Εκτύπωση
Κυριακή 17ῃ Ἰουλίου 2011
ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ Δ' ΟΙΚ. ΣΥΝΟΔΟΥ

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ

            Ἡ σημερινή  εὐαγγελική περικοπή εἶναι μία κλήση στή φανέρωση τῆς ἀλήθειας. Εἶναι μία προσταγή νά φανερώνει ἐλεύθερα ὁ ἄνθρωπος τή σκέψη του, νά μιλᾶ ἐλεύθερα καί νά προβάλλει τίς πρᾶξεις του στό φῶς τῆς ἀλήθειας. Πρέπει, λέει, ἡ ἀλήθεια νά προβάλλεται στό φῶς τοῦ ἥλιου καί στά μάτια τῶν ἀνθρώπων, γιά νά δοῦνε οἱ ἄνθρωποι τά καλά ἔργα καί νά δοξάσουνε τόν Πατέρα, πού εἶναι στούς οὐρανούς.

            Αὐτό ἀκριβῶς ἔκαναν οἱ Ἅγιοι καί Θεοφόροι Πατέρες τῆς Δ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου, τούς ὁποίους σήμερα τιμᾶ ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία. Δογμάτισαν τήν ἄρρητη καί ἀσύγχητη ἕνωση τῶν δύο φύσεων στό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τῆς θείας καί τῆς ἀνθρώπινης. Γι' αὐτό λέγονται οἱ Πατέρες, Φωστῆρες. Διότι, ἐπρόβαλλαν στόν κόσμο τήν ἀλήθεια καί δέν τήν ἔκρυψαν. Μᾶς ὁδήγησαν στήν ἀληθινή πίστη.

            Ἡ ἀληθινή πίστη εἶναι ὁ Χριστός˙ ὁ ἀληθινός Χριστός. Καί ὁ ἀληθινός Χριστός εἶναι ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς. Θεός καί Ἄνθρωπος ὁ Χριστός. Ὁ Χριστός εἶναι Αὐτόφως καί τό πλήρωμα τοῦ Νόμου, διότι ὄχι μόνο ἐφάρμοσε ὁ ἴδιος τό νόμο, ἀλλά ἐκπληρώθηκε στό πρόσωπό Του ὁ νόμος, ἡ προφητεία. «Δέν ἦρθα, λέει, νά καταλύσω τό νόμο, ἀλλά νά τόν συμπληρώσω». Τό συμπλήρωμα αὐτό τοῦ νόμου, δέν εἶναι ἕνας νέος δεκάλογος, ἀλλά μία ἀναβάφτιση γιά νά καθαρισθεῖ ὁ ἄνθρωπος.   

            Ἡ ἐσωτερική κάθαρση τοῦ ἀνθρώπου, ἀπ' τό φῶς τῆς ἀγάπης, εἶναι τό συμπλήρωμα τοῦ νόμου. Τίποτα δέν κατάργησε ἀπ' τό νόμο. Ἀποκάλυψε ὅμως τίς παραποιήσεις καί τή νέκρωση τοῦ νόμου, ἀπό ἐκείνους πού ἦταν καθορισμένοι νά τόν φυλᾶνε καί πού ζούσανε κάτω ἀπό τή σκιά του.

            Ἡ κάθαρση ἡ ἐσωτερική, εἶναι τό πλήρωμα τοῦ Εὐαγγελικοῦ Νόμου πού ἐλευθερώνει τόν ἄνθρωπο.

            Ἡ ἀνανέωση αὐτοῦ τοῦ νόμου, δηλ. τοῦ νέου Εὐαγγελικοῦ Νόμου, τῆς ἐσωτερικῆς κάθαρσης, ἔχει τή δύναμη νά μεταμορφώνει καί νά ἐλευθερώνει στό φῶς τῆς ἀλήθειας τήν ταραγμένη καί καθημερινά δοκιμαζόμενη ἐποχή μας.     

π.Φρ.Δημ.