Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος ὑπ' ἀριθ. 5/2005

Πρός
Τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα
τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως

Ἀγαπητοί μου Πατέρες,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί,

    Προσεγγίζομεν τήν μεγάλην Δεσποτικήν ἑορτήν τῶν Χριστουγέννων, τήν ἑορτήν τῆς Θείας Ἀγάπης καί συγκαταβάσεως. Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ, τό δεύτερον Θεῖον Πρόσωπον τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἐνηνθρώπησε, ἐπτώχευσε γενόμενος ταπεινός ἄνθρωπος, ὑποκινούμενος ἀπό τήν ἀπέραντον θεϊκήν του ἀγάπην πρός τόν ἄνθρωπον καί τήν ἀνθρωπότητα.

Αὐτήν τήν τρισμεγίστην καί συγκλονιστικήν Θείαν Ἀγάπην βιώνοντες οἱ σύγχρονοι χριστιανοί καλούμεθα νά τήν μιμηθῶμεν καί νά τήν ἀντιγράψωμεν εἰς τήν καθημερινήν μας ζωήν. Να προσφέρωμε τήν ἀγάπην μας πρός τούς πτωχούς καί τούς πάσχοντας. Νά δείξωμε πρός αὐτούς τήν συμπάθειαν, τό ἐνδιαφέρον καί τήν ἀδελφικήν μας πρόνοιαν.

Οἱ ἅγιες αὐτές ἡμέρες μᾶς καλοῦν καί προσκαλοῦν εἰς ἔργα ἀγάπης καί φιλανθρωπίας.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος κάθε χρόνο, ἐν ὄψει τῶν ἁγίων ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων διοργανώνει εἰς Πανελλήνιον κλίμακα τόν Ἔ ρ α ν ο ν τῆς Ἀ γ ά π η ς.

Ὁ Ἔρανος αὐτός γίνεται μέ ἐπικεφαλῆς τόν Ἱερέα τῆς Ἐνορίας καί τό Ἐνοριακόν Φιλόπτωχον Ταμεῖον. Ἡ Ἐπιτροπή, ἐφοδιασμένη μέ εἰδικά κουπόνια ἐράνου, περιέρχεται τά σπίτια καί τά καταστήματα τῆς ἐνορίας καί μέ πνεῦμα χριστιανικῆς ἀγάπης καί εὐγενείας καλεῖ τούς χριστιανούς νά προσφέρουν κατά τήν δύναμιν καί τήν ἀγαθήν προαίρεσίν των, ἀπό τό ὑστέρημα ἤ τό περίσσευμά τους, ἀλλά πάντοτε μέ ἱλαράν καί εὐσπλαχνικήν καρδίαν διά τούς πτωχούς καί ἀρρώστους συνανθρώπους μας.

Ἔτσι, εὐαισθητοποιοῦνται ὅλοι οἱ πιστοί νά προσφέρουν, ἐν ὄψει τῶν ἁγίων ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων καί ὅλου τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου, ὅ,τι θέλουν καί ἠμποροῦν, προκειμένου νά ἑορτάσουν χαρούμενα μαζί μας οἱ πονεμένοι καί δυστυχισμένοι συμπολῖται μας.

Καί πρέπει νά ὁμολογήσωμε ὅτι, παρά τήν οἰκονομικήν στένωσιν καί τήν ἀνέχειαν πού ὑπάρχει, εἶναι δυνατόν νά βοηθήσωμε τούς ἔχοντας ἀνάγκην βοηθείας ἀδελφούς μας, ἐάν περικόψωμε τίς περιττές δαπάνες καί τίς σπατάλες τοῦ χρήματος.

Διά πρώτην φοράν θά διενεργηθῇ ὁ ἔρανος τῆς Ἀγάπης στίς μεγαλύτερες ἀπό πλευρᾶς ἐνοριτῶν ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας μέσα στίς ἡμερομηνίες 19, 20, 21, 22 καί 23 Δεκεμβρίου 2005. Το προϊόν τοῦ ἐράνου θά διενεμηθῇ σέ πτωχές καί ἐμπερίστατες οἰκογένειες διά νά ἑορτάσουν μέ χαρά τά ἅγια Χριστούγεννα καί τό ποσόν τοῦ δίσκου θά διανεμηθῇ εἰς τούς πτωχούς καί ἀσθενεῖς τῆς ἐνορίας.

Εὐχόμενος ἀπό καρδίας νά ἔχετε ὅλοι πλουσίαν τήν Ἀγάπην καί τήν εὐλογίαν τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Κυρίου καί Θεοῦ ἡμῶν καί νά σκορπίσετε αὐτήν τήν χριστιανικήν ἀγάπην εἰς τό περιβάλλον σας, ὅπου ὁ πόνος, οἱ ἀνάγκες καί ἡ δυστυχία, διατελῶ,

Μέ πατρικές ἑόρτιες εὐχές καί ἀγάπη
Ὁ Μητροπολίτης

+Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

footer

  • Παρασκευή 5 Ιουνίου Δωροθέου Τύρου, Νικάνδρου, Απόλλωνος, Μάρκου

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 46 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    15393209

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ