ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
(ὑπ' ἀριθ. 16/2006)

Πρός
Τούς εὐλαβεῖς καί ἀξιοτίμους Γονεῖς
καί ὅλον τό Χριστώνυμον Πλήρωμα

τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

    Ἡ Χάρις τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ νά σκεπάζῃ ὅλους μας καί ὁλόκληρον τόν κόσμον.

    Αἰσθάνομαι ἐπιτακτική τήν ἀνάγκη νά ἐπικοινωνήσω μαζί σας μέ τήν ἀρχή τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς.

    Τά Σχολεῖα ξανάνοιξαν καί τά παιδιά σας ἄρχισαν τόν νέο σχολικό ἀγῶνα. Νέες προσπάθειες, νέες ἀποφάσεις, νέοι στόχοι μέ ἀνανεωμένες τίς πνευματικές δυνάμεις των.

         Εὐλογήσαμε τήν ἀρχή τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους μέ τούς ἁγιασμούς καί τίς ἐπισκέψεις σέ ὅλα τά σχολεῖα καί τά νηπιαγωγεῖα τοῦ νησιοῦ μας. Ἡ προσευχή καί ἡ φροντίδα μας γιά τά παιδιά εἶναι ἀνύστακτες. Θέλουμε νά εἴμεθα κοντά τους μέ τή σκέψι, τό ἐνδιαφέρον καί τήν προσωπική μας παρουσία.

         Ἐπιθυμοῦμε νά ἀφουγκραζόμαστε τίς ἀγωνίες καί ἀνησυχίες τους, τά ὁράματα καί τούς προβληματισμούς των γιά νά προτείνωμε πάντοτε χέρι βοηθείας καί συμπαραστάσεως.

         Θέλουμε μέ κάθε τρόπο νά εἴμαστε κοντά τους, μέ τίς ἐπισκέψεις μας στά Σχολεῖα καί τούς ἐκκλησιασμούς, μέ εἰδικές ραδιοφωνικές καί τηλεοπτικές ἐκπομπές, μέ τήν προσευχή καί ἐπαγρύπνησι.

         Ἀκόμη ἐπιδιώκουμε καί τή δική σας συνεργασία καί συναντίληψι. Νοιώθουμε ὅτι ἡ ὑποχρέωσίς σας νά εἶστε κοντά στά παιδιά σας εἶναι μεγάλη, σοβαρή καί ἀπαραίτητη. Συμμεριζόμαστε καί τίς ἰδικές σας μεγάλες ἀγωνίες καί τά καρδιοχτύπια σας στό δύσκολο ἀγῶνα τῆς χριστιανικῆς ἀνατροφῆς καί τῆς κατά Χριστόν ἀγωγῆς τους.

         Γι' αὐτά ἀπό τόν ἑπόμενο μῆνα θά γίνωνται ἰδιαίτερες Συνάξεις καί εἰδικές ὁμιλίες, γιά τίς ὁποῖες θά λάβετε ἐγκαίρως προσωπική πρόσκλησι, γιά νά στηρίξῃ καί διευκολύνῃ ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία τίς προσπάθειες καί τούς ἀγῶνες σας γιά τήν ἀγωγή καί τήν χριστιανοπρεπῆ ἀνατροφή τῶν παιδιῶν σας.

         Σήμερα, πού εἶναι ἡ μεγάλη γιορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τή χάρι, τήν εὐλογία καί τήν προστασία τοῦ ὁποίου ἐπικαλούμαστε γιά σᾶς καί τά παιδιά σας, μαζί μέ ὅσα εἴπαμε γιά τήν διαπαιδαγώγησι καί χειραγώσησί τους νά προσθέσωμε καί τήν ἀκόλουθη σύστασι.

         Ὅπως γνωρίζετε, ἔπειτα ἀπό τήν ἐπίσημη ἀνακοίνωσι τοῦ Ἐξοχώτατου Ὑφυπουργοῦ Ἐθνικῆς Παιδείας καί Θρησκευμάτων κ. Γεωργίου Καλοῦ στόν Καραβᾶ, τήν παραμονή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, πρόκειται νά λειτουργήσῃ ἐφέτος στά Κύθηρα τμῆμα Ι.Ε.Κ., ὡς παράρτημα τοῦ Ι.Ε.Κ. Σπάρτης.

         Τό τμῆμα αὐτό θά εἶναι : ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ.

         Σ' αὐτό ἠμποροῦν νά ἐγγραφοῦν οἱ τελειόφοιτοι Λυκείου ἀνεξαρτήτου καί ἀπεριορίστου ἡλικίας. Ἡ φοίτησις θά εἶναι διετής. Θά παρέχεται ἐκπαίδευσις κυρίως ἀπό γεωπόνους πάνω στούς σύγχρονους τρόπους καλλιέργειας καί ἐμπορίας τῶν προϊόντων.

         Μέ τό πτυχίο τους, πού θά πάρουν, θά μποροῦν νά ἐργασθοῦν τόσο στόν δημόσιο, ὅσο καί στόν ἰδιωτικό τομέα, κυρίως σέ θέματα πού ἀφοροῦν τήν βιολογική καλλιέργεια.

         Ἡ ὑποβολή τῶν αἰτήσεων θά γίνῃ ἀπό τούς ἐνδιαφερομένους αὐτοπροσώπως ἤ ἀπό νόμιμα ἐξουσιοδοτημένο ἄτομο στή Σπάρτη, στήν ἕδρα τοῦ Ι.Ε.Κ. Σπάρτης ἀπό 12/9/2006 μέχρι καί 19/9/2006 καί κατά τίς ὧρες 9.30-13.30 μ.μ. Ἡ αἴτησις θά συνοδεύεται ἀπό πλῆρες βιογραφικό σημείωμα καί τά ἀντίστοιχα παραστατικά (τίτλος σπουδῶν, βεβαιώσεις κλπ.) Διά τά μαθήματα καί τίς ὧρες διδασκαλίας θά πληροφορηθῆτε ἀπό τό τηλέφωνο τοῦ Ι.Ε.Κ. Σπάρτης : 27310-20301.

Ἀγαπητοί μου Γονεῖς καί Κηδεμόνες τῶν παιδιῶν μας.

         Παρακαλῶ νά ἔχετε ὑπ' ὄψιν σας καί αὐτήν τήν περίπτωσιν τῆς λειτουργίας Ι.Ε.Κ. στά Κύθηρα γιά τά παιδιά σας καί τούς δικούς σας,  ἐφ' ὅσον ἐνδιαφέρονται γι' αὐτό.

         Σᾶς εὔχομαι ἀπό καρδίας καλή καί εὐλογημένη χρονιά μέ πλούσια τήν καρποφορία στά παιδιά μας.

Μετ' εὐχῶν καί ἀγάπης
Ὁ Μητροπολίτης

+ Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

footer

  • Παρασκευή 5 Ιουνίου Δωροθέου Τύρου, Νικάνδρου, Απόλλωνος, Μάρκου

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 615 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    15392278

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ