ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
(ὑπ' ἀριθ. 12/2006)

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
καί τόν Χριστώνυμον Λαόν

τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων & Ἀντικυθήρων

Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί,

Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ Α Ν Ε Σ Τ Η !

«Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι προσκυνήσωμεν ἅγιον Κύριον Ἰησοῦν τόν μόνον ἀναμάρτητον».

    Μᾶς ἀξίωσε ἡ χάρις τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου μας νά ὑμνήσωμεν, δοξάσωμεν καί προσκυνήσωμεν τήν ἔνδοξον καί λαμπροφόρον Ἀνάστασίν Του. Νά λάβωμεν τό ἅγιον καί ἀνέσπερον Ἀναστάσιμον Φῶς. Καί νά γίνωμεν κοινωνοί καί μέτοχοι τῆς Πασχαλινῆς Χαρᾶς, τῆς πηγαίας καί λυτρωτικῆς, τῆς εἰρήνης καί τῆς ἀγάπης τοῦ Ἀναστάντος Λυτρωτοῦ μας. Εὐλογητός ὁ Θεός.

    Καί μέσα εἰς τήν πανευφρόσυνη Ἀναστάσιμη ἀτμόσφαιρα ἡ παρουσία καί ἡ ἱερά λιτάνευσις τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνος τῆς Παναγίας μας τῆς Μυρτιδιωτίσσης εἰς τάς ἐνορίας τῆς νήσου προσθέτει ἰδιαίτερη χαρά καί ἀγαλλίασι εἰς τό πλήρωμα τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας. Εἶναι πολύ συγκινητικό ἀρκετοί νέοι μας καί πολλοί ἄλλοι συμπολῖτες μας νά περιστοιχίζουν τήν ἱεράν εἰκόνα τῆς Μυρτιδιωτίσσης μας καί νά τήν βαστάζουν εἰς τούς ὤμους των ἀπό ἐνορία σέ ἐνορία καί ἀπό κωμόπολι σέ κωμόπολι ἀρκετές ὧρες καί σέ πολλά χιλιόμετρα. Ἐκφράζομεν τόν ἔπαινον τῆς Ἐκκλησίας μας δι' αὐτά τά εὐσεβῆ αἰσθήματα καί παρακαλοῦμε πατρικῶς νά συμμετέχουν ὅσον τό δυνατόν περισσότεροι ἀπό τούς δυναμένους εἰς τάς ἱεράς αὐτάς λιτανείας. Νά ὑπάρχη μία τάξις εἰς τήν ἱεράν πομπήν. Νά προηγοῦνται τά ἐξαπτέρυγα καί νά ἀκολουθοῦν ἡ ἱερά εἰκόνα, οἱ ἱερές ψαλμῳδίες καθ' ὁδόν καί ὅλοι οἱ πιστοί νά συμμετέχουν μέ τούς ἐκκλησιαστικούς ὕμνους, μέ προσευχές καί κατάνυξι.

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

    Ἔπειτα ἀπό ὀλίγες ἡμέρες θά ἑορτάσωμε πανηγυρικῶς τήν ἱεράν μνήμην τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Θεοδώρου, Προστάτου καί ἐφόρου τῆς ὁμωνύμου Ἱερᾶς Μονῆς καί ὁλοκλήρου τῆς νήσου μας. Μεγάλη εὐλογία διά τόν τόπον μας καί τήν Τοπικήν μας Ἐκκλησίαν ἡ σεπτή μνήμη τοῦ Προστάτου μας Ἁγίου. Διά τόν λόγον αὐτόν ἐνδείκνυται νά προετοιμασθῶμεν ψυχικά καί πνευματικά διά τόν θεοφιλῆ ἑορτασμόν του, προκειμένου νά λάβωμεν τήν χάριν καί τήν εὐλογίαν του, μέ τήν παλλαϊκήν συμμετοχήν μας εἰς τάς λατρευτικάς ἐκδηλώσεις τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καί τῆς Πολυαρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας τῆς κυριωνύμου ἡμέρας τῆς ἱερᾶς πανηγύρεώς του (11 καί 12 Μαΐου ἐ.ἔ.).

    Τήν ἰδίαν ἡμέραν τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου Προστάτου μας Ὁσίου Θεοδώρου, τό ἀπόγευμα, καί ἀπό ὥρας 5ης ἕως 9ης βραδυνῆς θά γίνουν τιμητικές ἐκδηλώσεις εἰς τιμήν καί μνήμην τοῦ μακαριστοῦ καί ἀλησμονήτου Μητροπολίτου Κυθήρων Μελετίου.

    Συμπληρώνονται ἐφέτος 50 χρόνια ἀπό τήν ἐκλογήν, χειροτονίαν καί ἐνθρόνισιν ὡς Μητροπολίτου Κυθήρων τοῦ μεγάλου τούτου ἀειμνήστου Ἱεράρχου.

    Ἐπελέγη ἡ ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου μας διά τήν τιμητικήν Ἡμερίδα τοῦ τιμωμένου ἀοιδίμου Ἀρχιερέως Μελετίου, διότι ἐκείνην τήν ἡμέραν, τό ἀπόγευμα τῆς 12ης Μαΐου 1969, ἀπεχαιρέτησε τό ἠγαπημένον του ποίμνιον μέ σπαραγμόν καρδίας καί ἔφυγε διά τήν πατρίδα του Μαγούλαν Σπάρτης, χωρίς ποτέ νά ἐπιστρέψῃ, ἔπειτα ἀπό τόν Πολιτειακόν νόμον πού ἐξεδόθη καί ἐπέβαλε ὅριον ἡλικίας καί ἀποχωρήσεως ἐκ τῆς ἐνεργοῦ ὑπηρεσίας εἰς τούς γηραιούς Μητροπολίτας.

    Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων μέ βαθύτατο σεβασμό διοργανώνει τάς τιμητικάς αὐτάς ἐκδηλώσεις, πού περιλαμβάνουν :

  1. Τιμητικήν Ἡμερίδα τήν Παρασκευή τό ἀπόγευμα (12-5-2006) ἀπό ὥρας 5ης ἕως 9ης βραδυνῆς εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Κυθηραϊκοῦ Συνδέσμου. Βυζαντινή χορῳδία, ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Πρωτοψάλτου κ. Ἰωάννου Τσούνη, θά πλαισιώσῃ τάς ἐκδηλώσεις μέ ἐκκλησιαστικά ᾄσματα στήν ἀρχή καί ἐθνικά-πατριωτικά τραγούδια εἰς τό τέλος. Θά ἀκουσθοῦν 10 εἰσηγήσεις - ἀνακοινώσεις 15-20 λεπτῶν περίπου ἡ καθεμία ἀπό τούς προσκεκλημένους Σεβ. Μητροπολίτας, Κληρικούς, Καθηγητάς Πανεπιστημίου καί λοιπούς ἐπιστήμονας, πού θά φωτίσουν ὅλες τίς πλευρές τῆς ζωῆς καί τῆς προσωπικότητος τοῦ πολυταλαντούχου μακαριστοῦ Ἱεράρχου Μελετίου, καί

  2. Πολυαρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν τήν ἑπομένην ἡμέραν Σάββατον (13-5-2006), εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τῆς Παναγίας τῆς Μυρτιδιωτίσσης, μετά Ἱεροῦ Μνημοσύνου ὑπέρ ἀναπαύσεως τοῦ ἀειμνήσοτυ Μητροπολίτου Μελετίου καί ἐπιμνημοσύνου ὁμιλίας ὐπό τοῦ προεξάρχοντος Σεβ. Μητροπολίτου Σταγῶν καί Μετεώρων κ. Σεραφείμ. 

    Προσκλήσεις μέ τό πρόγραμμα τῶν ἐκδηλώσεων θά διανεμηθοῦν εἰς ὅλους σας.

    Παρακαλεῖσθε καί προσκαλεῖσθε νά συμμετάσχετε ὅλοι οἱ πιστοί τόσον εἰς τάς Ἱεράς Ἀκολουθίας πρός τιμήν τοῦ Προστάτου τῆς νήσου μας Ἁγίου Θεοδώρου, ὅσον καί εἰς τάς τιμητικάς ἐκδηλώσεις εἰς τιμήν τοῦ ἀλήστου μνήμης Μητροπολίτου Μελετίου, ὁ ὁποῖος ὑπέρ πάντα ἄλλον προσέφερε τήν πολυσχιδῆ καί ἀνεκτίμητον διακονίαν του, ὄχι μόνον τήν ποιμαντικήν, ἀλλά καί τήν εὐρυτέραν κοινωνικήν, πολιτιστικήν καί ἀναπτυξιακήν διά τόν τόπον μας προσφοράν.

    Ἐπικαλούμενος τήν θείαν ἐνίσχυσιν, ἀρωγήν καί εὐλογίαν διά τήν θεάρεστον καί ἐπιτυχῆ διεξαγωγήν τῶν ὡς ἄνω ἐκδηλώσεων καί εὐχόμενος εἰς ὅλους σας πλουσίαν τήν ἀπό Θεοῦ εὐλογίαν καί χαρίτωσιν, διατελῶ,

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

footer

  • Σάββατο 23 Ιανουαρίου Κλήμεντος Αγκύρας, Αγαθαγγέλου μάρτυρος

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 474 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    18813387

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ