ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ 

«Εὐλογημένος ρχόμενος ν νόματι Κυρίου, ὁ βασιλεύς τοῦ Ἰσραήλ»
(Ἰωαν. ιβ΄ 13) 

Ἡ θριαμβευτική εἴσοδος τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἡ ἐνθουσιώδης ὑποδοχή του στήν πόλι τῶν Ἱεροσολύμων ἑορτάζεται σήμερα, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί.

Τό πλῆθος τοῦ λαοῦ, πού συγκεντρώθηκε στά Ἱεροσόλυμα γιά τήν Ἰουδαϊκή ἑορτή τοῦ Πάσχα, ὅταν ἄκουσε ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἔρχεται στήν πόλι αὐτή, ἐπῆρε στά χέρια του τά βάγια τῶν φοινίκων καί βγῆκε γιά νά τόν ὑποδεχθῆ, κράζοντας εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου, ὁ βασιλεύς τοῦ Ἰσραήλ.

Τόν ὑποδέχθηκαν ὡς τόν Νικητήν τοῦ θανάτου, ἀφοῦ ἐγνώριζαν ὅτι ἀνέστησε τόν τετραήμερο νεκρό φίλο του Λάζαρο, γι' αὐτό καί ἔσειαν θριαμβευτικά τούς κλάδους τῶν βαΐων. Καί ἀκόμη, τόν ἐπευφημοῦσαν ὡς βασιλέα τοῦ Ἰσραήλ. Οἱ περισσότεροι ἐνόμιζαν ὅτι σάν κοσμικός βασιλιάς θά τούς ἀπάλλασσε ἀπό τόν Ρωμαϊκό ζυγό καί θά κυβερνοῦσε μέ δικαιοσύνη. Ὀλίγοι, ὅμως εἶχαν καταλάβη τήν ἰδιότητά του ὡς πνευματικοῦ βασιλέως, ὡς βασιλέως τῶν βασιλευόντων καί ὡς Κυρίου τῶν κυριευόντων. Αὐτοί τόν ἐπίστευαν καί τόν ἐλάτρευαν ὡς τόν ἐνανθρωπήσαντα Θεόν, ὡς τόν Θεάνθρωπον, τόν τέλειο Θεό καί τέλειο ἄνθρωπο.

Οἱ ὀλίγοι καί ἐκλεκτοί εἶχαν καταλάβει ὅτι ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός ἵδρυσε τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, τήν πνευματική Βασιλεία. Αὐτό, τό ὁποῖο ὀλίγες ἡμέρες ἀργότερα ὁ ἴδιος ὁ Χριστός θά διεκήρυσσε μέ παρρησία μπροστά στόν Πιλᾶτο, λέγοντας, ὅτι: «ἡ βασιλεία ἡ ἐμή οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου».

Κι΄ ἐμεῖς οἱ σημερινοί χριστιανοί ἀντίθετα πρός τό πλῆθος τοῦ λαοῦ, καλούμεθα νά τόν ὑποδεχθοῦμε καί νά τόν ἐπευφημήσουμε ὡς πνευματικό Βασιλέα, ὡς Βασιλέα Οὐρανοῦ καί γῆς ὑπό τήν πνευματική ἔννοια. Ὡς Σωτῆρα καί Λυτρωτή καί Εὐεργέτη τῆς ἀνθρωπότητος καί ὅλου τοῦ κόσμου.

Μέ αὐτή τήν συνείδησι καί συναίσθησι εἰσόδευε στά Ἱεροσόλυμα ὁ Θεῖος Λυτρωτής μας, γνωρίζοντας ὅτι τόν ἀναμένουν οἱ ἐμπτυσμοί, οἱ μάστιγες καί οἱ κολαφισμοί, ὁ Σταυρός καί ὁ ἐπώδυνος σταυρικός θάνατος, ἡ ταφή, ἀλλά καί ἡ ἔνδοξη Ἀνάστασίς Του.

Μαζί μέ τά πλήθη τοῦ λαοῦ καί ἐμεῖς οἱ χριστιανοί τῆς σημερινῆς ἐποχῆς πρέπει νά κρατᾶμε ὄχι μόνο τά βαγιόκλαδα, ἀλλά καί τά βαΐα τῶν ἀρετῶν, ὅπως μᾶς λέγει ὁ ἱερός ὑμνογράφος τῆς Ἐκκλησίας μας.

Αὐτή θά εἶναι ἡ ἀληθινή καί ἡ πνευματική ὑποδοχή τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Αὐτή θά μᾶς βοηθήση ὄχι τυπικά καί τυπολατρικά, ἀλλά οὐσιαστικά καί πνευματικά νά ὑποδεχθοῦμε στήν καρδιά μας, στήν ὕπαρξί μας, τόν περί πάντας ἀγαθόν Κύριο καί Θεό μας. Αὐτή θά μᾶς χαρίση μόνιμη καί ἀναφαίρετη τήν χαρά, τήν εἰρήνη, τήν ἀγάπη καί τήν εὐλογία τοῦ Κυρίου μας.

Εἶθε, ἡ Χάρις  τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ μας  Ἰησοῦ Χριστοῦ νά εἶναι μετά πάντων ἡμῶν καί ἡ εὐλογία Του νά περισκέπει ὅλους μας.

Καλή καί εὐλογημένη ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα καί καλή Ἀνάστασι. Ἀνάστασι  καί μέσα στήν καρδιά μας. Ἀμήν.-

† Ὁ Κ.Σ.

 

footer

  • Πέμπτη 1 Οκτωβρίου Ανανίου αποστόλου, Ρωμανού μελωδού, Ιωάννου

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 226 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    17242457

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ