Ἐν Κυθήροις ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2006

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ
ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
(ὑπ' ἀριθ. 11/2006)

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
καί τόν Χριστώνυμον Λαόν

τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως
Κυθήρων & Ἀντικυθήρων

« Δετε λάβετε φς, κ το
νεσπέρου Φωτός, καί δοξάσατε
Χριστόν, τόν
ναστάντα κ νεκρν».

Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Κατά τήν ἱεράν αὐτήν καί φωταυγῆ νύκτα τῆς λαμπροφόρου καί πανεκλάμπρου Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία καλεῖ ὅλους τούς πιστούς νά γίνωμεν κοινωνοί καί μέτοχοι τοῦ Θείου καί ἀνεσπέρου Ἀναστασίμου Φωτός καί τῆς κοσμοσωτηρίου χαρᾶς τῆς Ἀναστάσεως.

«Δεῦτε λάβετε φῶς, ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου Φωτός, καί
δοξάσατε Χριστόν, τόν Ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν».

         Τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ καταυγάζει τήν Πασχαλινήν αὐτήν ἁγίαν νύκτα, ἀλλά καί τά σύμπαντα, τήν σύμπασαν κτίσιν : τόν οὐρανόν, τήν γῆν καί τά καταχθόνια, ὅπως ψάλλει εἰς πανηγυρικόν τόνον ὁ ἱερός ὑμνογράφος. Καί μέσα εἰς τήν λαμπράν αὐτήν Πασχαλινήν ἀτμόσφαιραν ἀκούεται θριαμβευτική ἡ ἰαχή :

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!

         Καί οἱ καρδιές ὅλων τῶν χριστιανῶν σκιρτοῦν, εὐφραίνονται, ἀγάλλονται καί πανηγυρίζουν ἀπό τήν πληρότητα τῆς πνευματικῆς χαρᾶς, τῆς εἰρήνης καί τοῦ θείου φωτός τῆς Ἀναστάσεως.

«Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσι».

         Τό φῶς τοῦ Χριστοῦ εἶναι τό φῶς τό ἀληθινόν, θεῖον, ἅγιον, ἄκτιστον, ἀνέσπερον, εὐφρόσυνον καί πνευματικόν. Τό φῶς, τό ὁποῖον διαλύει τό σκότος τῆς ἀγνωσίας τοῦ Θεοῦ, τῆς πλάνης, τῆς εἰδωλολατρείας καί εἰδωλομανίας καί γενικώτερα τῆς ἀσεβείας, τῆς ἀποστασίας ἀπό τοῦ Θεοῦ καί τῆς ἁμαρτίας.

         Τό Ἀναστάσιμον φῶς καταλάμπει τόν νοῦν, τήν ψυχήν καί τήν καρδίαν μας, φωτίζει τήν ζωήν καί τήν σταυροαναστάσιμον πορείαν μας, εἰρηνεύει καί γαληνεύει τήν ὕπαρξιν καί τήν ἐν γένει βιοτήν καί πολιτείαν μας καί χαριτώνει τούς λόγους, τά διανοήματα καί τήν ὅλην ἀναστροφήν μας.

         «Ἀναστάσεως ἡμέρα καί λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει, καί ἀλλήλους περιπτυξώμεθα∙ εἴπωμεν, ἀδελφοί, καί τοῖς μισοῦσιν ἡμᾶς, συγχωρήσωμεν πάντα τῇ Ἀναστάσει ...». Ἰδού πῶς καί εἰς ποῖον βαθμόν ἐπιδρᾷ εἰς τόν τρόπον ζωῆς καί συναναστροφῆς τό θεῖον φῶς καί ἡ πνευματική χαρά τῆς Ἀναστάσεως.

         Ἕνας μεγάλος νηπτικός Πατήρ καί μυστικός Θεολόγος τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ ἅγιος Συμεών ὁ νέος Θεολόγος, λέγει χαρακτηριστικά : Τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ οἱ περισσότεροι ἀπό τούς ἀνθρώπους πιστεύουν, πολύ ὀλίγοι ὅμως εἶναι ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι βλέπουν καθαρά μέ τούς ὀφθαλμούς τῆς ψυχῆς. Ἐκεῖνοι δέ οἱ ὁποῖοι δέν τόν βλέπουν μέ τάς πνευματικάς των αἰσθήσεις, οὔτε ἠμποροῦν νά προσκυνήσουν ἀληθινά ὡς ἅγιον καί Κύριον τόν Ἰησοῦν Χριστόν. Εἶναι μακάριοι καί τρισευλογημένοι ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι ὑπεδέχθησαν τόν Χριστόν, πού ἦλθε ὡς φῶς μέσα εἰς τό σκοτάδι. Μακάριοι καί εὐτυχισμένοι εἶναι αὐτοί, οἱ ὁποῖοι εἶδαν μέ τά μάτια τῆς πίστεως, ἐφόρεσαν, δέχονται τήν λάμψιν τοῦ θείου φωτός καί ζοῦν πάντοτε μέσα εἰς τό φῶς τοῦ Χριστοῦ. Διότι ἡ θέασις τοῦ Θεοῦ ἐπιτυγχάνεται μέσα εἰς τό θεῖον καί ἀΐδιον φῶς.

Ἀδελφοί μου Χριστιανοί,

         Ὁλόψυχα σᾶς εὔχομαι νά νοιώσετε βαθειά εἰς τήν ψυχήν σας τήν πνευματικήν χαράν, τήν εἰρήνην τοῦ Χριστοῦ καί τήν αἴγλην τοῦ θείου φωτός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας. Τήν θείαν αὐτήν χαράν καί ἀγαλλίασιν νά αἰσθανθοῦν καί βιώσουν καί οἱ ἀπόδημοι ὁμογενεῖς ἀδελφοί μας εἰς τήν Αὐστραλίαν καί τήν Ἀμερικήν καί ὅπου γῆς διαμένουν. Τά θεῖα δωρήματα τοῦ Ἀναστάντος νά ἀπολαύσουν καί οἱ ἀδελφοί μας Κυθήριοι καί Ἀντικυθήριοι τοῦ λεκανοπεδίου τῆς Ἀττικῆς, οἱ ἀγαπητοί μας ναυτικοί, οἱ νέοι μας καί ὁλόκληρος ὁ εὐλογημένος λαός τοῦ Κυρίου μας.

Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί και περιπόθητοι,
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης
Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

footer

  • Παρασκευή 5 Ιουνίου Δωροθέου Τύρου, Νικάνδρου, Απόλλωνος, Μάρκου

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 1102 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    15393960

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ