦλα’’, ἐνῶ τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο Φριλιγκιανίκων θά ὑποστηρίξη μέ τά ὑπάρχοντα ἔγγραφα τό ἰδιοκτησιακό του δικαίωμα ἐπί τῆς πρό τοῦ Ναοῦ Πλατείας). Ὑπάρχουν συμβόλαια, παραχωρητήρια καί ἔνορκες βεβαιώσεις, τά ὁποῖα ἀποδεικνύουν τήν κυριότητα καί τό δικαίωμα ἰδιοκτησίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἐπί τῶν διεκδικουμένων.
     Προτείνουμε γιά νά διευθετηθῆ εἰρηνικά καί νομικά τό θέμα αὐτό νά γίνη συνάντησις καί τῶν δύο πλευρῶν , παρουσίᾳ τῶν νομικῶν συμβούλων ἀμφοτέρων τῶν μερῶν, καί νά συζητηθῆ ἐμπεριστατωμένα τό θέμα αὐτό καί ἡ πλευρά τῆς Ἐκκλησίας, διά τοῦ νομικοῦ συμβούλου της, θά παρουσιάση τεκμήρια ἰδιοκτησίας της. Ἔτσι θά ἀποφευχθοῦν δικαστικές ἔριδες καί διαμάχες.
     Ἐγκάρδια εὐχή ἐκφράζω ὡς πνευματικός πατέρας καί Ποιμενάρχης σας νά πέσουν οἱ τόνοι καί οἱ ὀξύτητες, οἱ προστριβές καί ἀντιπαλότητες. Ὁμολογῶ πώς ἔχω λυπηθῆ πολύ μέ ὅσα πληροφοροῦμαι ὅτι ἔγιναν καί γίνονται στά χωριά σας, σάν νά εἶσθε δύο διαφορετικοί κόσμοι, ἐχθροί καί ἀντίπαλοι. Εὔχομαι αὐτά τά δυό ὄμορφα Χωριά σας νά ξαναμονιάσουν καί ξαναγαπηθοῦν ὅπως πρῶτα. Καί αὐτό τό θέαμα τῆς ἐφετεινῆς πανηγύρεως τῆς Ἁγίας Τριάδος νά μήν τό ξανα-ἀντικρύσωμε.
     Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία εἶναι Μητέρα ὅλων μας, μᾶς ἑνώνει , μᾶς εἰρηνεύει καί μᾶς ἐνδυναμώνει στούς ἀγῶνες τῆς ζωῆς μας.
     Ἡ χάρις καί ἡ εὐλογία τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ νά εἶναι μαζί σας.

Διαπυρός πρός Κύριον εὐχέτης σας
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

† Ὁ Κυθήρων & Ἀντικυθήρων Σεραφείμ

 Κοινοποίησις:
1.Δῆμον Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων
2.Ἐπιτροπή Ἐγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων
3.Δημοτική Κοινότητα Φριλιγκιανίκων καί Καστρισιανίκων

footer

  • Δευτέρα 8 Μαρτίου Θεοφυλάκτου Νικομηδείας, Ερμού

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 738 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    19601907

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ