d oikoumeniki synodos xalkidona 3ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ

Ὁ Κύριος μας, ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, εἶπε –μέσα ἀπό τήν σημερινή εὐαγγελική περικοπή τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου- στούς μαθητές του. «Ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου˙ οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη˙ οὐδὲ καίουσι λύχνον καὶ τιθέασιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον… οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων…».
Μέ αὐτά τά ἱερά λόγια ὁ Κύριός μας θέλει νά εἰπῆ στούς μαθητές του, ἀλλά καί σέ ὁλόκληρο τόν χριστιανικό κόσμο (τόν λαό τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας) ὅτι ὁ πιστός ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος ἐφαρμόζει στήν ζωή του τόν λόγο τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου γίνεται πυξίδα καί παράδειγμα καί γιά τούς ὑπολοίπους ἀνθρώπους. Αὐτούς, πού χαμένοι στόν κυκεώνα τῆς ἀπελπισίας, μακρυά ἀπ’ τόν Θεόν, καθώς βλέπουν αὐτά τά φωτεινά πρόσωπα τῶν εὐλαβῶν χριστιανῶν καί τῶν ἁγίων μας, παραδειγματίζονται καί βρίσκουν τόν δρόμο τῆς σωτηρίας, πού εἶναι ἡ ἴδια ἡ Ἐκκλησία καί φυσικά ὁ Χριστός.

Ὅπως οἱ ἄνθρωποι βάζουν τήν λάμπα στόν λυχνοστάτη γιά νά φωτίζεται τό σπίτι καί οἱ ἴδιοι μέσα σ’ αὐτό, ἔτσι καί ὁ Κύριος θ’ ἀναδείξει σέ φωστῆρες πνευματικούς ὅσους τηροῦν τίς ἐντολές του. Δέν ἦρθα λέγει ὁ Κύριος γιά νά καταργήσω τόν Νόμο τῆς Π.Δ., ἀλλά γιά νά τόν συμπληρώσω καί νά τόν τελειοποιήσω. Ὅλες οἱ ἐντολές τοῦ Θεοῦ εἶναι σπουδαῖες, ὥστε, ἄν κάποιος θεωρήσει ἔστω καί μία ἀπ’ αὐτές ὡς μικρή καί ἀσήμαντη καί δέν τήν διδάξει στούς ἀδελφούς, θά κληθῆ καί αὐτός ὡς ἐλάχιστος στή Βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
Ἕνας τέτοιος ἄνθρωπος ἦταν καί ὁ Νεστόριος, ὁ ὁποῖος ἐκήρυξε τήν αἵρεση τοῦ μονοφυσιτισμοῦ (ὅτι δηλ. ἡ θεία φύση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀπορρόφησε τήν ἀνθρώπινη φύση καί ἑπομένως κατά τίς αἱρετικές του δοξασίες, δέν ἦταν συγχρόνως ὁ Κύριος τέλειος ἄνθρωπος καί τέλειος Θεός). Ἡ Ἐκκλησία μας μέ τούς Ἁγίους Πατέρες τῆς Δ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου στήν Χαλκιδώνα κατεδίκασε τήν αἵρεσή του, ὥστε ἐνῶ ἐκεῖνοι ἀνεδείχθησαν μέ τήν ὀρθή τους θεολογία φαεινοί καί τῆς οἰκουμένης ὑπέρλαμπροι φωστῆρες, ὁ Νεστόριος ἀπεδείχθη ἐλάχιστος γιά τήν Βασιλεία τῶν οὐρανῶν, ὅπως φυσικά καί ὁ κάθε ἀμετανόητος αἱρετικός.
Ἔτσι καί ὁ θεῖος Παῦλος συμβουλεύει τό πνευματικό τέκνο του τόν Τίτο (μέσα ἀπό τήν σημερινή Ἀποστολική Περικοπή πού ἀκούσαμε) διά τό πῶς πρέπει νά ἐνεργεῖ ὁ πιστός ἄνθρωπος εἰς ὅλην του τήν ζωήν. Καί τοῦ λέγει, νά ἀποφεύγει τίς συζητήσεις, οἱ ὁποῖες δέν ἔχουν νόημα πνευματικό, ἀλλά μποροῦν νά θεωρηθοῦν μάταιες καί ἐπιζήμιες γιά τήν πνευματική ζωή. Ἀλλά, θά πρέπει νά ἔχουμε ροπή πρός κάθε ἔργο ἀγαθό καί εὔκαρπο κατά Θεόν καί νά ἐπιδιώκουμε πάντοτε τά ἔργα τοῦ φωτός καί ὄχι τοῦ σκότους καί τῆς ἁμαρτίας.
Σχετικά μέ τόν ἄνθρωπο πού ἔχει ὑποπέσει εἰς τήν αἵρεσιν τόν συμβουλεύει : «αἱρετικόν ἄνθρωπον, πού ἐπιμένει νά δημιουργεῖ σκάνδαλα καί διαιρέσεις μέσα στήν Ἐκκλησία μολονότι τόν συμβούλευσες γιά πρώτη καί δεύτερη φορά, παράτησέ τον καί ἀπόφυγέ τον. Ἕνας τέτοιος ἄνθρωπος ἔχει πνευματική διαστροφή καί ἁμαρτίες πολλές μέ τό νά κηρύττει τήν αἵρεσίν του».
Ἑπομένως, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἔχουμε χρέος νά μελετᾶμε τήν Ἁγία Γραφή καί τούς Ἁγίους Πατέρες, ὥστε καί ἐμεῖς νά γνωρίζουμε τίς ἀλήθειες τῆς πίστεώς μας καί νά γινόμεθα φάροι πνευματικοί καί γιά τούς ἄλλους ἀδελφούς πού ζοῦν στό πνευματικό σκοτάδι.-


π.Νικ.Ζουναρέλης

footer

  • Τετάρτη 15 Ιουλίου Κηρύκου και Ιουλίτης των μαρτύρων

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 895 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    16011924

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ