Εκτύπωση

                                                                                                 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ 03-06-2012                 

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ.ΚΗΡΥΓΜΑ

 «Τό Πνεῦμα τό ἅγιον μή ἀντανέλλης ἀφ' ἡμῶν»

 Ἡ ὄγδοη Κυριακή ἀπό τήν Μεγάλη Κυριακή τοῦ Πάσχα σήμερα, ἡ Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς, ὅπως μᾶς εἶναι γνωστή, κατά τήν ὁποία ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τήν ἱερή ἐπέτειο τῆς Ἱδρύσεώς της μέ τήν ἐπιφοίτησι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐν εἴδει πυρίνων γλωσσῶν στούς Ἁγίους Μαθητάς καί Ἀποστόλους τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἀκόμη, τιμᾶ καί τήν ἱερή μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Λουκιλλιανοῦ καί Παύλης. 

Εἶναι μεγάλη καί πανίερη ἡ Δεσποτική ἑορτή τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς, ὅπως καί ἡ ἐπίσης μεγάλη καί πανευφρόσυνη ἑορτή τοῦ Ἁγίου Πάσχα.

Ὁ Θεῖος Λυτρωτής μας Ἰησοῦς Χριστός κατά τήν ἡμέρα τῆς Θείας Ἀναλήψεώς Του στούς οὐρανούς, ἀφοῦ ἐπί 40 ἡμέρες «παρέστησεν ἑαυτόν ζῶντα μετά τό παθεῖν αὐτόν ἐν πολλοῖς τεκμηρίοις», δηλ. παρουσιάζονταν ζωντανός, ἀναστημένος μετά ἀπό τά φρικτά πάθη του, μέ πολλές ἀποδείξεις τοῦ σωτηρίου αὐτοῦ γεγονότος τῆς Ἀναστάσεως καί μιλοῦσε γιά τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, τήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, συνέστησε στούς ἁγίους Μαθητές Του νά μήν ἀπομακρύνωνται ἀπό τά Ἱεροσόλυμα, ἀλλά νά περιμένουν τήν ἐκπλήρωσι τῆς ὑποσχέσεως τοῦ οὐρανίου Πατέρα, πού ἔλεγε ὅτι ὁ Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος ἐβάπτισε στό νερό βάπτισμα μετανοίας, σεῖς, ὅμως, οἱ Μαθηταί καί Ἀπόσολοί μου θά βαπτισθῆτε μέσα στή Χάρι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μετά ἀπό λίγες ἡμέρες.

Τούς διαβεβαίωσε ὁ Θεάνθρωπος Κύριος ὅτι θά λάβουν δύναμι Θεοῦ, ἀφοῦ τούς ἐπισκιάσῃ τό Πανάγιο Πνεῦμα καί θά γίνουν μάρτυρες τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μέσα στά Ἱεροσόλυμα καί σέ ὅλη τήν Ἰουδαία καί Σαμάρεια καί σέ ὅλα τά πέρατα τοῦ κόσμου.

Αὐτῆς τῆς θείας ὑποσχέσεως τήν ἐκπλήρωσι ἑορτάζουμε σήμερα, καθώς στό ὑπερῷο ἐκεῖνο τῆς Πεντηκοστῆς συνέβη τό ὑπερθαύμαστο γεγονός τῆς ἐπιφοιτήσεως τοῦ Παναγίου Πνεύματος ἐπί τούς Ἁγίους Μαθητάς καί Ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ «ἐν εἴδει πυρίνων γλωσσῶν».

Προσεγγίζοντας ὡρισμένους θεσπέσιους ὕμνους ἀπό τίς Καταβασίες τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς, θά πάρωμε, μέ τή βοήθεια τοῦ Τρισαγίου Θεοῦ, τό σωτήριο μήνυμα τῆς μεγάλης αὐτῆς ἡμέρας καί ἑορτῆς.

«Τὴν ἐξ ὕψους δύναμιν τοῖς Μαθηταῖς, Χριστέ, ἕως ἂν ἐνδύσησθε ἔφης, καθίσατε ἐν Ἱερουσαλήμ, ἐγὼ δὲ ὡς ἐμὲ Παράκλητον ἄλλον, Πνεῦμα τὸ ἐμόν τε καὶ Πατρός ἀποστελῶ, ἐν ᾧ στερεωθήσεσθε».

Καί ἡ μετάφρασίς του :

Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ συνέστησες στούς Μαθητές Σου νά καθίσουν καί νά μήν ἀπομακρυνθοῦν ἀπό τά Ἱεροσόλυμα, μέχρι πού νά ἐνδυθοῦν τήν θεία οὐράνια δύναμι. Καί τούς ὑποσχέθηκες ὅτι θά τούς ἀποστείλης σάν Ἐσένα ἄλλον Παράκλητον (βοηθόν, ἐνισχυτήν καί παρηγορητήν), δηλαδή τό ἰδικόν σου καί τοῦ Οὐράνιου Πατέρα Σου, Ἅγιο Πνεῦμα, μέ τήν δύναμι τοῦ ὁποίου θά στερεωθῆτε στήν πίστι καί τήν πνευματική ζωή.

«Τὸ διὰ τὸν φόβον σου ληφθὲν Κύριε, ἐν γαστρὶ τῶν Προφητῶν, καὶ κυηθὲν ἐπὶ τῆς γῆς πνεῦμα σωτηρίας, ἀποστολικὰς καρδίας κτίζει καθαράς, καὶ ἐν τοῖς πιστοῖς εὐθὲς ἐγκαινίζεται· φῶς γὰρ καὶ εἰρήνη, διότι τὰ σὰ προστάγματα».

Αὐτό σημαίνει μέ ἁπλᾶ λόγια :

Κύριε, τό Ἅγιο Πνεῦμα, πού εἶναι πνεῦμα σωτηρίας, τό ὁποῖο ἔλαβαν οἱ ἅγιοι Προφῆτες ἔχοντας τόν ἅγιο φόβο σου καί κυοφορήθηκε πάνω στή γῆ, κτίζει καθαρές Ἀποστολικές καρδιές καί μέσα στίς καρδιές τῶν πιστῶν ἐνθρονίζεται. Καί τοῦτο γιατί τά δικά σου θεῖα προστάγματα εἶναι ὅλο φῶς καί εἰρήνη.

Ἔπειτα ἀπό τήν εὐεργετική ἐπιφοίτησι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στούς ἁγίους Μαθητές καί Ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ, στήν Ἐκκλησία καί τόν κόσμο, τό Μήνυμα τῆς σημερινῆς Κυριακῆς εἶναι : νά δοξάζωμε πάντοτε τόν Πανάγιο Θεό γιά τήν ὕπαρξι καί τήν εὐεργετική παρουσία καί δρᾶσι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μέσα μας καί γύρω μας, νά τόν εὐχαριστοῦμε ἀδιάκοπα γιά τίς πολλές πνευματικές δωρεές καί εὐλογίες στή ζωή μας καί νά τόν παρακαλοῦμε ἀκατάπαυστα λέγοντας : «Τό Πνεῦμα τό ἅγιον μή ἀντανέλλης ἀφ' ἡμῶν» καί «τό πνεῦμα σου τό ἀγαθόν ὁδηγήσει ἡμᾶς ἐν γῇ εὐθείᾳ», δηλ. τό Πανάγιό Σου Πνεῦμα νά μήν τό πάρης ποτέ ἀπό πάνω μας, καθώς ἐπίσης καί τό ἀγαθό Σου Ἅγιο Πνεῦμα νά μᾶς ὁδηγήσει στήν εὐθεῖα ὁδό, στόν δρόμο τῆς Θείας Χάριτος. Γένοιτο.

† Ὁ Κ.Σ.