Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΜΥΡΙΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΝ
ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ

Στό σημερινό Εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ὁ Κύριος ὁμιλεῖ γιά τήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν μέσα ἀπό τήν παραβολή τῶν μυρίων ταλάντων. Μέσα σ’ αὐτή τήν παραβολή μᾶς ὁμιλεῖ γιά τήν συγχωρητικότητα, πού πρέπει νά ἔχουμε μεταξύ μας, ἐφ’ ὅσον θέλουμε νά γίνουμε κοινωνοί τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν. Μᾶς ἐξηγεῖ ὁ Κύριος ὅτι ὅταν ἁμαρτάνουμε ἐμεῖς καί μᾶς βαραίνει τό βάρος αὐτό τῆς ἁμαρτίας μας, προσπαθώντας νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό αὐτό προστρέχουμε μέσα ἀπό τήν προσευχή μας καί μέ τό Ἱερό Μυστήριο τῆς Μετανοίας καί Ἐξομολογήσεως στόν Κύριο γιά νά τοῦ ζητήσουμε νά μᾶς συγχωρήσει. Κι Ἐκεῖνος χωρίς δισταγμό μᾶς συγχωρεῖ, περιμένοντας ὅμως καί ἐμεῖς νά κάνουμε τό ἴδιο καί πρός τούς συνανθρώπους μας. Ὅπως, δηλαδή, ζητοῦμε ἀπό τόν Θεό νά μᾶς συγχωρεῖ τά παραπτώματά μας, ἔτσι καί ἐμεῖς, θέλει ὁ Κύριος, νά συγχωροῦμε τούς συνανθρώπους μας.

 

Μάλιστα αὐτό ὁ Κύριός μας τό διδάσκει καί μέ τήν Κυριακή Προσευχή, στήν ὁποία μᾶς προτρέπει νά λέμε ἐγκάρδια : «Καί ἄφες ἡμῖν τά ὀφειλήματα ἡμῶν ὡς καί ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν».
Ἄραγε, χριστιανοί μου ἀγαπητοί, ὅταν λέμε τό Πάτερ ἡμῶν (ἐνῶ πρίν νιώθουμε αὐτά πού ζητοῦμε ἀπό τόν Θεό, ὅπως τό νά μᾶς δώσει τόν ἄρτον ἡμῶν τόν ἐπιούσιον καί τό ἄφες ἡμῖν τά ὀφειλήματα ἡμῶν), στό σημεῖο πού λέμε «ὡς καί ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν», ἐκεῖ ἀκριβῶς νιώθουμε μέσ’ ἀπ’ τήν καρδιά μας αὐτό τό ὁποῖο λέμε, ἤ μήπως τό προσπερνᾶμε μηχανικά;
Καί ἄν δέν συγχωροῦμε τούς συνανθρώπους μας, πού μᾶς στεναχωροῦν, πώς θά συγχωρηθοῦνε ἀπό τόν Θεό καί οἱ δικές μας ἁμαρτίες πού συχνά μᾶς ἀπομακρύνουν ἀπό Ἐκεῖνον;
Τήν ἀπάντησι, μᾶς τήν δίνει ὁ ἴδιος ὁ Κύριος μέσα στό Ἱερό Εὐαγγέλιο.
Ἀφοῦ ὁ δοῦλος πού χρώσταγε στόν Κύριό του ἔλαβε ἄφεσι ἀπό ἐκεῖνον, ἀλλά ὁ ἴδιος δέν τό ἔκανε στόν σύνδουλό του, τότε «ὀργισθείς ὁ Κύριος αὐτοῦ παρέδωκεν αὐτόν τοῖς βασανισταῖς ἕως οὗ ἀποδῷ πᾶν τό ὀφειλόμενον αὐτῷ», εἶχε δηλ. τίς θλιβερές συνέπειες τῆς ἀνάλγητης αὐτῆς στάσεώς του, τούς καρπούς τῆς σκληρότητας καί ἀμετανοησίας του.
Ἔτσι λοιπόν, ἀδελφοί μου, διδασκόμεθα καί ἐμεῖς ἀπό τά ἱερά λόγια τοῦ Κυρίου μας νά συγχωροῦμε τούς συνανθρώπους μας, ἐφ’ ὅσον θέλουμε ὁ Κύριος νά συγχωρεῖ καί ἐμᾶς. Διότι, ὁ Κύριος δέν δέχεται προσευχή, ἄν ἡ καρδιά μας δέν βγάλει ἀπό μέσα της τό μῖσος καί τήν μισαδελφία. Ὥστε μᾶς προειδοποιεῖ κλείνοντας τήν παραβολή Του : «οὕτω καί ὁ πατήρ μου ὁ ἐπουράνιος ποιήσει ὑμῖν, ἐάν μή ἀφῆτε ἕκαστος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἀπό τῶν καρδιῶν ὑμῶν τά παραπτώματα αὐτῶν».
Πρεσβ. π. Νικ. Ζουν.

footer

  • Παρασκευή 19 Οκτωβρίου Ιωήλ προφήτου, Ουάρρου και Σαδώα μαρτύρων, Μνάσωνος

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 297 επισκέπτες

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    4138192

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ