ypsosi timiou staurou 5ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ

«…Τί ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐάν κερδήσῃ τόν κόσμον ὅλον καί ζημιωθῇ τήν ψυχήν αὐτοῦ;».
Τά λόγια αὐτά εἰπώθηκαν ἀπό τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό μέ αφορμή μιά σύσταση, πού τοῦ ἔκανε ὁ Ἀπόστολος Πέτρος, νά ἀποφύγει δηλαδή τόν σταυρικό θάνατο, νά μήν πάει στήν Ἰερουσαλήμ, ὅπου ἤξερε ὅτι θά τόν σταύρωναν. Τότε ὁ Χριστός τοῦ μίλησε πολύ αὐστηρά τοῦ Πέτρου, κι ἔπειτα γύρισε στον ὄχλο πού Τόν ἀκολουθοῦσε καί εἶπε τοῦτα τά λόγια :
«Ὅποιος θέλει νά ἔρχεται μαζί μου καί νά μέ ἀκολουθεῖ ὡς δικός μου πιστός καί ἀφοσιωμένος μαθητής ἄς γνωρίζει ὅτι πρέπει νά ἀπαρνηθεῖ τόν ἐαυτό του, ὥστε νά μή ζῆ ἔχοντας ὡς κέντρο τῆς ζωῆς του τή φιλαυτία του καί τό «ἐγώ» του, καί ἀκόμη νά λάβει τή σταθερή ἀπόφαση νά ὑποστεῖ γιά μένα κάθε κακοπάθεια καί δοκιμασία καί ἀντιξοότητα, ἀκόμη καί σταυρικό θάνατο, κι ἔτσι νά μέ ἀκολουθεῖ.

Διότι ὅποιος φοβηθεῖ καί δειλιάσει μπροστά στίς κάθε εἴδους ἀντιξοότητες πού θά τόν συναντήσουν στήν συνοδοιπορία μαζί μου καί θελήσει νά σώσει τή ζωή του, αὐτός νά ξέρει ὅτι θά χάσει τήν ἀληθινή καί δοξασμένη ζωή πού τοῦ ἐτοιμάζω Ἐγώ. Ἀντιθέτως, ὅποιος ἀψηφήσει κάθε κίνδυνο, ἀκόμα καί τή ζωή του γιά χάρη μου καί γιά χάρη τοῦ Εὐαγγελίου, αὐτός πραγματικά θά σώσει τήν ψυχή του καί θά κερδίσει τήν ἀληθινή ζωή κοντά μου.
Καί τί εἶναι αὐτή ἡ πρόσκαιρη ζωή μπροστά σ’ ἐκείνη πού ἔχω Ἐγώ νά τοῦ δώσω! Πραγματικά τί θά ὠφελήσει τόν ἄνθρωπο ἐάν ὑποθέσουμε ὅτι θά κερδίσει τόν κόσμο ὅλο, μέ ὅλες τίς δόξες καί τά πλούτη καί τίς ἀπολαύσεις του, καί στό τέλος χάσει τήν ψυχή του; Ἤ τί ἀντάλλαγμα ὑπάρχει σ’αὐτόν ἐδῶ τόν κόσμο πού μπορεῖ νά τό δώσει ὁ ἄνθρωπος γιά νά ξανααποκτήσει τή χαμένη του ψυχή;
Γι’αὐτό λοιπόν ὅποιος μέσα σ’ αὐτόν ἐδῶ τόν κόσμο ντραπεῖ καί Ἐμένα καί τίς ἐντολές μου καί ἀρνηθεῖ νά μέ ὁμολογήσει ἀπό δειλία μπροστά στούς χλευασμούς καί τίς περιφρονήσεις τῶν ἀνθρώπων, κι Ἐγώ θά τόν ἀποστραφῶ ὅταν πάλι θά ἔρθω, ὄχι ὅπως ἦρθα τώρα, φτωχός καί ἄσημος, ἀλλά ἔνδοξος κριτής, μέσα στή δόξα καί στή θεϊκή λαμπρότητα τοῦ Πατέρα μου. Καί θά τόν ἀποκηρύξω ὄχι μπροστά στούς ἀνθρώπους μόνο, ἀλλά καί μπροστά σέ ὅλο τόν οὐράνιο κόσμο, τούς ἁγίους ἀγγέλους, τούς ἔνδοξους καί ἀστραπόμορφους».
«Tί γάρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐάν κερδήσῃ τόν κόσμον ὅλον καί ζημιωθῇ τήν ψυχήν αὐτοῦ».
Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, εἶναι λόγια τοῦ Χριστοῦ μας αὐτά. Ἄν ὑπάρχει κάποιος πού νά γνωρίζει καλύτερα ἀπό ὁποιονδήποτε ἄλλον τήν ἀξία πού ἔχει ὅλος ὁ κόσμος, ὅλο τό ὑλικό σύμπαν, καί ἀπό τήν ἄλλη, τήν ἀξία πού ἔχει μία καί μόνη ψυχή, αὐτός δέν μπορεῖ νά εἶναι ἄλλος ἀπό τόν Κύριο, διότι Αὐτός δημιούργησε καί τά δύο καί ξέρει τί ἀξία ἔβαλε μέσα σ’ αὐτά.
Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὁ κόσμος ἀσκεῖ πάνω σέ ὅλους μας μιά ἕλξη μαγική καί γοητεία, πού συχνά τή νιώθουμε ἀκατανίκητη. Κι ὁ διάβολος δέν κάνει ἄλλο ἀπό τό νά μᾶς ἀντιπροτείνει διαρκῶς αὐτό πού στόν ἴδιο τόν Χριστό τόλμησε νά εἰσηγηθεῖ: «Ὅλα αὐτά τά πλούτη καί τίς τιμές, τίς δόξες καί τίς ἀπολαύσεις τοῦ κόσμου θά σοῦ τά δώσω, ἄν πέσεις νά μέ προσκυνήσεις».
Ἐμεῖς ἄς ἀκούσουμε τόν Χριστό μας, πού μᾶς ἀγαπάει τόσο πολύ. Θέλει νά μᾶς ἀνοίξει τά μάτια. Μήν τήν παθουμε ὅπως τήν παθαίνουν τά θηράματα ἐκεῖνα πού μαγνητίζονται ἀπό τά μάτια τῆς κόμπρας! Μή, γιά μιά στιγμιαία ἡδονή, ἀπόλαυση, κέρδος οικονομικό, δόξα καί ἐπιτυχία χάσουμε ὅ,τι πολυτιμότερο διαθέτουμε : τήν ψυχή μας. Μαζί Του ἐμεῖς, μαζί Του καί ὅ,τι καί ἄν μᾶς κοστίσει. Δέν θά μᾶς ἀφήσει μόνους. Αὐτός μπροστά καί ἐμεῖς ἀκολουθοῦμε. Ἔχει πολλά νά μᾶς χαρίσει. Πολλά!

π.Παῦλος Καλλίκας

footer

  • Τετάρτη 15 Ιουλίου Κηρύκου και Ιουλίτης των μαρτύρων

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 939 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    16011952

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ