Εκτύπωση

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ
13-5-2012

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ

                                                                                                                   «...οὔτε ἐν Ἱεροσολύμοις...»

              Ἡ λέξη «πνεῦμα» γιά τούς περισσότερους ἀρχαίους λαούς εἶχε δύο ἔννοιες : Τόν ἄνεμο καί τά ἀσώματα ὄντα.

                Στήν μοναδική συνομιλία Του μέ τήν Σαμαρείτιδα ὁ Κύριος χρησιμοποιεῖ τήν λέξη «πνεῦμα» γιά νά δηλώσει τό μή αἰσθητόν τοῦ Θεοῦ, τό μή περιοριζόμενον ἀπό τίς ὑλικές συνιστῶσες.

                 Καί εἶναι φανερό πώς τό κάνει αὐτό γιά τήν ἀποφυγή τῆς εἰδωλολατρίας.

Ἡ ἀνθρώπινη ἀδυναμία μας θέλει, ὅπως εἶπε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στόν Ἄρειο Πάγο, νά «ψηλαφήσει» τόν Θεό, νά ἔχει ἀτράνταχτες ἀποδείξεις, πώς ὑπάρχει, περίπου πώς Τόν κατέχει. Γι' αὐτό καί ἐπιζητεῖ θαύματα καί -δυστυχῶς- πολλές φορές προτρέχει νά χαρακτηρίσει «θαύματα» διάφορα ἀλλόκοτα ἤ τυχαῖα περιστατικά.

                 Ἔτσι καί οἱ Ἑβραῖοι εἶχαν ταυτίσει τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ μέ τήν Σκηνή τοῦ Μαρτυρίου καί ἀργότερα μέ τόν Ναό τοῦ Σολομῶντος στά Ἱεροσόλυμα.

                 Κι ἔρχεται ὁ Κύριος νά ἀποκαλύψει σέ μιά γυναῖκα (ἀνάξια μέ τά ἀνθρώπινα κριτήρια) τήν ἀλήθεια τῆς πανταχοῦ παρουσίας τοῦ Θεοῦ. Καί νά προείπει πώς κάθε γωνιά τῆς Γῆς θά ἦταν τόπος Λατρείας, εἴτε μέ τούς Ναούς καί τά Ἐκκλησάκια πού ξεφυτρώνουν σέ κάθε πλαγιά καί κάμπο, σέ κάθε ρεματιά καί ἀκρωτῆρι, σέ κάθε χωριό καί συνοικία, εἴτε μέ τούς πιστούς Του, πού προσεύχονται σέ ὅλα τά μήκη καί πλάτη τῆς Γῆς.

                 Τά Ἑβραϊκά Ἱεροσόλυμα ἔμειναν μιά ἀνάμνηση τῆς Ἱστορίας, κατεδαφισμένα ἀπό τούς Ρωμαίους τό 70 μ.Χ.

                 Ἄς μή λοιπόν κι ἐμεῖς τρέχουμε ἀπό ‘δῶ κι ἀπό ‘κεῖ, ζητώντας τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ σέ εἰδικούς τόπους. Ὁ «ἐν παντί καιρῷ καί πάσῃ ὥρᾳ προσκυνούμενος», εἶναι σέ κάθε προσευχή μας, ἰδιαίτερα δέ σέ κάθε Εὐχαριστιακή Σύναξη, «ὧδε ἡμῖν ἀοράτως συνών». Ἐδῶ! Ἀοράτως παρόν. Γιά χάρη μας ... 

π.Π.Μαρ.