ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί ἡ Ἐκκλησία μας ἄγει σήμερα τήν τέταρτη Κυριακή τῶν Νηστειῶν. Αὐτή τήν Κυριακή ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τό πρόσωπο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη, συγγραφέως τοῦ βιβλίου τῆς Κλίμακος τοῦ Σιναΐτου.
«Κλίμαξ» λέγεται γιά νά μᾶς θυμίσει ὅτι σκαλοπάτι-σκαλοπάτι πρέπει νά ἀνεβαίνουμε τήν κλίμακα τῶν ἀρετῶν.

Ὅμως ἄς ἀναφερθοῦμε τώρα στήν σημερινή Εὐαγγελική Περικοπή, ὅπου ἀναφέρεται στό θαῦμα τοῦ δαιμονιζομένου νέου πού τόν ἔφερε ὁ πατέρας του μπροστά στόν Χριστό γιά νά τό θεραπεύσει ἐκφράζοντάς του στόν Κύριο ἕνα παράπονο, ὅτι προηγουμένως ζήτησε ἀπό τούς μαθητές του νά τό θεραπεύσουν, ἀλλά δέν τό κατόρθωσαν. Τότε ὁ Κύριος εἶπε ἀγανακτισμένος «ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη! ἕως πότε ἔσομαι μεθ᾿ ὑμῶν;». Τότε ὁ Χριστός θεραπεύει τό νέο, ἀπαντώντας παράλληλα στό ἐρώτημα πού τοῦ ἔθεσε ὁ πατέρας ἄν μπορεῖ νά τόν θεραπεύσει λέγοντας στόν πατέρα ὅτι «ἄν μπορεῖς νά πιστεύσης ὅτι θά θεραπευθῆ ὁ γιός σου ὅλα εἶναι δυνατά σ’ ἐκεῖνον πού πιστεύει».
Στή συνέχεια οἱ μαθητές βλέποντας ὅτι ὁ Κύριος Τους θεράπευσε τόν νέο ρωτοῦν τόν Χριστό γιατί αὐτοί δέν μπόρεσαν νά τόν θεραπεύσουν καί ὁ Χριστός ἀπαντᾶ στούς μαθητές του ὅτι «τοῦτο δὲ τὸ γένος οὐκ ἐκπορεύεται εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ», τονίζοντας ὅτι τοῦτο τό εἴδος τῶν δαιμονικῶν ἀσθενειῶν δέν εἶναι δυνατό νά θεραπευθῆ παρά μόνο μέ συνεχή προσευχή καί νηστεία.
Στή σημερινή εὐαγγελική περικοπή διαπιστώνουμε τρεῖς ἔννοιες πίστις - ἀπιστία – διάβολος.
Ἀδελφοί μου, τό δίδαγμα πού πηγάζει ἀπό τήν Εὐαγγελική Περικοπή εἶναι ὅτι ἄν ὁ ἄνθρωπος ἔχει βαθειά πίστη, ἄν προσεύχεται ἀδιαλείπτως στόν Τριαδικό Θεό, ἄν τηρεῖ τήν γνήσια Ὀρθόδοξη Χριστιανική παράδοση, ἄν μελετᾶ τήν Ἁγία Γραφή, ἄν πορεύεται στή ζωή του βάσει τῶν ἱερῶν κανόνων, πού ἔχουν θεσπισθῆ ἀπό τίς Ἱερές Συνόδους τῆς Ἐκκλησίας μας, τίς Οἰκουμενικές καί τίς Τοπικές, μπορεῖ νά ἀντιμετωπίσει τό πρόβλημα, τό ὁποῖο τόν βασανίζει καί τόν ταλαιπωρεῖ. Ἀκόμη καίτόν ἴδιο τόν διάβολο μπορεῖ νά νικήσει ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ τήν αἰτία τῶν ἀσθενειῶν, κάτι ὅμως πού δέν μπορεῖ νά πετύχει ὁ ἄνθρωπος ἄν ἔχει ἀπιστία.
Ἀδελφοί μου, ἡ δύναμις τῆς πίστεως εἶναι μεγάλη σωτήριος δύναμις πού σώζει τήν ἀξιοπρέπεια τῆς ἀνθρωπίνης ὑποστάσεως. Ἡ πίστις εἶναι «ἐλπιζομένων ὑπόστασις πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων».Ἀμήν.-π. Διονύσιος Μάλλιος

footer

  • Σάββατο 15 Αυγούστου Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 907 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    16491947

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ