Εκτύπωση

                                                                                                ΚΥΡΙΑΚΗ Δ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ                                                                                                01-07-2012

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ.ΚΗΡΥΓΜΑ

Σήμερα, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, βρισκόμαστε στήν 4η Κυριακή τῶν Εὐαγγελικῶν Περικοπῶν τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου καί ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τήν ἱερή μνήμη τῶν Ἁγίων καί ἰαματικῶν Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ τῶν Ρωμαίων.

              Οἱ ἅγιοι αὐτοί Ἀνάργυροι ζοῦσαν στή Ρώμη στά χρόνια τῶν αὐταδέλφων βασιλέων Καρίνου καί Νουμεριανοῦ γύρω στό 284 μ.Χ. Ἦταν ἀδέλφια, γιατροί καί γιάτρευαν ὄχι μόνο τούς ἀνθρώπους, ἀλλά καί τά ἄλογα κτήνη. Γιά μισθό ἀπό ἐκείνους πού γιάτρευαν ζητοῦσαν τό νά πιστεύουν στόν Θεό, ὅσοι γιατρεύονταν, χωρίς νά δέχωνται ἄλλη ἀμοιβή ἤ κάποιο ἄλλο γήϊνο πρᾶγμα.

              Ὅταν διαβλήθηκαν στόν βασιλέα Καρῖνο ὅτι κάνουν τίς γιατριές καί τά θαύματα μέ μαγική τέχνη, γιά νά μήν παραδοθοῦν ἄλλοι ἀντί γι' αὐτούς, πῆγαν οἱ ἴδιοι αὐτόκλητοι καί αὐτοπαραδόθηκαν στά χέρια τοῦ βασιλέως.

              Ἔτσι, ὄχι μόνο οἱ ἴδιοι δέν πείσθηκαν νά ἀρνηθοῦν τόν Χριστό, ἀλλά καί τόν βασιλέα Καρῖνο ἔπεισαν νά ἀρνηθῆ τήν ἀσέβεια, μέ τό νά ἀξιωθῇ κι' ἐκεῖνος νά λάβη τή γιατρειά ἀπό τούς Ἁγίους. Γιατί, ὅταν ἐκεῖνος ἄρχισε νά ἐρωτᾶ τούς Ἁγίους καί νά τούς φοβερίζη, ὅτι ἔχει νά τούς τιμωρήση καί νά τούς βασανίση, ἄν δέν ἀρνηθοῦν τόν Χριστό, τότε, ὦ τῆς θείας παρεμβάσεως, τό  κεφάλι του γύρισε πίσω πρός τήν ράχη του καί γιατρεύθηκε τελικά μέ τήν συμπαράστασι καί τίς προσευχές τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων.

              Μέ τόν τρόπο αὐτό ἐπίστευσε ὁ θεραπευθείς βασιλεύς μέ τήν βασιλική του οἰκογένεια καί ὅλοι οἱ παρευρισκόμενοι. Γι' αὐτό καί μέ τιμές ἔστειλε πίσω τούς οἰκείους καί συγγενεῖς τους τούς Ἁγίους.

              Ἀργότερα, ἐκεῖνος πού εἶχε διδάξει τήν ἰατρική τέχνη στούς Ρωμαίους αὐτούς ἁγίους Ἀναργύρους, ἀφοῦ τούς ἐφθόνησε γιά τή δόξα καί τήν προκοπή τους, τούς ἀνέβασε ἐπάνω σέ ἕνα βουνό, μέ σκοπό δῆθεν γιά νά μαζέψουν ἰατρικά βότανα καί ἐκεῖ ὁ δόλιος αὐτός ἄνθρωπος, τούς ἐθανάτωσε μέ τίς πέτρες.

Οἱ ἅγιοι αὐτοί ἀδελφοί Κοσμᾶς καί Δαμιανός, οἱ Ἀνάργυροι, ἦταν ἄνθρωποι θερμῆς χριστιανικῆς ἀγάπης καί ἐθελοντικῆς προσφορᾶς πρός τούς συνανθρώπους τους.

Ἡ ὑψηλή καί πνευματική τους ἀγάπη εἶχε ὅλα τά γνήσια χαρακτηριστικά τῆς ἀληθινῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ, ὅπως τά ἀπαριθμεῖ ὁ θεῖος Ἀπόστολος Παῦλος στό σημερινό Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα, πλέκοντας ἔτσι τόν ἐξαίσιο καί ὑπέροχο ὕμνο τῆς ἀγάπης, τόν ὁποῖο ἀκοῦτε σέ ἁπλᾶ λόγια :

«Ἄν μπορῶ νά μιλάω ὅλες τίς γλῶσσες τῶν ἀνθρώπων, ἀκόμα καί τῶν ἀγγέλων, ἀλλά δέν ἔχω ἀγάπη γιά τούς ἄλλους, οἱ λόγοι μου ἀκούγονται σάν ἦχος χάλκινης καμπάνας, ἤ σάν ἀλαλαγμός ἑνός κύμβαλου. Κι ἄν ἔχω τό χάρισμα τῆς προφητείας καί ἄν κατέχω ὅλα τά μυστήρια κι ὅλη τή γνῶσι, κι ἄν ἔχω ἀκόμη ὅλη τήν πίστι, ἔτσι πού νά μετακινάω βουνά, ἀλλά δέν ἔχω ἀγάπη, εἶμαι ἕνας τιποτένιος ἄνθρωπος.

»Καί ἄν ἀκόμα μοιράσω στούς φτωχούς ὅλα μου τά ὑπάρχοντα, καί ἄν παραδώσω στή φωτιά τό σῶμα μου γιά νά καεῖ, ἀλλά δέν ἔχω ἀγάπη, σέ τίποτα δέν μέ ὠφελεῖ αὐτό.

»Ἐκεῖνος πού ἀγαπάει ἔχει μακροθυμία καί μεγαλοψυχία, ἔχει καί καλωσύνη. Ἐκεῖνος πού ἀγαπάει δέν ζηλοφθονεῖ. Αὐτός πού ἀγαπάει δέν κομπάζει, οὔτε ὑπερηφανεύεται. Εἶναι εὐπρεπής καί δέν κάνει ἀσχημοσύνες, δέν εἶναι ἐγωκεντρικός, οὔτε εὐερέθιστος. Ξεχνάει γρήγορα τό κακό πού τοῦ ἔχουν κάνει. Δέν χαίρεται γιά τό στραβό πού γίνεται, ἀλλά χαίρεται γιά τό καλό. Ἐκεῖνος, πού ἀληθινά ἀγαπάει, ὅλα τά ἀνέχεται, σέ ὅλα ἐμπιστεύεται, γιά ὅλα ἐλπίζει, ὅλα τά ὑπομένει. Ποτέ ἡ ἀγάπη δέν ξεπέφτει ἀπό ἐκεῖνον πού εἰλικρινά ἀγαπάει».

Αὐτός εἶναι ὁ ὑπέροχος ὕμνος τῆς ἀγάπης τοῦ Ἀποστόλου Παύλου μεταφρασμένος στήν ἁπλῆ γλῶσσα καί ὅσα σέ αὐτόν ἐγκωμιαστικά λέγονται γιά τήν χριστιανική ἀγάπη ταιριάζουν ἀπόλυτα μέ τήν ὁλοφώτεινη ζωή τῆς ἀγάπης τῶν ἁγίων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ.

Ἀγαπητοί μου χριστιανοί, καλό καί εὐλογημένο μῆνα. Καλό καλοκαῖρι.   

† Ὁ Κ.Σ.