ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ

Ἡ ἀσκητική Ὀρθοδοξία

“Ἥν δέ Ἰωάννης ἐνδεδυμένος τρίχας καμήλου καί ζώνην δερματίνην
περί τήν ὀσφύν αὐτοῦ, καί ἐσθίων ἀκρίδας καί μέλι ἄγριον”

                                                                                                                      (Μαρκ. α’,6)

Παρουσιάζοντας ἡ σημερινή εὐαγγελική περικοπή τό πρόσωπο, τό κήρυγμα καί τό ἔργο τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, τοῦ Βαπτιστοῦ τοῦ Χριστοῦ, καθώς ἐπίσης καί τήν ἐπίδραση πού εἶχε στόν λαό ἡ διδασκαλία του, μᾷς προετοιμάζει γιά τήν μεγάλη ἑορτή τῶν Θεοφανείων. Ἐπίσης, ἐπειδή εἶναι ἡ πρώτη Κυριακή τοῦ νέου χρόνου, μᾷς δίνεται ἡ δυνατότητα νά δοῦμε τόν ἀληθινό χαρακτῆρα τῆς Ὀρθοδοξίας.

Γιά τόν σημερινό ἐκκοσμικευμένο ἄνθρωπο ἡ προβολή ἑνός ἀσκητοῦ καί μάλιστα στήν ἀρχή τοῦ χρόνου, πού ζοῦσε στήν ἔρημο καί ἦταν ἐνδεδυμένος μέ δέρμα καμήλου καί ἔτρωγε ἀκρίδες καί μέλι ἄγριο, ἀποτελεῖ ἕνα πρόβλημα. Ἴσως εἶναι καί μιά τρομερή πρόκληση. Λένε ὅτι ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος μπορεῖ νά παρουσιασθεῖ σάν πρότυπο ἑνός ἀσκητοῦ καί μάλιστα ἐρημίτου, ὄχι ὅμως καί ἑνός οἰκογενειάρχη, πού κατοικεῖ στόν κόσμο καί ἀντιμετωπίζει τόσα προβλήματα.Πραγματικά. Σκεπτόμαστε πολλές φορές, πῶς μπορεῖ νά μιλήσει μιά τέτοια μορφή στόν σύγχρονο ἄνθρωπο ἤ πῶς μπορεῖ νά ἐργασθεῖ ἀποδοτικά ἡ Ὀρθοδοξία σέ μιά κοινωνία, πού ἔχει μάθει νά ζεῖ μέ ἄνεση, πού ἔμβλημα της ἔχει τήν εὐζωία καί τήν καλοπέραση;
Ἡ Ἁγία Γραφή λέγεται Εὐαγγέλιο, πού θα πεῖ καλή ἀγγελία καί εἶναι ἡ μαρτυρία τῆς νέας ζωῆς. Αὐτή δέ ἡ νέα ζωή, ἡ ἀπόκτηση τῆς σωτηρίας, προϋποθέτει ἕναν ἀσκητικό τρόπο ζωῆς, πού πρέπει νά βιοῦται ἀπ’ ὅλους τούς Χριστιανούς, πού θέλουν νά λάβουν τό Ἅγιο Πνεῦμα, εἴτε εἶναι ἔγγαμοι, εἴτε εἶναι ἄγαμοι.
Οἱ παραγγελίες «ἀγωνίζεσθε εἰσελθεῖν διά τῆς στενῆς πύλης» (Λουκ. ιγ’ 14), «ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ βιάζεται καί οἱ βιασταί ἁρπάζουσιν αὐτήν» (Ματθ. ια’ 12), «νεκρώσατε τά μέλη ὑμῶν τά ἐπί τῆς γῆς» (Κολ. Γ’ 5) κλπ. ἔχουν ἀπόλυτη καί καθολική ἰσχύ, ἀναφέρονται σέ ὅλους τούς Χριστιανούς, ἀνεξάρτητα τοῦ τόπου κατοικίας καί τοῦ τρόπου ζωῆς τους. Διότι, ὅπως ἡ σωτηρία πού τελείωσε ὁ Χριστός προσφέρεται σέ ὅλους τούς βαπτισθέντες «εἰς τό ὄνομα τῆς ζωοποιοῦ καί θεαρχικῆς Τριάδος», ἔτσι καί ὁ δρόμος τῆς σωτηρίας εἶναι κοινός γιά ὅλους τούς Χριστιανούς.
Λέγοντας, ὅμως, ἀσκητικό τρόπο ζωῆς ἐννοοῦμε τήν τήρησῃ τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ καί ἀκόμη ἐννοοῦμε τήν κυριαρχία τοῦ ἀνθρώπου ἐπάνω στήν ὑλική φύση καί τήν ἀνεξαρτησία ἀπό τήν δουλεία πού θέλουν νᾷ τοῦ ἐπιβάλλουν τά κτίσματα. Αὐτή δέ τήν ἀνεξαρτησία (τήν χρήση καί ὄχι τήν καταχρήση τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν) μποροῦν νά ἀποκτήσουν μέ τόν τρόπο τους ὅλοι οἱ Χριστιανοί. Γι’ αὐτό, ὡς πρός τό σημεῖο αὐτό, δέν ὑπάρχει διαφορά μεταξύ Μοναχῶν καί κοσμικῶν, μόνο πού οἱ Μοναχοί ἐπιζητοῦν μεγαλύτερη ἀνεξαρτησία. Δηλ. οἱ τρεῖς μοναχικές ὑποσχέσεις, δηλαδή ἡ παρθενία, ἡ ἀκτημοσύνη καί ἡ ὑπακοή εἶναι μιά προσπάθεια τοῦ ἀνθρώπου γιά νά ἀποδεσμευθεῖ ἀπό τήν τυραννία τῆς φιληδονίας, τῆς φιλαργυρίας καί τῆς φιλοδοξίας.
Αὐτό ὅμως, τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν, μποροῦν νά τό κατορθώσουν καί οἱ ἔγγαμοι. Οἱ ἅγιοι Πατέρες λένε ὅτι καί οἱ ἔγγαμοι μέ τόν εὐλογημένο ἐν Χριστῷ γάμο πολεμοῦν τήν φιληδονία, μέ τήν κατοχή καί χρήσῃ τῶν ἀναγκαίων ὑλικῶν ἀγαθῶν πολεμοῦν τήν φιλοκτημοσύνη καί μέ τήν ὑπακοή στήν Ἐκκλησία ἀποφεύγουν τήν φιλοδοξία. Αὐτή δέ ἡ ἐνέργεια καί αὐτός ὁ ἀγώνας εἶναι ὁ ἀσκητικός τρόπος ζωῆς. Ὁ Χριστός, ἀντικρούοντας τόν διάβολο στήν ἔρημο στούς τρεῖς συγκεκριμένους πειρασμούς, ἔγινε πρότυπο γιά κάθε Χριστιανό, καί ὄχι μόνον γιά τούς Μοναχούς.
Οἱ σύγχρονοι ἄνθρωποι μαστίζονται κυριολεκτικά ἀπό τά τρία αὐτά πάθη (φιληδονία, φιλαργυρία, φιλοδοξία). Εἶναι δοῦλοι τῶν παθῶν καί τῆς φύσεως. Ἀπό αὐτή τήν δουλεία προέρχεται τό ἄγχος καί ἡ ἀνασφάλεια. Γι’ αὐτό ὁ ἀσκητικός τρόπος ζωῆς, πού συνιστᾶ ὀρθόδοξο ἦθος, πρέπει νά βιοῦται ἀπό ὅλους τούς Χριστιανούς, γιά νά ἀπαλλαγοῦν ἀπό τήν κακοδαιμονία. Οἱ μοναχικές ἀρετές εἶναι κατ’ ἐξοχήν εὐαγγελικές ἀρετές καί πρέπει νά βιώνονται ἀπό ὅλους τούς Χριστιανούς.
Ἑπομένως ἡ ἀσκητική μορφή τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου διδάσκει τόν ἀσκητικό τρόπο ζωῆς τοῦ ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ, διά τοῦ ὁποίου συνδέεται μέ τόν Χριστό καί ἀποκτᾷ τήν θέωσή του.

Πρωτ. π.Θεολόγος Παντελῆς

footer

  • Τετάρτη 8 Ιουλίου Προκοπίου μεγαλομάρτυρος, Φωτίου οσίου, Θεοφάνους και Αναστασίου των νεομαρτύρων, Θεοφίλου

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 205 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    15907388

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ