ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
(ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ 2007)
(ὑπ' ἀριθ. 22/2007)


Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
καί τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθήρων & Ἀντικυθήρων
«Κύριε ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ καιρούς καί
χρόνους ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ θέμενος...
ὁ ἐν τῇ ἀφάτῳ Σου μακροθυμίᾳ κατα-
ξιώσας ἡμᾶς εἰς νέον ἐνιαυτόν τοῦ
πλούτου τῆς χρηστότητός Σου εἰσελ-
θεῖν, Αὐτός Πανάγαθε Δέσποτα, τήν
εἴσοδον ταύτην τῇ Θείᾳ σου Χάριτι
εὐλόγησον»

(Εὐχή ἐπί τῷ νέῳ ἔτει)

 

Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί καί τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

    Μέ τήν εἴσοδόν μας εἰς τό νέον σωτήριον ἔτος αἰσθανόμεθα ἐπιτακτικά τήν ἀνάγκη νά ὑψώσωμε
τό βλέμμα, τόν νοῦν καί τήν καρδίαν μας, ἀλλά καί ἱκετευτικά χέρια εἰς τόν Κύριον καί Θεόν μας. Νά
ἀτενίσωμε νοερῶς τόν Πανάγαθο Οὐράνιο Πατέρα μας, Αὐτόν ὁ Ὁποῖος ὡς Παντοδύναμος Κυβερνήτης τοῦ σύμπαντος, τῶν οὐρανίων καί τῶν ἐπιγείων, ἐξουσιάζει καιρούς καί χρόνους. Νά προσβλέψωμε μέ ἐλπίδα, πίστι καί ἀφοσίωσι εἰς Ἐκεῖνον, ὁ Ὁποῖος παρακινούμενος ἀπό τήν ἀνέκφραστη καί ἀπέραντη μακροθυμία καί ἀγάπη Του μᾶς καταξίωσε νά εἰσοδεύσωμε εἰς τόν νέον χρόνον, πού μᾶς ἐχάρισε ἡ ἀγαθότης καί ἡ εὐσπλαχνία Του. Καί νά τόν ἱκετεύσωμε, ὥστε νά εὐλογήσῃ πλουσιοπάροχα τήν εἴσοδόν μας αὐτή μέ τήν Θεία Του Χάρι καί εὐδοκία.

Ὅλη μας ἡ ζωή, ὅλες οἱ περιστάσεις τῆς ζωῆς μας, εὐχάριστες καί δυσάρεστες καί ὅλα τά ἔργα μας εὑρίσκονται ὑπό τήν εὐλογίαν τοῦ Τριαδικοῦ μας Θεοῦ, ἐφ' ὅσον βεβαίως τό θέλουμε καί τό ἐπιδιώκουμε. Βλέπει τό φῶς τῆς ζωῆς ὁ ἄνθρωπος καί ἀμέσως δέχεται τίς εἰδικές εὐχές τῆς Ἐκκλησίας μας καί λίγο ἀργότερα τό Ἅγιο Βάπτισμα. Ἀρχίζει τήν κάθε ἡμέρα του, τό νέο σχολικό ἔτος, τήν ἐργασία καί τίς ἐπιχειρήσεις του, τό φαγητό του, τίς ἐπιστημονικές καί ἐπαγγελματικές ἐνασχολήσεις του, τόν ὕπνο του, τήν συζυγική καί οἰκογενειακή του ζωή καί γενικά κάθε ἐπίτευγμα καί ἐπιτήδευμά του μέ τήν προσευχή καί τίς μυστηριακές καί ἁγιαστικές τελετές. Σπέρνει, καλλιεργεῖ καί θερίζει τούς ἀγρούς του μέ ἐπίκαιρες εὐχές καί μέ ἔνθερμες εὐχαριστίες πρός τόν τροφέα καί συντηρητή τῆς ζωῆς μας. Κατά παρόμοιο τρόπο γίνεται καί ἡ εἴσοδος μας εἰς τό νέον ἔτος τῆς Χάριτος καί τῆς φιλανθρωπίας τοῦ Τρισαγίου Θεοῦ μας.

Ἡ ἀρχή τοῦ νέου ἔτους σημαίνει μία νέα ἀρχή, ἀρχή ἀνανεωμένων ἀγώνων, προσπαθειῶν καί δραστηριοτήτων. Καί ἀρχόμενοι ἀπό τοῦ Θεοῦ, κατά τό ἀρχαῖο ἀπόφθεγμα, ἐπικαλούμεθα πρωτίστως τήν ἐνίσχυσι, τόν φωτισμό καί τήν συνέργεια τοῦ Θεοῦ. Τήν χάρι καί τήν εὐλογία Του εἰς ὅλα τά ἔργα μας, τά βιοτικά καί τά πνευματικά καί τήν χορήγησι ἀπό τόν πλοῦτο τῆς ἀγαθότητός Του ὅλων τῶν ἀπαραιτήτων διά τήν ζωήν μας ὑλικῶν καί πνευματικῶν ἀγαθῶν.

Ἐάν προσέξωμε τήν εἰδική αὐτή εὐχή, ἡ ὁποία ἀναπέμπεται κατά τήν Δοξολογίαν ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου ἔτους, θά διαπιστώσωμε ὅτι δέν περιέχει ἁπλῶς μίαν γενικήν εὐχήν διά τό καλό τοῦ χρόνου, ἀλλά ἀγκαλιάζει ὅλα τά αἰτήματα τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτά, πού ἀφοροῦν στήν ὑγιεία τοῦ σώματος καί τῆς ψυχῆς, στά ὑλικά καί τά πνευματικά δῶρα τοῦ Θεοῦ. Στήν καλή βροχή, πού συντελεῖ στήν καρποφορία τῆς γῆς. Τούς ὑγιεινούς καί εὐκράτους ἀνέμους, πού εἶναι εὐεργετικοί διά τούς ἀνθρώπους καί τά κτήνη.

Ζητοῦμε τήν θεία εὐλογία, ὥστε μέ εἰρήνη καί σταθερή ὁμόνοια νά διέλθωμε θεάρεστα ὅλον τόν κύκλο τοῦ νέου ἔτους. Νά στολιζώμεθα μέ τόν στέφανο τῆς δόξης τῶν θείων ἀρετῶν. Νά βαδίζωμε μέ πιστότητα καί εὐγνωμοσύνη, ὅπως ταιριάζει σέ μιά ἡλιόλουστη ἡμέρα, τόν δρόμο τῆς χριστιανικῆς ζωῆς κάτω ἀπό τό φῶς τῶν θείων ἐντολῶν. Νά κραταιώσῃ ὁ Κύριος μέ τήν θείαν του δύναμιν τό εὐσεβές ἔθνος μας. Νά παιδαγωγῆ τήν νεολαίαν μας. Νά στηρίζῃ καί νά διαφυλάσςῃ τά γηρατειά. Νά ἐνισχύῃ καί νά παρηγορῇ τούς ὀλιγοψύχους. Νά ἑνώνῃ καί νά συγκεντρώνῃ τούς διεσκορπισμένους. Νά ἐπαναφέρῃ στή μάνδρα τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας καί νά ἑνώσῃ μέ τήν ἁγία ποίμνη Του τούς ἀνθρώπους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ζοῦν μέσα στήν πλάνη. Νά λαλῇ ὁ Θεός ἀγαθά στίς καρδιές τῶν ἀρχόντων μας καί νά ἐνισχύῃ καί ἐνδυναμώνῃ αὐτούς καί τόν φιλόχριστο στρατό μας. Τόν παρακαλοῦμε, τέλος, νά ἔλθῃ σ' ἐμᾶς ἡ Βασιλεία Του, πού εἶναι Βασιλεία ἀγάπης, χρηστότητος, δικαιοσύνης καί εἰρήνης.

Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί,

Ὅταν ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ ἐπισκιάσῃ τόν κόσμο, μεταμορφώσῃ τήν ζωή μας καί φωτίσῃ ὅλες τίς πτυχές της, τότε μόνον ἡ τόσο ὡραία καί περιεκτική σέ αἰτήματα καί νοήματα εὐχή τοῦ νέου ἔτους θά ὑλοποιηθῇ καί θά ἀποβῇ εἰς εὐλογίαν καί χαρίτωσιν τῆς κοινωνίας τῶν πιστῶν. Ὡστόσο, ὅμως, ἡμεῖς δέν πρέπει ποτέ νά παύωμε τόν ἀγῶνα καί τήν ἀγωνιστική μας πορεία πρός τά ἐμπρός καί πρός τά ἄνω.

Πολλά, διάφορα καί ποικιλόμορφα προβλήματα καί ἀκανθώδη ζητήματα ἀναφύονται καθημερινά στή ζωή καί τήν κοινωνία μας : προσωπικά, οἰκογενειακά, ἐπαγγελματικά, ποιμαντικά, πνευματικά κ.τ.τ. καί ἀναμένουν τήν διευθέτησίν των. Ὁ Χριστιανός καλεῖται «τοῖς ὄπισθεν ἐπιλανθανόμενος καί τοῖς ἔμπροσθεν ἐπεκτεινόμενος» νά προχωρῇ ἀκάθεκτος ἀπό ἀγῶνος εἰς ἀγῶνα καί ἀπό νίκης εἰς νίκην μέ τήν δύναμιν τοῦ Χριστοῦ καί τήν ἐνίσχυσιν, πού προσφέρουν τά ἅγια Μυστήρια τῆς Ἑκκλησίας μας.

Εἰς τήν ἀρχήν τοῦ νέου αὐτοῦ ἔτους εὐχόμεθα καί προσευχόμεθα νά τό διέλθωμε μέ εἰρήνη, ὁμόνοια, ἀγάπη, ὁμοψυχία, μετάνοια καί κάθε πρόοδο καί προκοπή. Ὁ φιλάνθρωπος Κύριος νά κατευθύνῃ τά διαβήματά μας εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν καί θεάρεστον.

Ἰδιαιτέρως νά προστατεύῃ καί νά ἐνδυναμώνῃ τούς ἁπανταχοῦ τῆς γῆς ἀγαπητούς μας Κυθηρίους καί Ἀντικυθηρίους, ὡς καί τούς συμπαθεῖς ναυτικούς μας, πού διασχίζουν τίς θάλασσες καί τούς ὠκεανούς. Νά τούς χαρίζῃ καλή ὑγιεία, «καλές θάλασσες», πρόοδο καί ἄνοδο στά βιοτικά καί πνευματικά τους θέματα καί ταχεῖαν ἐπάνοδον εἰς τήν πατρίδα, εἰς τά οἰκεῖα μετά χαρᾶς.

Ὁ Κύριος νά εὐλογῇ καί περισκέπῃ ὅλους σας. «Ἡ δέ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ καί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί Πατρός καί ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἴη μετά πάντων ἡμῶν». Ἀμήν.

Μετ' ἐγκαρδίων εὐχῶν καί ἀγάπης
Ὁ Μητροπολίτης σας

+ Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ
 
 

footer

  • Παρασκευή 5 Ιουνίου Δωροθέου Τύρου, Νικάνδρου, Απόλλωνος, Μάρκου

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 200 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    15393198

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ