Εκτύπωση

Κυριακή 11ῃ Μαρτίου 2012

ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ 

Κυριακή Β' Νηστειῶν (Γρηγορίου Παλαμᾶ)

Ἡ σημερινή εὐαγγελική περικοπή τῆς θεραπείας τοῦ παραλυτικοῦ τῆς Καπερναούμ, πού ἀκούσαμε, χριστιανοί μου, μᾶς ὑπενθυμίζει σ'αὐτήν τήν πνευματική μας πορεία μέσα στή Μ. Τεσσαρακοστή γιά τό Πάσχα, τή βεβαιότητα ὅτι ὁ Κύριός μας, ὅταν τόν ἀναζητοῦμε μέ φλογερή πίστη, δέν μᾶς ἐγκαταλείπει καί βέβαια ὅτι πρόξενος τῆς ἄσχημης ψυχοσωματικῆς μας κατάστασης εἶναι ἡ ἁμαρτία.

          Βέβαια ἡ θεραπεία αὐτοῦ τοῦ καθ' ὅλα παραλυτικοῦ ἀνθρώπου δέν ἐξαρτᾶται μόνο ἀπό τήν πίστη αὐτοῦ τοῦ ἰδίου, δέν μποροῦσε νά κάνει τίποτα, ἀλλά προπάντων ἀπό τήν πίστη καί τήν ἀγάπη πρός αὐτόν τῶν  φίλων του. Ἔκαναν ὅ,τι ἦταν δυνατόν γιά νά φτάσουν στό Χριστό, σήκωσαν ὅλο τό βάρος τοῦ σώματος καί τῆς ἀγωνίας αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου γιά νά δώσουν στό Κύριο τό ἀνήμπορο σῶμα καί νά τοῦ ποῦν ἔτσι, χωρίς νά μιλήσουν, «Κύριε βοήθησέ τον». Καί ὁ Κύριος μας, ἔδωσε τή λύτρωση διότι εἶδε τήν ἀγάπη συνυφασμένη μέ τήν πίστη. Ἔτσι εἶναι ἡ ζωή τοῦ χριστιανοῦ. Αὐτό εἶναι Ἐκκλησία, νά βαστάζει ὁ ἕνας τά βάρη τοῦ ἄλλου.

          Διότι καί ὁ Χριστός μέ τή ζωή Του, ἁπάλυνε τό σωματικό πόνο τῶν ἀνθρώπων καί προπάντων μέ τή σταυρική Του Θυσία καί τήν Ἀνάσταση, ἁπάλυνε τόν ψυχικό πόνο τόν ἀρρωστημένο ἀπό τήν ἁμαρτία, τῶν ἀνθρώπων, βάσταξε ὅλων μας τά βάρη καί μᾶς δίδαξε τήν χωρίς ὅρια ἀγάπη πρός τόν συνάνθρωπο ἀφοῦ συγχώρεσε καί τούς σταυρωτές του˙ «Πάτερ ἄφες αὐτοῖς οὐ γάρ οἴδασιν τί ποιοῦσιν». Λέγει ὁ Βασίλειος Ὅσμπορν (Ἄγγλος Ὀρθόδοξος Ἐπίσκοπος) «Ὁ Θεός δέν θέλει νά σωθοῦμε μόνοι μας. Ὁ Θεός θέλει νά σωθοῦμε μαζί, σάν κοινωνία προσώπων, ὅπου ἡ πίστη καί τό φρόνημα τοῦ ἑνός συμπληρώνει τήν ἔλλειψη πίστης καί φρονήματος τοῦ ἄλλου.»

          Τό δεύτερο πού μᾶς ὑπενθυμίζει ἡ περικοπή εἶναι ἡ ἀλλοίωση πού ἐπιφέρει στόν ἄνθρωπο ἡ ἁμαρτία. Δέν εἶναι σίγουρο ὅτι ὁ συγκεκριμένος παραλυτικός ἐξαιτίας τῶν ἁμαρτιῶν του ἦταν κατάκοιτος, δέν διευκρινίζεται ἀπό τόν εὐαγγελιστή. Ὅμως μέ τό «ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου» τοῦ Κυρίου, μᾶς ὑπενθυμίζει μία μεγάλη ἀλήθεια, ὅτι πίσω ἀπό τήν ἀρρωστημένη ψυχοσωματική κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου κρύβεται ἡ διάπραξη τῆς ἁμαρτίας καί κατά τό Μεγάλο Ἀντώνιο: «Ἁμαρτήματα δέν εἶναι ὅσα γίνονται κατά φύσιν, ἀλλά πονηρά εἶναι ἐκεῖνα πού γίνονται ἀπό τήν προαίρεση τοῦ ἀνθρώπου...Ἔτσι κάθε μέλος τοῦ σώματος ἁμαρτάνει ὅταν ἐργάζεται καί διαπράττει τά πονηρά ἀντί τῶν ἀγαθῶν, ἀντίθετα πρός τό θέλημα τοῦ Θεοῦ».

          Χριστιανοί μου, σήμερα πού ὁ ἄνθρωπος πολλές φορές χάνει τήν ψυχική του ἠρεμία καί ἀναζητᾶ τή σωτηρία του στά ψυχοφάρμακα καί στά μέντιουμ, εἶναι καλύτερο νά ζητήσει αὐτή τή σωτηρία, ὅταν βέβαια ὑπάρχει πράγματι ἀσθένεια, στή μετάνοια, στήν ἐξομολόγηση στή Θεία Κοινωνία καί γενικά στή ζωή κοντά στό Χριστό.

          Ἔλεγε ὁ Μέγας Ἀθανάσιος «Πολλές φορές μέ ρωτάνε ποῦ ὑπάρχει διωγμός γιά νά μαρτυρήσω; Μαρτύρησε μέ τή συνείδηση, πέθανε γιά τήν ἁμαρτία, ἀπονέκρωσε ὅ,τι σέ συνδέει μέ τήν ἁμαρτωλή κατάσταση καί ἔχεις γίνει μάρτυρας κατά τήν προαίρεση. Ἄν λοιπόν κυριαρχήσεις στά παράλογα πάθη, ἔχεις γίνει κιόλας μάρτυρας, ἀφοῦ πέθανες γιά τήν ἁμαρτία, ἀφοῦ ὁμολόγησες τήν καλή ὁμολογία».  ΑΜΗΝ.

Πρωτ.π.Π.Μεγ