Π Ο Ι Μ Α Ν Τ Ο Ρ Ι Κ Η Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ὑπ' ἀριθ. 2/2005

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον,
Τούς Ἀδελφούς Χριστιανούς,
Γονεῖς, Κηδεμόνας καί Ἐκπαιδευτικούς τῆς νήσου
καί τά ἀγαπητά μας παιδιά

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

«Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί Πατρός καί ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἴη μετά πάντων ἡμῶν».

Μέ τή χάριν καί εὐλογίαν τοῦ Κυρίου μας καί τήν προστασίαν καί σκέπην τῆς Παναγίας τῆς Μυρτιδιωτίσσης εἰσοδεύσαμε ἤδη εἰς τό νέον ἐκκλησιαστικόν ἔτος, τό ὁποῖον ὡς γνωστόν ἀρχίζει ἀπό τήν 1ην Σεπτεμβρίου καί τελειώνει τήν 31ην Αυγούστου τοῦ ἑπομένου ἔτους.

Παράλληλα μέ τό ἐκκλησιαστικόν ἔτος ἄρχισε καί ἡ νέα σχολική χρονιά διά τά παιδιά μας, ἀγόρια καί κορίτσια τοῦ Γυμνασίου καί Λυκείου, τῶν Δημοτικῶν Σχολείων καί τῶν Νηπιαγωγείων μας.

Ὅλοι μας, λοιπόν, μικροί καί μεγάλοι, μαθητές καί ἐκπαιδευτικοί, Κληρικοί καί λαϊκοί, καθώς ἀρχίζουμε ἕνα νέο ἀγώνα διά τόν καινούργιο χρόνο, τόν ἐκκλησιαστικόν καί τό σχολικό, ἔχουμε ἀνάγκη ἀνανεώσεως τῶν ψυχοσωματικῶν μας δυνάμεων, μέ τήν ὀργανικήν σύνδεσίν μας μέ τήν πηγήν τῆς δυνάμεως, τό Σωτήρα μας Ἰησοῦν Χριστόν καί τή χάριν τοῦ Παναγίου Πνεύματος. Οἱ ἀνθρώπινες δυνάμεις εἶναι περιορισμένης ἰσχύος καί περιορισμένων δυνατοτήτων. Ἡ θεϊκή, ὅμως, δύναμις τοῦ Θείου Λυτρωτοῦ μας καί τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ Του εἶναι ἀπεριόριστος, ἀήττητος καί ἀκατάλυτος. Δι' αὐτό καί ἔχομεν ἄμεσον ἀνάγκην νά προσφεύγωμεν μέ πόθον, ἐλπίδα καί ἐμπιστοσύνην εἰς τόν Πανάγιον Θεόν καί τή μόνην καί ἀκαταίσχυντον ἐλπίδα καί προστασίαν μας, τήν Παναγίαν Μητέρα τοῦ Θεοῦ.

Ἡ Μητέρα μας Ἐκκλησία ἔχει ἀνοικτάς τάς ἀγκάλας της εἰς ὅλα της τά παιδιά, προσφέρει τήν πνευματικήν καλλιέργειαν καί λαχταρᾶ τήν πνευματικήν ἄνοδον καί προκοπήν των.

Διά τά σχολικά νιάτα θά λειτουργήσουν καί ἐφέτος τά Κατηχητικά Σχολεῖα. Κατά τήν ἐπίσκεψίν μας εἰς τά 6 Δημοτικά Σχολεῖα τῆς νήσου ὅλοι οἱ ἀξιότιμοι κύριοι Διευθυντές μέ προθυμίαν ἐδέχθησαν νά γίνεται εἰς τό Σχολεῖον μίαν ὥραν τήν ἑβδομάδα τό μάθημα τοῦ Κατηχητικοῦ ἀπό τόν ἐντεταλμένον Κατηχητήν. Εἰς τό Γυμνάσιον καί Λύκειον τῆς Χώρας θά μεταβαίνωμε προσωπικῶς μέ θεολόγους κληρικούς κατά συχνά διαστήματα διά τήν πνευματικήν ἐπικοινωνίαν καί τόν ἐποικοδομητικόν διάλογον μέ τό μαθητόκοσμον τῆς νήσου μας. Μαθητικές λειτουργίες μέ ἐπίκαιρες ὁμιλίες θά βοηθοῦν τά παιδιά μας εἰς τή λατρευτικήν ζωήν καί τόν πνευματικόν τους καταρτισμόν.

Κάθε Κυριακή θά διαβάζεται εἰς τούς Ἱερούς Ναούς τό γραπτόν Θ. Κήρυγμα (ὅπου δέν ἐγίνετο μέχρι τώρα Θεῖον Κήρυγμα ἀπό τούς κήρυκες τοῦ Θείου Λόγου) καί μέ τήν ὁμάδα μελέτης τῆς Ἁγίας Γραφῆς θά προσφέρεται εἰς τούς μεγαλυτέρους ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ.

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

Διαπύρως εὔχομαι καλήν καί σπουδαίαν πρόοδον εἰς ὅλα τά παιδιά κατά τήν τρέχουσα σχολική χρονιά. Νά κατακτήσουν μεγαλύτερη μόρφωσι καί ἀρετή καί οἱ σημερινοί τελειόφοιτοι τοῦ Λυκείου νά ἔχουν λαμπρότερες ἐπιτυχίες εἰς τά Ἀνώτατα Ἱδρύματα.

Παρακαλοῦνται οἱ ἀγαπητοί Γονεῖς καί Κηδεμόνες νά χειραγωγήσουν μέ θερμότερο ἐνδιαφέρον καί ζῆλο τά βλαστάρια τους κοντά εἰς τό Χριστόν μας, τό Σχολεῖο τῆς Ἐκκλησίας (τό Κατηχητικό) καί εἰς τήν ἀγκαλιά τῆς ἐνορίας των. Ἔτσι θά ἐξασφαλίσουν καλές προϋποθέσεις πνευματικῆς ἀνόδου καί ἐναρέτου διαγωγῆς εἰς τά παιδιά τους.

Ἡ πατρική ἀγάπη καί οἱ προσευχές μας θά σᾶς συνοδεύουν εἰς τόν καλόν καί τίμιον ἀγώνα τῆς νέας σχολικῆς καί ἐκκλησιαστικῆς χρονιᾶς.

Εἴθε μέ ὁμοψυχία καί τήν ἀγάπην τοῦ Κυρίου μας νά βαδίσωμε ὅλοι, μικροί καί μεγάλοι, τό δρόμον τοῦ χριστιανικοῦ χρέους καί τῆς κατά Χριστόν πνευματικῆς ζωῆς.

Ὁ Χριστός ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν.
Μετ' εὐχῶν καί ἀγάπης
'Ο Μητροπολίτης

+ Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

footer

  • Σάββατο 23 Ιανουαρίου Κλήμεντος Αγκύρας, Αγαθαγγέλου μάρτυρος

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 1088 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    18813358

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ