ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ 12-6-2011

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ.ΚΗΡΥΓΜΑ
ΠΝΕΥΜΑΤΕΜΦΟΡΟΙ  ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΟΚΙΝΗΤΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

«Λάβετε Πνεῦμα Ἅγιον» (Ἰωαν.20,22)

            Ἀφοῦ ἔκλεισε ὁ κύκλος ὅλων τῶν ἔργων τῆς ἐνσάρκου Θείας Οἰκονομίας μέ τήν Ἀνάληψι εἰς τούς Οὐρανούς τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἄρχισε ἡ νέα περίοδος τῆς χάριτος μέ τήν ἐπιφοίτησι εἰς τήν Ἐκκλησία καί τόν κόσμο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τό ὁποῖο μᾶς ἔστειλε ὁ Θεῖος Λυτρωτής μας, σύμφωνα μέ τήν ὑπόσχεσί Του.

            «Πάντα χορηγεῖ τό Πνεῦμα τό Ἅγιον, ψάλλει πανηγυρικά σήμερα ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, βρύει προφητείας, ἱερέας τελειοῖ, ἀγραμμάτους σοφίαν ἐδίδαξε, ἁλιεῖς θεολόγους ἀνέδειξε, ὅλον συγκροτεῖ τόν θεσμόν τῆς Ἐκκλησίας. Ὁμοούσιε καί ὁμόθρονε τῷ Πατρί καί τῷ Υἱῷ, Παράκλητε δόξα Σοι».

             Οἱ ἅγιοι Προφῆται τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἐπροφήτευσαν μέ τήν δύναμι καί τόν φωτισμό τοῦ Παναγίου Πνεύματος καί μεταξύ ἄλλων προεῖδαν πολλούς αἰῶνες πρίν τά ἔργα τῆς Θείας Οἰκονομίας, πού ἀναφέραμε, δηλαδή τήν Γέννησι τοῦ Σωτῆρος ἀπό τήν Παρθένο Μαρία, τήν Σταύρωσι τοῦ Χριστοῦ, τήν Ἀνάστασί Του, τήν Ἀνάληψι εἰς τούς Οὐρανούς καί τήν κάθοδο στόν κόσμο καί τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

            Οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι, μετά τήν ἁγία Πεντηκοστή, ἐσοφίσθησαν μέ τήν χάρι καί τόν φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἔλαβον δύναμι καί θάρρος, ἐκαθαρίσθησαν, ἐφωτίσθησαν καί ἐχαριτώθησαν μέ τό Πανάγιο Πνεῦμα καί μετέδωσαν εἰς τά πέρατα τοῦ κόσμου τό μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας, ἀφοῦ κατήχησαν προηγουμένως καί ἐβάπτισαν τούς λαούς καί τούς μεταλαμπάδευσαν τό φῶς τοῦ Χριστοῦ διά τῶν ἁγίων Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας μας.

            Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες τοῦ Χριστοῦ καί οἱ Ὅσιοι Θεοφόροι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καί οἱ ἅγιοι ἀσκηταί τῶν ἐρήμων ἀρδεύθησαν ἀπό τήν ζωογόνο καί ζωοποιό Χάρι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί μέ τήν ἐνίσχυσί Του καί τόν θεῖο φωτισμό ἐβίωσαν τόν Χριστό καί τήν ἐν Χριστῷ πνευματική ζωή καί ὡμολόγησαν τήν πίστιν των μέχρι τέλους καί εἴτε ἐθυσιάσθησαν εἰς τόν ἱερόν βωμόν τῆς χριστιανικῆς πίστεως, εἴτε παρέδωσαν τό πνεῦμα τους εἰς τόν Κύριον ἐν ὁσιότητι καί δικαιοσύνῃ.

            Ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία, πού εἶναι ἡ Κιβωτός τῆς σωτηρίας καί τό Ταμεῖον τῆς Θείας Χάριτος, ἱδρυθεῖσα τήν σημερινή μεγάλη ἡμέρα καί ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς πρίν 20 αἰῶνες, εἶναι τό ἐργαστήριον τῆς ἁγιότητος καί τῶν Ἁγίων μέ τήν δύναμι, τήν ἐπενέργεια καί τήν Χάρι τοῦ Παναγίου Πνεύματος. Εἶναι ἡ πνευματική καί ἁγία μητέρα, ἡ ὁποία πάντοτε ἀνεδείκνυε καί θά ἀναδεικνύη σέ ὅλες τίς ἐποχές, μέχρι τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος, τούς Ἁγίους της, σύμφωνα μέ τίς ἀρχές τῆς ἁγίας Ὀρθοδόξου Παραδόσεως καί τά ἁγιοπνευματικά της κριτήρια.

            Αὐτό τό Πανάγιο Πνεῦμα, πού ἔχουμε ὅλοι μας, ἀδελφοί μου Χριστιανοί, μέ τό ἅγιο Βάπτισμα, τό ἅγιο Χρῖσμα καί ὅλα τά ἅγια καί σωστικά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, ἄς τό κρατήσωμε στήν ὕπαρξί μας ὡς τόν πολυτιμότερο πνευματικό μας θησαυρό, ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ. Νά μή λυπᾶμε μέ τήν ζωή καί τήν ἐν γένει ἀναστροφή μας τό Πανάγιο Πνεῦμα, ἀλλά νά ζωντανεύουμε τήν εὐεργετική του παρουσία μέσα μας μέ τήν προσευχή, τήν Θεία Λατρεία, τήν μυστηριακή ζωή καί συμμετοχή μας καί μέ τήν μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί μάλιστα τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου.

            Ἔτσι θά μᾶς ἀναδείξῃ ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πνευματέμφορους, πνευματοκίνητους καί ἀληθινά πνευματικούς ἀνθρώπους. Γένοιτο.

† Ὁ Κ.Σ.

footer

  • Τρίτη 15 Οκτωβρίου Λουκιανού, Σαβίνου οσίου, Βάρσου ομολογητού

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 347 επισκέπτες

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    11321580

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ