Εκτύπωση

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ
Δίχτυα σωτηρίας

Ἕνα ἀπό τά πρῶτα, ἐντυπωσιακά θαύματα τοῦ Χριστοῦ ἦταν καί αὐτό, πού περιγράφεται στό σημερινό Εὐαγγέλιο: Ὁ Ἰησοῦς περιπατώντας στήν ὄχθη τῆς λίμνης Γεννησαρέτ, βρῆκε δυό πλοῖα μέ τούς ψαρᾶδες τους νά’ ναι ἀραγμένα. Οἱ ψαρᾶδες ξέπλεναν τά δίχτυα, μιᾶς καί δέν εἶχαν πιάσει τίποτε ὅλη τή νύχτα. Ἦσαν ὁ Ἀνδρέας, ὁ Πέτρος, ὁ Ἰάκωβος καί ὁ Ἰωάννης. Ζήτησε ὁ Χριστός ἀπό τόν Πέτρο νά ἀπομακρύνει λίγο τό πλοῖο του στά ρηχά τῆς λίμνης καί ἀπό ‘κεῖ ἄρχισε νά μιλάει στό πλῆθος, πού εἶχε μαζευτεῖ στήν ὄχθη.

Πόσοι Χριστιανοί δέν θά ἤθελαν νά ζοῦν τότε, νά βρίσκονταν ἀνάμεσα στούς ἁπλούς Γαλιλαίους, ν’ ἀκοῦν τά ἤρεμα λόγια τοῦ Ἰησοῦ, νά ἀνασαίνουν τό χαρούμενο μήνυμα τῆς ἐλπίδας, νά ρουφοῦν τό ἄπλετο Φῶς τῆς Ζωῆς!
Μόλις τελείωσε ὁ Χριστός τό κήρυγμα Του, εἶπε στόν Πέτρο νά ξαναρρίξει τά δίχτυα στά βαθιά. Τό ἀποτέλεσμα – δυό πλοῖα κατάφορτα ἀπό ψάρια – τρόμαξε τόν Πέτρο. Ἔπεσε στά γόνατα. Ἡ φωνή τοῦ Δασκάλου τόν συνέφερε: - Μή φοβάσαι…Ἀπό ‘δῶ καί πέρα θά ψαρεύεις ἀνθρώπους!
Αὐτή ἡ ἐκλογή τῶν πρώτων τεσσάρων Μαθητῶν, καθώς καί τῶν ἄλλων ὀκτώ στήν συνέχεια – ἀλλά καί ἡ συγκλονιστική ἐπιλογή τοῦ Παύλου στόν δρόμο τῆς Δαμασκοῦ – ὅπλισε τήν Ἐκκλησία μέ τά μεγάλα Ἀποστολικά ἀναστήματα, τούς κήρυκες τοῦ Εὐαγγελίου, τούς μάρτυρες τοῦ Πάθους καί τῆς Ἀνάστασης. Οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι, θυσιάζοντας τά πάντα γιά τόν ἑαυτό τους, κατώρθωσαν τήν σωτηρία τήν δική τους καί τήν δική μας. Ἀρκεῖ καί ‘μεῖς νά μή ἀναβάλλουμε τά ἔργα τῆς Πίστης, τῆς Μετάνοιας, καί τῆς Ἀγάπης. Γιατί, ὅπως λέει καί τό σημερινό Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα «ἰδού νῦν καιρός εὐπρόσδεκτος, ἰδού νῦν ἡμέρα σωτηρίας».

Πρωτ. π.Π.Μαριᾶτος