Εκτύπωση

                                                                                                ΚΥΡΙΑΚΗ Β' ΜΑΤΘΑΙΟΥ                                                                                                17-06-2012

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ.ΚΗΡΥΓΜΑ
ΟΙ ΘΕΙΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ

                                                      «Δόξα καί τιμή καί εἰρήνη παντί τῷ ἐργαζομένῳ τό ἀγαθόν»
(Ρωμ. β' 10)

          Στό σημερινό Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ὁ Ἀπόστολος Παῦλος διαβεβαιώνει ὅτι δόξα καί τιμή καί εἰρήνη προσμένουν ὅποιον κάνει τό καλό, ἀνεξάρτητα πρός τήν καταγωγή καί προέλευσή του, γιατί ὁ Θεός δέν κάνει διακρίσεις. Λίγο πιό πρίν ὁ θεῖος Παῦλος ἔδωσε τήν διαβεβαίωσι ὅτι θλῖψις καί στεναχώρια περιμένουν τό κάθε ἄνθρωπο πού ὑπηρετεῖ καί προωθεῖ τό κακό.

          Μέ ἄλλα λόγια οἱ ἐργάτες τοῦ καλοῦ καί ἀγαθοῦ θά ἔχουν πνευματικές ἀπολαυές, ὅπως εἶναι τά θεῖα ἀγαθά τῆς δόξης, τῆς τιμῆς καί τῆς εἰρήνης, πού χαρίζει ἀφθονοπάροχα ὁ Θεῖος Δωρεοδότης στούς πιστούς καί ἀφοσιωμένους χριστιανούς. Ἀντίθετα οἱ ἐργάτες τοῦ κακοῦ καί τῆς ἀνομίας θά ζοῦν μέσα στή θλῖψι καί τή στεναχώρια, θά γεύωνται διαρκῶς τά ἀποτελέσματα καί τίς συνέπειες τῆς κακῆς αὐτῆς ἐπιλογῆς τους. Ἡ συνείδησίς τους δέν θά ἠρεμῆ ποτέ, ἡ ζωή τους θά εἶναι μέσα στήν ταραχή καί τήν ἀνασφάλεια, τό μέλλον τους σκοτεινό καί γεμᾶτο ἀγωνίες καί ἀβεβαιότητες, ἡ καρδιά τους γεμάτη βάρη καί ἐνοχές, ἡ ἐλπίδα τους γιά ἕνα καλύτερο αὔριο καταπεσμένη καί ἀνύπαρκτη.

          Ἕνας ἀπό τούς νεώτερους Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ Ὅσιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης, πού μαζί μέ ὅλους τούς ἁγίους Ἁγιορεῖτες Πατέρες γιορτάζει κατά τή σημερινή Κυριακή, ἔλεγε τό ἑξῆς σημαντικό : «Ψυχή ἁμαρτωλή, αἰχμάλωτη στά πάθη, δέν μπορεῖ νά ἔχῃ εἰρήνη καί χαρά ἐν Κυρίῳ, ἔστω καί ἄν ἔχει ὅλα τά πλούτη τῆς γῆς».

          Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος μᾶς συμβουλεύει πώς «πρέπει νά εἴμαστε εὐκολομετακίνητοι ἀπό τό κακό πρός τό καλύτερο καί ἀμετακίνητοι ἀπό τό καλό πρός τό χειρότερο». Καί προσθέτει : «Λάμπει ἄστρων μᾶλλον εὐσεβής βίος», δηλ. λάμπει περισσότερο ἀπό τά ἀστέρια ὁ εὐσεβής βίος.

          Οἱ ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας διδάσκουν ὅτι «ἀπό τούς κόπους καί ὄχι ἀπό τίς ἡδονές πρέπει νά περιμένουν οἱ νέοι τιμή καί δόξα». Καί ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ὁ σοφός αὐτός διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας, μᾶς διαβεβαιώνει πώς «ἡ κακία καί ἡ ἀρετή δέν εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς φύσεως, ἀλλά τῆς προαιρέσεως». Καί συμπληρώνει ὁ ἱερός αὐτός Πατήρ˙ «τίποτε ἄλλο δέν εὐχαριστεῖ τόσο πολύ τόν Θεόν, ὅσο τό νά μην ἀνταποδίδουμε κακό ἀντί κακοῦ».

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

          Ἡ κοινωνία μας, τό ὀρθόδοξο Γένος μας καί ὅλος ὁ κόσμος ἔχει μεγάλη ἀνάγκη σήμερα, περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη φορά, ἀπό τήν παρουσία ἐργατῶν τοῦ καλοῦ καί τοῦ ἀγαθοῦ. Ἔχει πλεονάσει ἡ κακία καί ἡ ἀνομία, ἡ βία καί ἡ ἁρπαγή, ἡ ἀνηθικότητα καί ἡ ἐγκληματικότητα, τό μῖσος καί ἡ ἀπανθρωπιά.

          Ἐργάτες τοῦ καλοῦ καί τοῦ ἀγαθοῦ μᾶς θέλει ὁ Πανάγαθος Θεός, ἡ πηγή κάθε ἀγαθοῦ καί καλοῦ. Αὐτόν τόν δρόμο ἄν ὁλοπρόθυμα ἐπιλέξωμε καί μέ ὑπομονή, τιμιότητα καί εἰλικρίνεια ἀκολουθήσωμε θά εἴμαστε οἱ συντελεστές τῆς προόδου καί τῆς εὐημερίας καί θά κερδίσωμε τόσο τά βιοτικά καί ἐπίγεια ἀγαθά, ὅσο καί τά ἐπουράνια καί ἄφθαρτα ἀγαθά τῆς αἰώνιας δόξας, τῆς τιμῆς καί τῆς εἰρήνης. Γένοιτο.

† Ὁ Κ.Σ.