ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓ. ΠΑΤΕΡΩΝ 5-6-2011

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ
Η ΘΕΟΠΟΘΗΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

             «Πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτούς ἐν τῷ ὀνόματί σου
ᾧ δέδωκάς μοι, ἵνα ὦσιν ἕν καθώς ἡμεῖς»
(Ἰωάν.17, 11)

Κατά τήν σημερινή Κυριακή τῶν Ἁγίων Πατέρων, ἀγαπητοί  μου ἀδελφοί, ἀκούσαμε εἰς τό ἱερό Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα τήν Ἀρχιερατική Προσευχή τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, πού τήν ἀπηύθυνε εἰς τόν Θεόν Πατέρα ὀλίγον πρό τοῦ σταυρικοῦ Του πάθους.

Μεταξύ ἄλλων ὁ Θεῖος Διδάσκαλος, ὁμιλῶν πρός τόν Θεόν Πατέρα τόν παρακαλεῖ θερμά διά τούς μαθητάς καί Ἀποστόλους Του. Νά ἰδοῦμε διά ποῖο πρᾶγμα παρακαλεῖ ὁ Χριστός τόν Οὐράνιο Πατέρα Του (τό ἀποδίδουμε εἰς τήν ἁπλῆ γλῶσσα) : «Ἅγιε Πατέρα, διατήρησέ τους στήν πίστι μέ τή δύναμι τοῦ Ὀνόματός σου πού μοῦ χάρισες, γιά νά μείνουν ἑνωμένοι ὅπως ἐμεῖς. Ὅταν ἤμουν μαζί τους στόν κόσμο, ἐγώ τούς διατηροῦσα στήν πίστι μέ τήν δύναμι τοῦ Ὀνόματός σου. Αὐτούς πού μοῦ ἔδωσες τούς φύλαξα, καί κανένας ἀπ' αὐτούς δέν χάθηκε, παρά μόνο ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀπώλειας (ὁ προδότης μαθητής Ἰούδας) γιά νά ἐκπληρωθοῦν τά λόγια τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Τώρα ὅμως ἐγώ ἔρχομαι σ' ἐσένα, καί τά λέγω αὐτά ὅσο εἶμαι ἀκόμα στόν κόσμο, ὥστε νά ἔχουν τήν δική μου χαρά μέσα τους σέ ὅλη της τήν πληρότητα.

            »Ἐγώ τούς ἔδωσα τό δικό σου μήνυμα. Ὁ κόσμος ὅμως τούς μίσησε γιατί δέν ἀνήκουν στόν κόσμο, ὅπως καί ἐγώ δέν προέρχομαι ἀπό τόν κόσμο. Σέ παρακαλῶ, ὄχι νά τούς πάρης ἀπό τόν κόσμο, ἀλλά νά τούς προστατεύσης ἀπό τόν διάβολο. Δέν προέρχονται ἀπό τόν πονηρό κόσμο, ὅπως καί ἐγώ δέν προέρχομαι ἀπ' αὐτόν τόν κόσμο. Ἁγίασέ τους μέ τήν σώζουσα ἀλήθειά σου. Ὁ δικός  σου λόγος εἶναι ἀλήθεια. Ὅπως ἐσύ ἔστειλες ἐμένα στόν κόσμο, ἔτσι κι ἐγώ ἔστειλα στόν κόσμο αὐτούς καί γιά χάρι τους ἀφιερώνω καί προσφέρω τόν ἑαυτό μου σ' ἐσένα, ὥστε καί αὐτοί νά εἶναι ἀληθινά ἀφιερωμένοι σ' ἐσένα.

            »Δέν προσεύχομαι μόνο γι' αὐτούς, λέγει στή συνέχεια στήν Ἀρχιερατική του προσευχή ὁ Χριστός, ἀλλά καί γιά ἐκείνους πού μέ τό κήρυγμά τους θά πιστεύουν σ' ἐμένα, ὥστε νά εἶναι ὅλοι ἕνα, ὅπως ἐσύ, Πατέρα, εἶσαι ἑνωμένος μ' ἐμένα καί ἐγώ μ' ἐσένα. Νά εἶναι καί αὐτοί ἑνωμένοι μ' ἐμᾶς, καί ἔτσι ὁ κόσμος νά πιστεύση ὅτι ἐσύ μέ ἔστειλες. Ἐγώ τή δόξα πού μοῦ ἔδωσες τήν ἔδωσα σ' αὐτούς, γιά νά εἶναι ἕνα μεταξύ τους, ὅπως ἐμεῖς εἴμαστε ἕνα. Ἐγώ ἑνωμένος μαζί τους καί ἐσύ ἑνωμένος μαζί μου, ὥστε ν' ἀποτελοῦν μιά τέλεια ἑνότητα, καί ἔτσι ὁ κόσμος νά καταλαβαίνη ὅτι ἐσύ μέ ἔστειλες καί ὅτι ἀγάπησες καί αὐτούς ὅπως ἀγάπησες ἐμένα».

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ὁ Κύριός μας πρό τοῦ Σταυρικοῦ Του Πάθους προσευχήθηκε μέ αὐτά τά ὁλόθερμα λόγια στόν Οὐράνιο Πατέρα γιά τήν ἀρραγῆ, τήν πνευματική καί τέλεια ἑνότητα τῶν μαθητῶν Του μεταξύ τους. Νά εἶναι στενά ἑνωμένοι καί συνδεδεμένοι μεταξύ τους σύμφωνα μέ τό τέλειο καί θεϊκό πρότυπο τῆς ἑνώσεως τοῦ Οὐράνιου Πατέρα μέ τόν Υἱό καί Λόγο τοῦ Θεοῦ, τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό. Νά εἶναι ἀδιάρρηκτα ἑνωμένοι οἱ μαθητές τοῦ Χριστοῦ, ὄχι μόνο ὁ ἕνας μέ τόν ἄλλο καί ὅλοι μαζί, ἀλλά καί μέ τόν Θεόν Πατέρα καί τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ καί ἑπομένως καί μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα. Ἑνωμένοι μέ τήν θεοπαράδοτη καί ἁγία χριστιανική πίστι στόν ἀληθινό Τριαδικό μας Θεό, μέ τή θεία Του ἀγάπη καί τήν ἀγάπη ἀναμεταξύ τους. Ἀγάπη χωρίς τήν ἀληθινή πίστι καί πίστις χωρίς τήν ἀληθινή ἀγάπη πρός τόν Θεό καί συνανθρώπους μας δέν ἠμπορεῖ νά εἶναι βιώσιμη καί ἀκατάλυτη, παντοτεινή, στερεωμένη καί εὐλογημένη ἀπό τόν Θεό.

Ἡ ἁγία αὐτή θεοπόθητη - θεοδίδακτη ἑνότητα εὐδοκιμεῖ καί ἀναπτύσσεται μόνον εἰς τούς κόλπους τῆς Μίας, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας μέ ἀπαραίτητες προϋποθέσεις τήν ἀνόθευτη ὀρθόδοξη πίστι καί τήν εἰλικρινῆ καί ἄδολη ἀγάπη πρός τόν Θεό, τήν Ἁγία Του Ἐκκλησία, πού εἶναι ἡ πνευματική μήτρα καί ἡ ἐγγύησις τῆς ἁγίας ἑνότητος, καί πρός τούς ἀδελφούς μας.

Αὐτήν τήν ἁγία ἑνότητα ἔχουν μεγάλη ἀνάγκη τόσο ἡ Ἐκκλησία μας, ὅσον καί ὁ σύγχρονος ταραγμένος καί ἀνήσυχος κόσμος. Νά μᾶς τήν χαρίση ὁ Πανάγαθος Θεός. Ἀμήν.-

† Ὁ Κ.Σ.

footer

  • Τρίτη 15 Οκτωβρίου Λουκιανού, Σαβίνου οσίου, Βάρσου ομολογητού

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 307 επισκέπτες

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    11321555

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ