therapeia paralytikou kapernaoum 1ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
(Μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρός ἡμῶν
Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ)

Ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ὁ ἐνανθρωπήσας
Υἱός τοῦ Θεοῦ

Ἀπό τήν σημερινή Εὐαγγελική περικοπή, ἀδελφοί μου, (τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου) δέν πρέπει νά παραλείψουμε κάποια στοιχειώδη χαρακτηριστικά, πού μᾶς ἀποδεικνύουν γιά ἀκόμη μιά φορά τήν Θεότητα τοῦ Χριστοῦ, μέ ἀφορμή τήν μνήμη τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, ἑνός ἀπό τούς μεγαλυτέρους Ἡσυχαστάς καί ἀγωνιστάς τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας, ὥστε καί ἡμεῖς νά λατρεύωμε τόν Κύριόν μας μέ ὀρθόδοξο φρόνημα, καθότι οἱ καιροί μας σήμερον βρίσκονται σέ πνευματική σύγχυση.
Καί ποιά εἶναι τά βασικά χαρακτηριστικά τῆς Θεότητος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ;

Ὁ Εὐαγγελιστής Μάρκος μᾶς πληροφορεῖ πώς στόν σημερινό πάσχοντα ἄνθρωπο (παραλυτικό) ὁ Κύριος προτοῦ προχωρήσει στήν θαυματουργική θεραπεία του, τοῦ ἔδωσε ἄφεση ἁμαρτιῶν ὡς ἀληθινός Θεός πού εἶναι καί ὄχι ἁπλά σάν κάποιος ἀπεσταλμένος Προφήτης ἤ Ἄγγελος ἀπό τόν Ἴδιο τόν Θεό. Καί μάλιστα αὐτό τό ἐμαρτύρησαν –ἄθελά τους- οἱ ἴδιοι οἱ ἐπικριτές του, ὅταν συνωμίλουν μεταξύ τους λέγοντας πώς ἁμαρτίες μπορεῖ νά συγχωρεῖ μόνο ὁ Θεός.
Καί ὁ Κύριος γιά νά τούς φανερώσει τήν Θεότητά του καί πώς Αὐτός εἶναι ὁ πραγματικός Μεσσίας τούς δοκιμάζει λέγοντας: Τί εἶναι εὐκολότερο νά πῶ «τέκνον ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι ἤ ἆρον τόν κράββατόν σου καί περιπάτει». Καί πράγματι ὡς Ἀληθινός Υἱός τοῦ Θεοῦ πού εἶναι ὁ Χριστός κάνει τό δεύτερο γιά νά ἀποδείξει καί τό πρῶτο δικαίωμα πού ἔχει ὡς ἀληθινός Θεός. Καί ὁ παραλυτικός ἀμέσως γίνεται καλά.
Εἶναι αὐτό πού μᾶς λέγει καί ὁ Θεῖος Παῦλος στήν πρός Ἑβραίους Ἐπιστολή του κεφάλαιον 1 στίχοι 12-14 καί κεφάλαιον 2 στίχοι 1-3 : «Σέ ποιόν ἄλλωστε ἀπό τούς ἀγγέλους ἔχει πεῖ ποτέ ὁ ἐπουράνιος Πατέρας: Κάθισε τώρα μετά τήν Ἀνάληψή σου στά δεξιά μου, ὡσότου ὑποτάξω τούς ἐχθρούς σου». Ὁ Υἱός λοιπόν εἶναι ἀσυγκρίτως ἀνώτερος ἀπό τούς ἀγγέλους.
Ἀφοῦ εἶναι τόσον ὑπέροχος ὁ Υἱός γι' αὐτό καί μεῖς νά προσέχουμε εἰς ὅλα ἐκεῖνα πού ἀκούσαμε διά τοῦ κηρύγματός Του καί τῶν Ἀποστόλων Του.
Διότι ἄν ὁ Νόμος τοῦ Μωυσῆ εἶχε τόσο μεγάλη ἐγκυρότητα καί ἰσχύ πού ἐκεῖνος ἦταν ἁπλῶς ἀπεσταλμένος τοῦ Θεοῦ, πόσο μᾶλλον θά πρέπει νά τηροῦμε τόν Νόμο τοῦ Ἰησοῦ πού εἶναι ὁ προαιώνιος Υἱός τοῦ Θεοῦ καί αἰώνιος Νομοθέτης;
Ὅλα αὐτά, ἀδελφοί μου, πού μᾶς διδάσκει ὅ λόγος τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τῶν ἁγίων Πατέρων μας ὄχι μόνον νά μᾶς ἀπασχολοῦν σάν φιλοσοφικά ἐρωτήματα, ἀλλά σάν ρήματα Ζωῆς αἰωνίου καί νά τά ἐφαρμόζουμε στήν ζωή μας, διότι ὁ Χριστιανός πού δέν ἐφαρμόζει τόν νόμο τοῦ Θεοῦ στή ζωή του εἶναι ἕνας πνευματικά παραλυτικός ἄνθρωπος ἤ ὁμοιάζει μέ τούς Φαρισαίους πού, ἐνῶ ἔβλεπαν μέ τά μάτια τους τά ὑπερφυσικά θαύματα τοῦ Χριστοῦ, ἐν τούτοις ἀπέρριπταν τήν Θεότητά Του.
Γι' αὐτό, ἀδελφοί μου, νά προστρέξωμε περισσότερο στήν προσευχή καί νά ἐφαρμόσωμε τήν ἄσκηση, ὅπως μᾶς διδάσκει σήμερα καί ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, γιά νά ἀποφύγουμε τήν οἴηση καί τήν ἀλαζονεία καί νά πετύχουμε τήν ταπείνωση καί σωτηρία μας, ὡς ὁ ληστής, ὡς ὁ τελώνης καί ὅπως ὁ κάθε μετανοημένος πού κέρδισε μέ τόν ἀγώνα του τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.Ἀμήν.

Πρεσβ. π. Νικόλαος Ζουναρέλης

footer

  • Τρίτη 11 Αυγούστου Εύπλου διακόνου, Νήφωνος

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 798 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    16438033

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ