ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
therapeia demonizomenou gadarhnon 3

Στό σημερινό Εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος μᾶς μίλησε γιά τήν θεραπεία ἑνός σεληνιαζομένου νέου. Ὁ πατέρας του, ἀφοῦ πρῶτα τόν πῆγε εἰς τούς μαθητάς τοῦ Χριστοῦ, χωρίς νά μπορέσουν νά τόν βοηθήσουν, ὕστερα τόν πηγαίνει γεμάτος πόνο, ἀλλά καί ἐλπίδα εἰς τόν Ἰησοῦ Χριστό (πού ἤξερε ὅτι Ἐκεῖνος σίγουρα θά τόν βοηθοῦσε). Καί ὁ Κύριος τόν νέον ἐκεῖνον τόν ἐθεράπευσε ἀπαλλάσσοντάς τον ἀπό τήν μάστιγα τῶν δαιμονίων.

Τότε οἱ μαθηταί τοῦ Χριστοῦ ἐρώτησαν τόν Κύριο: «γιατί ἐμεῖς Κύριε δέν μπορέσαμε νά βγάλουμε τά δαιμόνια ἀπό ἐκεῖνον τόν νέο;».
Καί ὁ Κύριος τούς ἀπάντησε μέ καλοπροαίρετη διάθεση: «αὐτό τό γένος τῶν δαιμόνων δέν βγαίνει εὔκολα ἀπό τόν πάσχοντα ἄνθρωπον, παρά μόνον μέ πολύ προσευχή καί νηστεία».
Ἡ προσευχή καί ἡ νηστεία εἶναι δύο ἀναγκαία πνευματικά ὅπλα γιά τήν ψυχή μας ἀδελφοί μου, πού χωρίς αὐτά ὁ ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά προοδεύσει πνευματικά. Ἀντίθετα ὑποτάσσεται στόν σατανᾶ μέ τά δηλητήρια τῆς ἁμαρτίας πού τόν ποτίζει καί προκαλεῖ τά λεγόμενα πάθη, πού ὁδηγοῦν τήν ψυχή στόν πνευματικό θάνατο. Ἡ προσευχή εἶναι ἡ ἐπικοινωνία τοῦ πιστοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Δημιουργό του (τόν Τριαδικό Θεό), πού ἀναζωογονεῖ πνευματικά τόν ἄνθρωπο φέρνοντάς τον στήν ἐπίγνωσι τῆς ἀληθείας καί στήν ὁδό τῆς σωτηρίας. Ὥστε, ὅπως μᾶς λέγουν καί οἱ ἅγιοι Πατέρες, εἶναι προτιμότερο νά μήν ἀναπνέει ὁ ἄνθρωπος ἀπό τό νά μήν προσεύχεται. Δηλαδή, ὅσο ἀναγκαία εἶναι ἡ ἀναπνοή γιά τόν ἀνθρώπινο ὀργανισμό, τόσο ἀναγκαία κι ἀκόμη περισσότερο εἶναι γιά τήν ψυχή μας ἡ προσευχή. Ἄν ἡ ἀναπνοή μας διακοπῆ παντελῶς, ὁ ἄνθρωπος πεθαίνει. Ἄν ἡ προσευχή ἐκλείψη ἀπό τήν ζωή μας, ἡ ψυχή μας ὁδηγεῖται στόν πνευματικό θάνατο .
Τό ἴδιο ἀναγκαία γιά τήν κάθαρση τῶν παθῶν εἶναι καί τό πνευματικό ὅπλο τῆς νηστείας, ἡ ὁποία ὅπως ἀντίστοιχα τό νερό καθαρίζει τό σῶμα ἀπό τούς ρύπους εἰς τό δέρμα, ἔτσι καί ἡ νηστεία σάν πνευματικό νερό-φάρμακο καθαρίζει τήν ψυχή ἀπό τά πάθη.
Πώς ὅμως θά προσοικειωθοῦμε αὐτά τά πνευματικά ἀγαθά, ὥστε νά φέρουν εἰς τήν ψυχή μας πνευματικούς καρπούς; Γιά αὐτό ὑπεύθυνος εἶναι ὁ πνευματικός μας πατέρας, ὁ ὁποῖος μᾶς ἀναγεννᾶ εἰς Χριστόν. Χωρίς πνευματικό - ἐξομολόγο δέν μποροῦμε νά βροῦμε τόν δρόμο τῆς Σωτηρίας, οὔτε νά ἔλθουμε εἰς ἐπίγνωσιν μετανοίας, διότι ὁ πνευματικός ἐκτός ἀπό ἐξομολόγος (στόν ὁποῖο θά ἐξαγορεύσωμε τίς ἁμαρτίες μας), εἶναι καί καθοδηγητής μας, πού προπονεῖ πνευματικά τήν ψυχή μας.
Ὅπως ἕνας ἀθλητής εἶναι ἀναγκαῖο νά ἔχει προπονητή, ὁ ὁποῖος θά τόν διδάξει σωστά τό ἄθλημά του, ἔτσι καί ὁ πνευματικός θά μᾶς διδάξει σωστά τό πνευματικό ἄθλημα τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς. Αὐτό μᾶς διδάσκει καί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ὁ ὁποῖος λέγει στούς Κορινθίους : «Μπορεῖ νά ἔχετε χιλιάδες παιδαγωγούς ἐν Χριστῷ, ἀλλά δέν ἔχετε πολλούς Πατέρες, διότι ἐγώ σᾶς ἐγέννησα ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διά τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου. Διά τοῦτο σᾶς παρακαλῶ, λοιπόν, νά γίνεσθε μιμηταί μου!».
Ἔτσι καί μεῖς, λοιπόν, ἀδελφοί μου, ἄς κάνουμε ὑπακοή στόν πνευματικό μας πατέρα, ὁ ὁποῖος μᾶς ἐγέννησε πνευματικά ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, διότι ἡ ὑπακοή σέ ἕναν σωστό πνευματικό εἶναι ὑπακοή στό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἀμήν.
† π. Νικ. Ζουν.

footer

  • Κυριακή 16 Δεκεμβρίου , Αγγαίου του προφήτου, Μοδέστου, Θεοφανούς

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 918 επισκέπτες

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    5019603

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ