ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
(ὑπ' ἀριθ. 24/2007)

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί
τόν Χριστώνυμον Λαόν

τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως
Κυθήρων & Ἀντικυθήρων 

«Τῆς μετανοίας ἄνοιξόν μοι πύλας Ζωοδότα ...»
«Τῆς σωτηρίας εὔθυνόν μοι τρίβους Θεοτόκε ...»

Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί,

    Πολύ ἐνωρίς ἐφέτος, λόγῳ τοῦ ὅτι εἶναι πρώϊμον τό Ἅγιον Πάσχα, ἀκούσαμε τό προανάκρουσμα τοῦ παιᾶνος τῆς μετανοίας καί τό σάλπισμα τῆς σωτηρίας, ἀφοῦ ἀπό τήν σημερινή Κυριακή, τήν Κυριακή τοῦ Τελώνου καί τοῦ Φαρισαίου, ὅπως ὀνομάζεται, ἀρχίζει ἡ ἱερά καί κατανυκτική περίοδος τοῦ Τριῳδίου.


    Τό ἱερό Τριῴδιο, πού ἀνοίγει μέ τήν Κυριακή τοῦ Τελώνου καί τοῦ Φαρισαίου καί τερματίζεται τήν ἡμέρα τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, περιλαμβάνει 70 ἡμέρες καί εἶναι καιρός μετανοίας, προσευχῆς, κατανύξεως καί νηστείας.

    Διακρίνεται σέ τρεῖς ὑποπεριόδους : Ἡ πρώτη εἶναι ἡ προκαθάρσιμη περίοδος, πού φθάνει μέχρι καί τήν Κυριακή τῆς Τυρινῆς καί περιέχει τίς τρεῖς πρῶτες ἑβδομάδες. Κατά τήν σημερινή Κυριακή τοῦ Τελώνου καί τοῦ Φαρισαίου καλούμεθα νά ἀρχίσωμε τόν πνευματικό ἀγῶνα, ἔχοντες ὡς πρότυπο τήν μετάνοια, τούς στεναγμούς, τά δάκρυα καί τήν ταπείνωσι τοῦ Τελώνη καί δείχνοντας τήν ἀποστροφή μας πρός τό κακό πρότυπο ἐγωκεντρισμοῦ καί ὑπερηφανείας τοῦ ἀλαζόνος Φαρισαίου.

    Τήν Κυριακή τοῦ ἀσώτου, προβάλλεται τό συγκλονιστικό παράδειγμα μετανοίας καί ἐπιστροφῆς ἑνός παραστρατημένου νέου, ἐνῶ στιγματίζεται ἡ στάσις τοῦ μεγαλυτέρου ἀδελφοῦ του, ὁ ὁποῖος δέν ἔφυγε μέν ἀπό τό πατρικό του σπίτι διά νά ζήσῃ μιά ἄσωτη ζωή, ἀλλά ἔμεινε ἀσυγκίνητος μπροστά στήν μετάνοια τοῦ ἀδελφοῦ του καί ἐπικριτικός. Τήν ἄλλη Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω ἤ τῆς μελλούσης κρίσεως παρουσιάζεται ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός ὡς Δίκαιος Κριτής, κρίνων μέ δικαιοσύνην τήν οἰκουμένη μέ πρωταρχικό κριτήριο τήν ἀγάπη, τά φιλάνθρωπα καί φιλεύσπλαχνα αἰσθήματα. Καί ἡ ἑπομένη Κυριακή τῆς Τυρινῆς ἤ τῆς Τυροφάγου, κατά τήν ὁποία ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς ὑπενθυμίζει τήν ἀπώλεια καί στέρησι τοῦ Παραδείσου, λόγῳ τῆς παρακοῆς καί τῆς γεύσεως τοῦ ἀπαγορευμένου καρποῦ ἀπό τούς Πρωτοπλάστους, δίδει μιά πνευματική αἴσθησι καί μιά ἀναζήτησι τοῦ ἐπουρανίου πλέον Παραδείσου μέ τήν ὑπακοή, τήν πνευματική καί σωματική νηστεία καί τήν ἀγωνιστική πορεία μέσα στό στάδιο τῶν ἀρετῶν. Στήν προκαθάρσιμη περίοδο τῶν τριῶν πρώτων ἑβδομάδων γίνεται σταδιακή ἐγκράτεια ἀπό τίς τροφές καί προετοιμαζόμαστε κατάλληλα γιά τά ἀγωνίσματα τῆς μεγαλύτερης νηστείας πού ἀκολουθεῖ.

    Ἡ δεύτερη περίοδος τοῦ Τριῳδίου εἶναι ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή μέ τίς 5 Κυριακές καί τίς 6 ἑβδομάδες τῶν Νηστειῶν. Γι' αὐτή θά ὁμιλήσωμε λίγο πρίν ἀπό τήν ἔναρξί της.

    Καί ἡ Τρίτη καί ἱερώτερη περίοδος, μικρότερη ὅμως σέ διάρκεια ἀπό τίς δύο προηγούμενες, εἶναι ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα, ἡ Ἑβδομάδα τῶν Ἁγίων Παθῶν καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας. Γι' αὐτήν τήν Μεγάλη, λόγῳ τῶν μεγάλων γεγονότων τῆς Σταυρικῆς Θυσίας, τῆς Ταφῆς καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ Ἑβδομάδα, γίνεται ὅλη ἡ προετοιμασία τῶν 63 ἡμερῶν τοῦ Τριῳδίου. Ἀποτελεῖ, πράγματι, ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα τά Ἅγια τῶν Ἁγίων τῆς ὅλης περιόδου τοῦ Τριῳδίου.

Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί,

    Καλούμεθα μέ ἱερό ζῆλο καί προθυμία νά διέλθωμε κατανυκτικά τήν ἅγια περίοδο τοῦ Τριῳδίου. Νά παίρνωμε τά σωτήρια μηνύματά της. Νά ἀγωνιζόμαστε μέ χαρά τά πνευματικά ἀγωνίσματά της. Νά μή περνᾶμε τόν εὐλογημένο αὐτό καιρό τῆς μετανοίας μέ κοσμικό τρόπο, μέ ἀτέλειωτα ξενύχτια καί γλέντια καί ξεφαντώματα, ἀλλά νά τόν ἀξιοποιήσωμε μέ ἀγωνίσματα πνευματικά καί ἔργα μετανοίας καί ἀρετῆς. Ἔργα θεοφιλῆ καί θεάρεστα, πού θά ἐξασφαλίζουν τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς μας.

    Εὐχόμενος καλήν ἀρχήν εἰς τό ἀγωνιστικόν στάδιον τοῦ Ἱεροῦ Τριῳδίου καί πνευματικήν καρποφορίαν εἰς τά πνευματικά μας παλαίσματα, πρό πάντων δέ τήν πολυπόθητον εἰρήνην καί τήν εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ διατελῶ,

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης
Ὁ Μητροπολίτης

+ Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

 

 

 

 

 

 

 

footer

  • Παρασκευή 5 Ιουνίου Δωροθέου Τύρου, Νικάνδρου, Απόλλωνος, Μάρκου

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 1168 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    15394323

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ