Εκτύπωση

kyriaki paralytou 9ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ

Ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ σήμερα ἕνα σπουδαῖο θαῦμα τοῦ Χριστοῦ μας : τήν θεραπεία ἑνός χρόνια παραλύτου, πού ὅπως φαίνεται ἀπό τήν Εὐαγγελική περικοπή, ἦταν μόνος στόν κόσμο.
Καθώς γνωρίζουμε ἀπό ἄλλη διδαχή τοῦ Kυρίου μας, ἡ νόσος καί ἡ ἀναπηρία ὀφείλονται στίς ἀνθρώπινες ἁμαρτίες. Εἴτε τίς προσωπικές ἁμαρτίες, εἴτε στήν ἁμαρτωλότητα τοῦ κόσμου ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Ἀδάμ καί ὕστερα. Μιά ἁμαρτωλότητα πού ὁδήγησε στήν φθορά καί στήν ἀπώλεια τοῦ προσανατολισμοῦ μας πρός τόν Πατέρα μας. Αὐτός εἶναι καί ὁ λόγος πού ὁ Ἰησοῦς πρίν θεραπεύσῃ ἕναν ἄλλο παράλυτο τοῦ εἶπε «ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι». Ἄλλως τε καί στόν παράλυτο τῆς «Προβατικῆς Κολυμβήθρας» τοῦ εἶπε : «Πορεύου καί μηκέτι ἁμάρτανε ἵνα μή τί σοι χεῖρον γένηται».
Εἶναι φυσικό ἐπακόλουθο ἡ ἀπομάκρυνσή μας ἀπό τήν πηγή τῆς ἀγαθότητος, ἀπό τόν εὔσπλαγχνο Δημιουργό μας, νά μᾶς ὁδηγεῖ στήν ἀπώλεια τῆς Χάρης Του. Ὅταν μάλιστα αὐτή ἡ ἀπομάκρυνση εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς δικῆς μας ἀδιανόητης ἐπιλογῆς, τότε «οὐκ ἔστιν ὁ βοηθῶν».
Ἄς μείνουμε, ὅμως, γιά λίγο στό ἴδιο τό θαῦμα.
Ἡ Ἐκκλησία μας τιμώντας, δοξάζοντας καί εὐχαριστώντας τόν Ἀρχηγό της, καθόρισε ἡ τρίτη Κυριακή μετά τό Πάσχα νά ἀφιερώνεται στό θαῦμα τῆς ἰάσεως τοῦ παραλυτικοῦ. Καί χαίρεται τήν φιλανθρωπία τοῦ Χριστοῦ μας, καί Τόν δοξάζει γι αὐτήν καί Τόν εὐχαριστεῖ. Καί θυμᾶται τά τόσα καί τόσα πού στόν σύντομο δημόσιο βίο Του ἔκαμε γιά τήν ἀνακούφιση τοῦ ἀνθρωπίνου πόνου.
Καί Τόν ὑμνεῖ.
Ἕνας θαυμάσιος ὕμνος τῆς ἑορτῆς εἶναι καί τό «Δοξαστικό» τῶν Αἴνων. (Δοξαστικά λέγονται οἱ ὕμνοι στούς ὁποίους προτάσσεται ἡ λεγόμενη «Μικρή Δοξολογία», δηλαδή τό «Δόξα Πατρί καί Υἱῷ καί Ἁγίῳ Πνεύματι»).
Ἄς τόν ἀπολαύσουμε σέ ἐλεύθερη Νεοελληνική ἀπόδοση :
«Κύριε, δέν ἦταν ἡ κολυμβήθρα πού θεράπευσε τόν παράλυτο, ἀλλά ἡ δική Σου ἐντολή πού τόν ξανάνιωσε. Οὔτε ἡ πολύχρονη γι’ αὐτόν ἀρρώστεια μπόρεσε (μπροστά στή Δύναμή Σου) νά τόν ἀκινητοποιήσει.
Γιατί, ἐντυπωσιακότερο κι ἀπ’ τή φωνή Σου ἀποδείχθηκε τό θεραπευτικό ἀποτέλεσμα. Καί ἡ ἴαση ἐξουδετέρωσε τό βαρύ φορτίο ὄχι μόνο τῶν ἁμαρτιῶν του, ἀλλά καί τό βάρος τοῦ κρεβατιοῦ.
Γιά νά ἀποδειχθεῖ ἔτσι τό πλῆθος τῆς εὐσπλαχνίας Σου Κύριε. Δόξα Σοι!».

Πρωτ. π.Π.Μαριᾶτος