ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
(ὑπ' ἀριθ. 15/2006)

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
καί τόν Χριστώνυμον Λαόν

τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί,

Σᾶς εὔχομαι ὁλοκαρδίως νά διέλθητε μέ εἰρήνην, πνευματικήν χαράν, μετάνοιαν καί κατά Θεόν προκοπήν τόν νέον μῆνα Αὔγουστον, τόν κατ' ἐξοχήν μῆνα τῆς Παναγίας μας, καί τήν ἱεράν περίοδον τοῦ Δεκαπενταυγούστου.

Μέ ἰδιαιτέραν εὐλάβειαν καί μέθεξιν ψυχῆς ἑορτάζει ὁ λαός τοῦ Θεοῦ τήν ἁγίαν αὐτήν περίοδον τοῦ Δεκαπενταυγούστου, τό μικρό αὐτό Πάσχα τοῦ καλοκαιριοῦ, ὅπως λέγεται. Τό πανάγιον πρόσωπον τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου συγκινεῖ ἰδιαιτέρως τούς πιστούς, οἱ ὁποῖοι μέ υἱϊκήν ἀφοσίωσιν καί ἀγάπην, ἱεράν κατάνυξιν καί ψυχικήν ἀγαλλίασιν ψάλλουν τάς ἱεράς παρακλήσεις Της, τήν μικράν καί τήν μεγάλην, προσεύχονται θερμότερον, νηστεύουν, ἐγκρατεύονται καί τοιουτοτρόπως προετοιμάζονται ψυχοσωματικῶς διά τόν πανηγυρικόν ἑορτασμόν τῆς μεγάλης Θεομητορικῆς ἑορτῆς τῆς πανενδόξου Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Ἰδιαιτέρως εἰς τήν εὐλογημένην νῆσον τῶν Κυθήρων, ἡ ὁποία ὡς πολυτιμότατον καί ἀνεκτίμητον θησαυρόν κατέχει τήν πανίερον καί θαυματουργόν εἰκόνα τῆς Παναγίας μας τῆς Μυρτιδιωτίσσης ἡ εὐλάβεια τοῦ πιστοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ πρός τήν Πάναγνον Θεομήτορα εἶναι δεδηλωμένη καί ηὐξημένη.

Εὐλογημένον τό ἱερόν ἔθιμον τοῦ Δεκαπεντισμοῦ εὐαρίθμων συμπολιτῶν μας μετά τῶν οἰκογενειῶν των, οἱ ὁποῖοι προστρέχουν εἰς τάς ἱεράς Μονάς τῆς Μυρτιδιωτίσσης, τῆς Ἁγίας Μόνης καί τῆς Ἁγίας Ἐλέσης διά νά ζῆσουν ἕνα δεκαπενθήμερο προσευχῆς καί νηστείας, καί περισσοτέρας προσεγγίσεως πρός τήν Παναγίαν μας Δέσποιναν. Μεγάλη ὄντως θά εἶναι ἡ εὐλογία, πού θά προκύψῃ εἰς τά πρόσωπα καί τάς οἰκογενείας αὐτάς, ἐφ' ὅσον, πράγματι, μέ τήν ἱεράν νηστείαν, τήν σωματικήν καί τήν πνευματικήν, μέ ἐγκράτειαν, κατανυκτικήν προσευχήν, σιωπήν, μετάνοιαν καί ἐξομολόγησιν καί τήν Θείαν Κοινωνίαν «δεκαπεντίζουν». Ἀντίθετα, ὅταν ὡρισμένοι ἐγκαταβιοῦν εἰς τά ἱερά αὐτά τῆς Ἐκκλησίας μας Μοναστηριακά τεμένη χάριν ἀναψυχῆς, διά τό ὡραῖον κλῖμα, χωρίς νά συμμετέχουν εἰς τήν προσευχήν καί τάς ἱεράς Ἀκολουθίας, χωρίς νά νηστεύουν, χωρίς νά ἐπιδιώκουν τήν σιωπήν καί τήν μετάνοιαν, χωρίς νά ἐπιζητοῦν τήν ἱεράν ἐξομολόγησιν καί τήν Θείαν Κοινωνίαν, ἀλλά ἀντί τούτων γυρίζουν εἰς τά διάφορα κέντρα τοῦ νησιοῦ καί ἐπιστρέφουν εἰς τά ἱερά Μοναστήριά μας τάς μεσονυκτίους ὥρας διά νά ἐξασφαλίσουν τό κατάλυμα, τότε ὄχι εὐλογίαν, ἀλλά τό ἀντίθετον ἐπιτυγχάνουν μέ τόν τρόπον σκέψεως, ζωῆς καί συμπεριφορᾶς των.

Παρακαλοῦνται καί ἐντέλλονται οἱ ἁρμόδιοι τῶν ἱερῶν αὐτῶν Μονῶν καί Προσκυνημάτων νά μήν ἀνέχωνται καί νά μήν ἐπιτρέπουν τοιαύτας καταστάσεις. Διότι, διαφορετικά ὅλοι ἁμαρτάνομεν καί ὅλοι εὐθυνόμεθα διά τό κατάντημα αὐτό.

Ἅγιοι Πατέρες καί Ἀδελφοί Χριστιανοί,

Ὁλοκάρδιον εὐχήν ἀναπέμπομεν εἰς τόν Κύριον καί τήν Παναγίαν Του Μητέρα νά διέλθωμε ὅλοι μας θεαρέστως καί χριστιανοπρεπῶς τάς ἡμέρας τοῦ Δεκαπενταυγούστου. Ὅσοι δεκαπεντίζουν νά κάμουν κατά τόν καλλίτερον τρόπον τόν Δεκαπεντισμόν των καί οἱ ὑπόλοιποι νά ἀγωνίζονται μέ μετάνοια καί πνευματικήν προκοπή.

Νά ἀναζητήσωμε τόν πνευματικόν μας Πατέρα κατ' αὐτάς τάς ἁγίας ἡμέρας καί νά λάβωμε τό λουτρόν τῆς μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί ζωήν τήν αἰώνιον. Νά πεινάσωμεν καί νά διψάσωμεν διά τήν ἐν συντριβῇ μετάληψιν τοῦ Παναγίου Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ. Νά βιώσωμεν τήν λυτρωτικήν χαράν καί ἀγαλλίασιν, λιταῖς καί πρεσβείαις τῆς Ἁγίας Θεομήτορος.

Εὐχόμενος ὅλῃ ψυχῇ καί καρδίᾳ πᾶσαν παρά Κυρίου χαράν, εὐλογίαν καί προκοπήν διατελῶ,

Μετά πολλῶν εὐχῶν καί ἀγάπης
Ὁ Μητροπολίτης

+ Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

footer

  • Παρασκευή 5 Ιουνίου Δωροθέου Τύρου, Νικάνδρου, Απόλλωνος, Μάρκου

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 1038 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    15391882

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ