ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2007

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
καί τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ'ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

«Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν,

Ἅδου τήν καθαίρεσιν, ἄλλης βιοτῆς

τῆς αἰωνίου ἀπαρχήν, καί συμφώνως

ὑμνοῦμεν τόν αἴτιον, τόν μόνον εὐλο-

γητόν τῶν Πατέρων, Θεόν καί ὑπερ-

ένδοξον
»


Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί,

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Ἡ θριαμβευτική αὐτή καί κοσμοχαρμόσυνος ἰαχή, πού διασαλπίζει καί διαμηνύει εἰς τά πέρατα τῆς οἰκουμένης τήν πανένδοξον νίκην καί τό λαμπρόν τρόπαιον τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ κατά τοῦ διαβόλου, τοῦ θανάτου καί τῆς ἁμαρτίας, πληροῖ πνευματικῆς χαρᾶς καί εὐφροσύνης τάς καρδίας ὅλων τῶν πιστῶν.

Διά τόν λόγον αὐτόν εἰς πανηγυρικόν τόνον καί μέ ἰδιάζουσαν ψυχικήν ἔξαρσιν «ᾃδομεν καί ψάλλομεν ἐν τῇ καρδίᾳ ἡμῶν τῷ Κυρίῳ» λέγοντες˙ «Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν, Ἅδου τήν καθαίρεσιν, ἄλλης βιοτῆς τῆς αἰωνίου ἀπαρχήν».

Χριστός Ἀνέστη ψάλλοντες ἑορτάζομεν τήν νέκρωσιν τοῦ θανάτου. Μετά τήν Σταύρωσιν καί τήν ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασιν τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ δέν εἶναι φοβερός ὁ θάνατος διά τόν ἄνθρωπον, ἀλλά φοβερός ὁ ἄνθρωπος διά τόν θάνατον, διότι ὁ Σταυρός καί ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου μας ἀποτελοῦν πλέον πηγήν δυνάμεως καί ἰσχύος, πηγήν ἐμπνεύσεως καί ἀγωνιστικῆς διαθέσεως καί πορείας, πηγήν ἀγάπης, ἐλπίδος καί χαρᾶς. «Μηδείς φοβείσθω θάνατον˙ ἠλευθέρωσε γάρ ἡμᾶς ὁ τοῦ Σωτῆρος θάνατος» τονίζει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. Καί προσθέτει ὅτι ὁ θεῖος Λυτρωτής μας ἔσβησε κυριολεκτικῶς καί ἐξουδετέρωσε τήν δύναμιν καί τήν ἐξουσίαν τοῦ θανάτου, ὅταν ὑπέμεινε τόν θάνατον διά τήν σωτηρίαν τῆς ἀνθρωπότητος. Ἄρα, ὁ θάνατος τόν ὁποῖον φοβοῦνται καί τρέμουν οἱ ἄνθρωποι, κατέστη ἀδύναμος καί ἀνίσχυρος μετά τήν ἔνδοξον Ἀνάστασιν τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ.

Καί ὁ σκοτεινός καί φοβερός Ἅδης, ὁ τρομερός τόπος τῆς κολάσεως, ἐσκυλεύθη, δηλ. ἐλαφυραγωγήθη, ἔχασε τούς δεσμίους καί αἰχμαλώτους του, ὅταν τό χαρμόσυνον μήνυμα τοῦ Ἀναστάντος διά τήν ἀνεστημένην καί ἀναγεννημένην ἐν Χριστῷ ζωήν, τήν νέαν ζωήν τῆς χάριτος, ἤχησε εἰς τά σκοτεινά δώματα τοῦ Ἅδου καί ἡ πίστις εἰς τήν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου μας ἠλευθέρωσε τούς ἀπ'αἰῶνος κρατουμένους. Ἐπικράνθη, κατηργήθη, ἐνεπαίχθη, ἐνεκρώθη, καθῃρέθη καί ἐδεσμεύθη ὁ φοβερός Ἅδης, κατά τόν Ἱερόν Χρυσόστομον, μετά τήν Ζωηφόρον Ἀνάστασιν τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου μας. Τό «κεντρί» τοῦ θανάτου καί ἡ ἐξουσία τοῦ Ἅδου μετά τήν τριήμερον ἐξανάστασιν τοῦ Ἀναστάντος Θριαμβευτοῦ κατελύθησαν.

Καί, ἐνῷ ἑορτάζομεν τήν νέκρωσιν τοῦ θανάτου καί τήν καθαίρεσιν - κατάργησιν τῆς ἐξουσίας τοῦ Ἅδου, παραλλήλως πανηγυρίζομεν τήν ἔναρξιν, τήν ἀπαρχήν μιᾶς ἄλλης βιοτῆς, μιᾶς νέας ζωῆς αἰωνίου καί μακαρίας, τῆς τρισευδαίμονος ζωῆς τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν, τοῦ ἐπουρανίου Παραδείσου. «Ἀνέστη Χριστός», βροντοφωνάζει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, «καί χαίρουσιν Ἄγγελοι. Ἀνέστη Χριστός καί ζωή πολιτεύεται. Ἀνέστη Χριστός, καί νεκρός οὐδείς ἐπί μνήματος». Αὐτό διακηρύσσει καί διαγγέλλει πάλιν καί πολλάκις ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία μέ τόν γνωστόν καί ἐξαίρετον Ἀναστάσιμον ὕμνον: «Ἀναστάς ὁ Ἰησοῦς ἀπό τοῦ τάφου, καθώς προεῖπεν, ἔδωκεν ἡμῖν τήν αἰώνιον ζωήν καί μέγα ἔλεος».

Ἀγαπητοί μου Πατέρες, Ἀδελφοί μου Χριστιανοί,

Αὐτήν τήν νέαν καί πνευματικήν ζωήν, τήν καινήν καί εὐλογημένην ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι ζωήν, τήν ὁποῖαν ἐδωροφόρησεν εἰς τόν κόσμον καί ὅλην τήν ἀνθρωπότητα ὁ Ἀρχηγός τῆς σωτηρίας μας Ἰησοῦς Χριστός, ἄς γνωρίσωμεν συνειδητά, ἄς τήν ποθήσωμεν ὁλοκαρδίως, ἄς τήν ἀκολουθήσωμεν προθύμως καί ἄς τήν ἀπολαύσωμεν πανευφροσύνως καί εἰς τόν παρόντα κόσμον, ἀλλά πρωτίστως καί κυρίως εἰς τόν αἰώνιον καί πνευματικόν κόσμον τοῦ Οὐρανοῦ.

Εὐχόμενος πατρικῶς εἰς ὅλα τά πνευματικά μας τέκνα, τά ἐγγύς καί τά μακράν, καί μάλιστα εἰς τούς ξενιτευμένους ναυτικούς μας καί τούς ἐν Αὐστραλίᾳ, Ἀμερικῇ, τῷ λεκανοπεδίῳ τῆς Ἀττικῆς καί ὅπου γῆς διαβιοῦντας Κυθηρίους καί Ἀντικυθηρίους ἀδελφούς μας εὐλογημένον Πάσχα καί Καλήν Ἀνάστασιν, καθώς ἐπίσης καί πᾶσαν ὑλικήν καί πνευματικήν εὐλογίαν διατελῶ,

Μετ'ἐγκαρδίων Πασχαλίων εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

+Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

 

 

 

 

footer

  • Σάββατο 23 Ιανουαρίου Κλήμεντος Αγκύρας, Αγαθαγγέλου μάρτυρος

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 186 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    18813511

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ