ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
therapeia dyo tyfloi 1
 

Στό σημερινό Εὐαγγέλιο ἀκούσαμε γιά δύο θαύματα τοῦ Χριστοῦ. Τήν θεραπεία δύο τυφλῶν καί ἑνός κωφοῦ δαιμονιζομένου. Στό ἅγιο Εὐαγγέλιο ὅλα τά θαύματα τοῦ Χριστοῦ εἶναι μιά ἀναντίρρητη πραγματικότητα, πού συνδέονται πάντα μέ τήν διδασκαλία καί τό κήρυγμά Του. Ὁλόκληρη ἡ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ βασίζεται στίς δύο μεγάλες ἐντολές τῆς ἀγάπης, ὅπου «ὅλος ὁ νόμος καί οἱ προφῆται κρέμανται» : στήν ἀγάπη πρός τόν Θεό καί στήν ἀγάπη πρός τόν πλησίον. 

 

Καί τά θαύματα τοῦ Χριστοῦ εἶναι μιά ἔκφραση τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρός τό πλάσμα Του, τόν ἄνθρωπο. Καί πραγματικά. Τόσο τά δύο θαύματα, πού μᾶς περιγράφει τό σημερινό Εὐαγγέλιο, ὅσο κι ὅλα τ’ ἄλλα πού ἔκαμε ὁ Χριστός κατά τό διάστημα τῆς ἐπίγειας ζωῆς Του, δέν ἀποδεικνύουν μόνο τήν Θεότητά Του, ἀλλά καί τήν ἀπέραντη θεϊκή Του ἀγάπη στόν ἄνθρωπο. Μιά καί ἡ ἀληθινή αἰτία πού παρακίνησε τό Χριστό νά κάμη αὐτά τά θαύματα ἦταν ἡ εὐσπλαγχνία Του γιά ὅλους αὐτούς πού ὑπέφεραν. Στό πρόσωπό Του ἐκπληρώθηκε ἡ προφητεία τοῦ Ἡσαΐα : «Αὐτός τάς ἀσθενείας ἡμῶν ἔλαβε καί τάς νόσους ἐβάστασεν».

Ὅταν, λοιπόν, τό Εὐαγγέλιο μᾶς λέει ὅτι ὁ Χριστός περιόδευσε ὅλες τίς πόλεις καί τά χωριά, «θεραπεύοντας κάθε νόσο καί κάθε ἀσθένεια στό λαό», αὐτό σημαίνει ὅτι ὅσο βρισκόταν σ’ αὐτό τόν κόσμο «διῆλθεν εὐεργετῶν καί ἰώμενος πάντας τούς καταδυναστευομένους ὑπό τοῦ διαβόλου», ὅτι ὁλόκληρη ἡ ζωή Του ὑπῆρξε μιά ἀδιάκοπη εὐεργεσία, μιά ἀδιάκοπη ἀγάπη. 
Ὅπως βλέπουμε, ὁ Χριστός δέ δίδαξε μονάχα τήν ἀγάπη, ἀλλά καί τήν ἐφάρμοσε μέ τά θαύματά Του. Ἡ ἀγάπη Του εἶναι ἔμπρακτη. Τό νά λέει κανείς ὅτι ἡ ἀγάπη εἶναι μόνο ἕνα αἴσθημα ἤ κάτι παρόμοιο, εἶναι ἀντιχριστιανική ἀντίληψη τῆς ἀγάπης. Ἡ ἀγάπη εἶναι ἔντονο βιώμα καί πρᾶξις.
Ἡ χριστιανική ἀγάπη ἔχει νά κάμη μέ τά ἔργα τῆς ἀγάπης. Εἶναι ἡ ἀγάπη τοῦ ἴδιου τοῦ Χριστοῦ, τό ἔργο τῆς ἀγάπης πού εἶναι ἡ ζωή Του. Εἶναι ἔμπρακτη ἀγάπη πού ἔχει σχέση μέ τίς δύο βασικές ἐντολές : Τό ν’ ἀγαπᾶ κανείς τό Θεό μέ τήν πρακτική ἔννοια τῆς ἀγάπης, σημαίνει ν’ ἀγαπᾶ τίς ἐντολές Του˙ τό ν’ ἀγαπᾶ κανείς τόν πλησίον του σημαίνει νά ἐξασκεῖ ὅλα τά καθήκοντά του πρός αὐτόν.
Ἡ ἐν Χριστῷ ἀγάπη εἶναι ἡ ἀληθινή, εἶναι θεοδίδακτη, εἶναι τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ τῆς ἀγάπης καί τῆς Φιλανθρωπίας.- 
† π. Φρ. Δ.

footer

  • Παρασκευή 19 Οκτωβρίου Ιωήλ προφήτου, Ουάρρου και Σαδώα μαρτύρων, Μνάσωνος

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 237 επισκέπτες

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    4138748

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ