Εκτύπωση

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
22-4-2012

ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ 

«Ὁ Κύριός μου καί ὁ Θεός μου»
(Ἰωαν. 20, 28) 

          Ὁ Ἀπόστολος Θωμᾶς, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, πού κατά Θείαν Οἰκονομίαν ἀπουσίαζε ἀπό τήν ἱερή ὁμάδα τῶν Μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ τό βράδυ τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα, ὅταν ἐμφανίσθηκε γιά πρώτη φορά στούς μαθητές Του ὁ Κύριος μετά τήν ἐκ νεκρῶν Ἁγία Του Ἀνάστασι, ἐδήλωσε ὅτι, γιά νά πιστεύση στήν Ἀνάστασι τοῦ Θείου Λυτρωτοῦ, θά ἤθελε πρῶτα νά ἰδῆ καί νά ψηλαφίση τά τραύματα πού προξένησαν στό Ἅγιο Σῶμα Του τά καρφιά καί ἡ λόγχη τοῦ Ρωμαίου στρατιώτη.

          Ὁ φιλάνθρωπος καί μακρόθυμος Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός ἔδειξε πολλή μακροθυμία καί συγκατάβασι στήν ἀδυναμία τοῦ μαθητοῦ του καί ἐμφανίσθηκε ξανά, μετά ἀπό ὀκτώ ἡμέρες στήν ἱερή χορεία τῶν Μαθητῶν, παρόντος καί τοῦ Θωμᾶ «καί ἐπέδειξε τάς χεῖρας καί τήν πλευράν αὐτοῦ».

          Ὁ Μαθητής Θωμᾶς, συντετριμμένος ἀπό τήν ἀπέραντη ἀγάπη καί μακροθυμία τοῦ Θείου Του Διδασκάλου, ὡμολόγησε περίτρανα : «Ὁ Κύριός μου καί ὁ Θεός μου». Ἔτσι, μέ τόν τρόπο αὐτό βοηθεῖ τούς κατά καιρούς δυσπίστους συνανθρώπους μας νά πιστεύσουν στόν ἀληθινό Θεό καί Σωτῆρα μας καί νά τόν ὁμολογοῦν μέσα ἀπό τήν καρδιά τους ὡς Κύριο καί Θεό τους.

          Αὐτό τό συγκινητικό περιστατικό ἐκφράζει τό Ἐξαποστειλλάριο τῆς Δεσποτικῆς ἑορτῆς τοῦ Θωμᾶ ὡς ἑξῆς : «Σήμερον ἔαρ μυρίζει, καί καινή κτίσις χορεύει, σήμερον αἴρονται κλεῖθρα, θυρῶν καί τῆς ἀπιστίας, Θωμᾶ τοῦ φίλου βοῶντος, ὁ Κύριος καί Θεός μου». Δηλαδή, σήμερα μυρίζει καί εὐωδιάζει ἡ πνευματική ἄνοιξις καί ἡ καινούργια ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ κτίσις καί ἡ δημιουργία χορεύει πνευματικά καί ἀγάλλεται. Σήμερα καταργοῦνται οἱ κλειδαριές τῶν θυρῶν καί τῆς ἀπιστίας, ἐνῶ ὁ φίλος Θωμᾶς φωνάζει δυνατά : ὁ Κύριος καί Θεός μου.

          Εὔχομαι ὁλόψυχα, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, αὐτήν τήν πιό τρανή ὁμολογία πού ἔκαμε ὁ Ἀπόστολος Θωμᾶς νά τήν ἔχωμε πάντοτε στά χείλη καί τήν καρδιά μας καί σέ κάθε περίπτωσι νά κράζωμε ἀπό τήν καρδιά μας. Ἐσύ ἀληθινά εἶσαι ὁ Κύριος καί Θεός μας.

† Ὁ Κ.Σ.