Patriarch Kirill of MoscowsevasmiotatosΕΥΧΕΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΜΟΣΧΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΙ 15ΕΤΙΑΣ 
ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ & ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΟΥ ΜΑΣ

ΕΙΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΝ ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΜΟΣΧΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΡΩΣΣΙΩΝ

Ἀριθμ. πρωτ. 01/2560

Ἐν Μόσχᾳ τῇ 27ῃ Ἰουνίου 2020

     Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην
     Κυθήρων καὶ Ἀντικυθήρων
     κύριον Σεραφεὶμ

        Σεβασμιώτατε, ἀγαπητὲ Δέσποτα,
     Ἐπὶ τῇ δεκαπενταετεῖ ἐπετείῳ τῆς εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονίας καὶ διακονίας ὑμῶν εἰς τὸν ἀρχαῖον θρόνον Κυθήρων Σᾶς προσφέρω τὰς ὁλοθύμους συγχαρητηρίους προσρήσεις.
     

     Νέος ἀνταπεκρίθητε εἰς τὴν κλῆσιν τοῦ Ἀρχιποίμενος Χριστοῦ μέσω τῆς ἀφιερώσεως εἰς τὸ ἔργον ἐν τῷ ἀμπελῶνι Αὐτοῦ. Αὐξάνων δὲ ἐν χάριτι καὶ γνώσει τοῦ Κυρίου ἡμῶν καὶ σωτῆρος (Β᾽ Πετ. 3. 18), ἐπολλαπλασιάσατε τὰ τάλαντα, μὲ τὰ ὁποῖα Σᾶς προίκισε πλουσίως ὁ Παντοκράτωρ. Ἐκπληκτικὴ θεολογικὴ μόρφωσις, θεμελίωσις εἰς τὴν Παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας, πλουσία πεῖρα κηρυγματικῆς διακονίας ὡς πρεσβύτερος, ἀποτέλεσαν στερεὰν βάσιν μιᾶς ἐπιτυχοῦς ἀρχιερωσύνης πρὸς τὸν καταρτισμόν…τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ (Ἐφ. 4. 12). Ἐκτὸς Ἑλλάδος τυγχάνετε γνωστὸς ὡς γενναῖος μάρτυς τῆς ἀληθείας τοῦ Θεοῦ, ὁ ὀρθοτομῶν τὸν λόγον τῆς ἀληθείας (Β᾽ Τιμ. 2.15).
     Θὰ ἤθελον ἵνα Σᾶς ἐκφράσω τὰς ἰδιαιτέρας μου εὐχαριστίας διὰ τὴν ἀκλόνητον θέσιν ὑμῶν εἰς τὸ Οὐκρανικόν, τὴν ὁποίαν κατ᾽ἐπανάληψιν διατυπώσατε δημοσίως. Μόνον διὰ τῆς μετὰ ζῆλου ὑπερασπίσεως τῶν ἀρχῶν τῆς κανονικῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς ἀντιστάσεως εἰς τὴν ἀναγνώρισιν τῶν σχισματικῶν καὶ αὐτοχειροτονήτων δυνάμεθα ἵνα διαφυλάξωμεν τὴν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας.
     Τὴν εὔσημον ἡμέραν ταῦτην εὔχομαι ὑμῖν δυνάμεις κατ᾽ἄμφω, εἰρήνην καὶ πλουσίαν συναντίληψιν τοῦ Θεοῦ εἰς τὴν περαιτέρω Ἀρχιερατείαν ὑμῶν.

Μετὰ ἐν Κυρίῳ ἀγάπης, διατελῶ

† ὁ Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ρωσσιῶν
Κύριλλος

Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΣΤΙΣ ΕΥΧΕΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ
Τ.Κ. 801 00 Κ Υ Θ Η Ρ Α
ΤΗΛ.:2736031202 & 2736038359
FAX :2736031202

Ἐν Κυθήροις τῇ 30ῇ Ἰουνίου 2020

Ἀριθ. Πρωτ.: 381

Μακαριώτατον Πατριάρχην
Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσσιῶν
Κύριον κ. ΚΥΡΙΛΛΟΝ
Πατριαρχεῖον Μόσχας
 εἰς Μόσχαν Ρωσίας

Μακαριώτατε ἅγιε Πατριάρχα,
                                       Εὐλογεῖτε·

    Μετά βαθείας συγκινήσεως ἐδεξάμην τάς ἐνθέρμους Πατριαρχικάς Ὑμῶν εὐχάς καί εὐλογίας ἐπί τῇ συμπληρώσει 15ετοῦς ταπεινῆς Ἀρχιερατικῆς Διακονίας ἐν τῷ κατά Κύθηρα καί Ἀντικύθηρα Ἱερῷ Ἀμπελῶνι τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, χάριτι καί εὐδοκίᾳ τοῦ ἐν Τριάδι ὑμνουμένου καί δοξαζομένου Εὐλογητοῦ Κυρίου καί Θεοῦ ἡμῶν.
   Εὐχαριστῶ θερμῶς διά τούς εὐγενεῖς καί μεστούς ἀγάπης καί τιμῆς λόγους τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος, ἡ Ὁποία «ἐν παροξυσμῷ ἀγάπης» ὑπερβάλλει τήν πραγματικότητα διά τήν ἐλαχιστότητά μου καί διά τήν ταπεινήν ἐκκλησιαστικήν διακονίαν μου.
    Εὔχεσθε παρακαλῶ, Μακαριώτατε Πρωθιεράρχα τῆς Ἀδελφῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας, ὡς ἔχοντες Πατριαρχικήν παρρησίαν πρός τόν Παντοδύναμον καί Πανοικτίρμονα Θεόν, ἵνα μιμητής γενόμενος τοῦ Ἀρχιποίμενος Χριστοῦ καί τιθέμενος τήν ψυχήν μου ὑπέρ τῶν λογικῶν προβάτων ἀξιωθῶ μετ’ αὐτῶν τῆς Ἐπουρανίου Βασιλείας.
    Καθηκόντως, ὡς ταπεινός Ἀρχιερεύς τῆς Μιᾶς Ἁγίας Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας συναλγῶ καί συστενάζω μεθ’ Ὑμῶν καί τῆς συντριπτικῆς πλειονότητος τῶν κατά τόπους Ἁγίων Αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί ἀπό πρώτης ὥρας ἐτάχθην ὑπέρ τῆς Ἱεροκανονικῆς διευθετήσεως καί ἀντιμετωπίσεως τοῦ Οὐκρανικοῦ ζητήματος καί κατά τῆς οὕτω πως ἐκχωρηθείσης ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου «Αὐτοκεφαλίας τῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας», βαρυνομένης ὑπό βαρυτάτων Κανονικῶν παραβάσεων καί παραβιάσεων καί τοιουτοτρόπως κλονιζομένης καιρίως τῆς ἑνότητος τῶν Αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἀφ’ ὅτου ἀνετράπη ἐν προκειμένῳ ἡ Κανονική Τάξις ἐν τῷ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησιαστικῷ Χώρῳ.
   Ταπεινῶς καί ἀσιγήτως δέομαι τοῦ Θείου Δομήτορος τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας, ὅπως ἐξαγάγῃ αἰσίως καί ἀκινδύνως τήν Ναῦν τῆς χειμαζομένης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας ἐκ τοῦ παρατεταμένου δεινοῦ κλύδωνος, ᾧ τρόπῳ Ἐκεῖνος μόνον ἐπίσταται, εἰς δόξαν Θεοῦ καί εὔκλειαν τῆς Ἁγιωτάτης Αὐτοῦ ἐκλεκτῆς Νύμφης Μητρός ἡμῶν Ἐκκλησίας.
     Ἐπί δέ τούτοις, ἀσπαζόμενος Ὑμᾶς ἐν Κυρίῳ διατελῶ βαθυσεβάστως

Ἐλάχιστος ἐν Ἐπισκόποις
Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Κυθήρων & Ἀντικυθήρων Σεραφείμ

     Σημείωσις: Εὐχές διά τήν ἐπέτειο τῆς 15ετοῦς Ἀρχιερατικῆς Διακονίας ἀπέστειλε εἰς τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην μας καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ κ.Ἱλαρίων μέ τήν ἀπό 27/6/2020 ἐπιστολήν του καί ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας ἀπηύθυνε εἰς τόν Σεβασμιώτατον τήν ἀπό 30/6/2020 ἐπιστολήν του.

footer

  • Δευτέρα 8 Μαρτίου Θεοφυλάκτου Νικομηδείας, Ερμού

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 206 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    19602644

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ