AgiosIoannis 2ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ

Ὁ Πρόδρομος Ἰωάννης

Ὁ θεῖος Παῦλος νουθετεῖ τόν Τιμόθεον νά κηρύττη καί νά κακοπαθῆ. Τό τέλος τοῦ θείου Παύλου πλησιάζει.

    Τό σημερινό Εὐαγγέλιο, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, τό ὁποῖον εἶναι γραμμένο ἀπό τόν Εὐαγγελιστή Μάρκο, ξεκινᾶ στό πρῶτο του κεφάλαιο μιλώντας μας γιά τόν Πρόδρομο τοῦ Χριστοῦ, τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Βαπτιστή. Ὁ Εὐαγγελιστής Μάρκος, λέγει πώς ὁ Ἰωάννης εἶναι ἡ ἀρχή τοῦ χαρμοσύνου καί χαροποιοῦ μηνύματος περί τῆς Ἐλεύσεως εἰς τόν κόσμον τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Γιά τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Βαπτιστή, μᾶς ἔχει ἤδη πληροφορήσει ἤ μᾶλλον προαναγγείλει ἡ Παλαιά Διαθήκη. Μέσα σ' αὐτούς πού ἐπροφήτευσαν τόν προδρομικό ἐρχομό τοῦ Θείου Ἰωάννου, ἦταν ἐκτός φυσικά ἀπό τόν Προφητάνακτα Δαϋίδ, καί ἄλλοι Προφῆτες τῆς Π.Δ., οἱ ὁποῖοι μίλησαν γιά τόν Ἅγιο Ἰωάννη μεταξύ τῶν ὁποίων ἦταν ὁ Προφήτης Ὠσηέ (κεφ.α', στίχ.2), ὁ Προφήτης Μαλαχίας (κεφ.γ',στίχ.1), ὁ Προφήτης Ἠσαῒας (κεφ.μ', στίχ.3) καί πλῆθος ἄλλων Προφητῶν προανήγγειλαν τόν ἐρχομό τοῦ ἁγίου Ἰωάννη, διότι δέν ἦταν τυχαῖο τό συγκεκριμένο πρόσωπο. 

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης εἶναι ὁ μεγαλύτερος τῶν Προφητῶν καί ἐκεῖνος πού μέ τό φλογερό κήρυγμά του στήν ἔρημο, μέ τήν ἀσκητική ζωή του, μέ τό κήρυγμα καί βάπτισμα μετανοίας καί μέ τό μαρτυρικό τέλος του θά ἄνοιγε τόν δρόμο γιά τόν ἴδιο τόν Νομοθέτη καί Διδάσκαλο, τόν Κύριο μας Ἰησοῦ Χριστό, τόν αἴροντα τήν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου,  τόν Υἱό καί Λόγο τοῦ Θεοῦ, τό δεύτερο Πρόσωπο τῆς Ἁγίας καί Ὁμοουσίου Τριάδος. Ἔτσι, λοιπόν, ὁ Θεῖος Ἰωάννης γίνεται μία ἀχτίδα φωτός στόν τότε σκοτισμένο λαό τοῦ Ἰσραήλ καί κηρύττει τό χαρμόσυνο μήνυμα περί τῆς δράσεως καί σωτηρίας τοῦ Λυτρωτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ˙ «φωνή βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἑτοιμάσατε τήν ὁδόν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τάς τρίβους αὐτοῦ».
Ἕνας παρόμοιος κήρυκας μετανοίας, ἀδελφοί μου, πού κακοπάθησε τόσο πολύ καί περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλο Ἀπόστολο (ὅπως ὁμολογεῖ καί ὁ ἴδιος), ὁ πρῶτος μετά τόν Ἕνα, ὅπως τόν χαρακτηρίζει καί ἡ Ὀρθόδοξη Θεολογία μας –καί τόν ὁποῖο φυσικά τρέμουν ὅλοι οἱ αἱρετικοί-, εἶναι ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ὁ ἐπονομαζόμενος γιά τό βάθος τῆς Θεολογίας του καί γιά τήν πλήρη ὑπακοή του στόν Θεῖο Θέλημα, ὁ κήρυκας ὅλων τῶν αἰώνων ὁ Θεῖος Παῦλος. Ἐκεῖνος, λοιπόν, ὁ ἅγιος ἀνήρ ὁ Ἀπόστολος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἑτοιμάζεται γιά τό ἐπικείμενο μαρτύριό του, καί προτρέπει τόν μαθητή Του, τόν ἅγιον Ἀπόστολο Τιμόθεο νά κηρύττη διά τόν Ἰησοῦν Χριστόν καί νά κακοπαθῆ καί ἐκεῖνος, ὅπως καί ὁ θεῖος Παῦλος.    
Καί τονίζει γι' αὐτόν ὁ Ἀπόστολος Παῦλος «σύ δέ νῆφε ἐν πᾶσι, κακοπάθησον, ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ, τήν διακονίαν σου πληροφόρησον. Ἐγώ γάρ ἤδη σπένδομαι, καί ὁ καιρός τῆς ἐμῆς ἀναλύσεως ἐφέστηκε». Δηλαδή, τοῦ λέγει, σύ ὅμως ἀγρύπνα, πρόσεχε εἰς ὅλα στό ποιμαντικόν σου ἔργο. Κοπίασε. Κάμε ἔργον Εὐαγγελιστοῦ, φέρε εἰς πλῆρες καί αἴσιον πέρας τήν ὑπηρεσίαν, πού σοῦ ἀνετέθη εἰς τήν Ἐκκλησία. Πρέπει νά ἀγρυπνῆς καί νά κοπιάζης, διότι ἐγώ τώρα χύνω τό αἷμα μου σπονδή καί θυσία εἰς τόν Θεόν, καί ὁ καιρός τῆς ἀναχωρήσεώς μου ἀπό τόν κόσμον αὐτόν εἶναι πολύ κοντά.
Αὐτά τά ἱερά λόγια ὁ Θεῖος Παῦλος δέν τά ἔγραφε στόν Τιμόθεο, μοιρολογώντας γιά τό μαρτυρικό τέλος του, ἀλλά μέ μεγάλη καί ἀπεράντη χαρά, πού θά ἔδινε τό αἷμα του γιά τόν Ἰησοῦ Χριστό καί πού θά ἐπισφράγιζε τά θεῖα λόγια του μέ τό μαρτύριό του ὡς ἀληθινά καί μέ τόν μαρτυρικό σταυρό του θά κέρδιζε τόν στέφανον τῆς Δόξης.
Αὐτό τό φρόνημα, ἀδελφοί μου, νά δείχνουμε καί ἐμεῖς σέ ὅλο τόν ἐπίγειο βίο μας, διότι καί ἐμεῖς οἱ βεβαπτισμένοι μποροῦμε μέ τήν πνευματική μας ζωή καί ὀρθοπραξία νά γίνουμε ἀπόστολοι τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου, μεταλαμπαδεύοντάς το στίς ἑπόμενες γενεές. Εἴθε, ἡ Χάρις τῆς Ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων νά φωτίζει τίς καρδιές ὅλων μας καί οἱ ἅγιοι πού ἀναφέραμε νά γίνουν φωτεινό παράδειγμα στήν ζωή μας. Ἀμήν.-

Πρεσβ.π. Ν. Ζουναρέλης

footer

  • Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου Των εν τοις Ευγενίου μαρτύρων, Ανθούσης μάρτυρος

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 65 επισκέπτες

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    6470675

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ