ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Ω Ν
(ὑπ' ἀριθ. 6/2005)

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
καί τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως Κυθήρων & Ἀντικυθήρων

«Ἰδού εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαράν μεγάλην,
ἥτις ἔσται παντί τῷ λαῷ ὅτι ἐτέχθη
ὑ μ ῖ ν σ ή μ ε ρ ο ν Σ ω τ ή ρ , ὅς ἐστι
Χριστός Κύριος, ἐν πόλει Δαυϊδ»

(Λουκ. β΄ 10-11)

 

Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί,

Κατά τήν ἅγια νύκτα τῶν Χριστουγέννων οἱ φωτεινές μορφές τοῦ Ἀγγέλου καί ὅλης τῆς οὐρανίου ἀγγελικῆς στρατιᾶς, καθώς ἐπίσης καί τό θεῖο φῶς, πού περιέλαμψε τήν κτίσι, διέλυσαν τό φυσικό σκοτάδι, ἀλλά καί τό πνευματικό σκότος τῆς ἁμαρτίας, τῆς ἀγνοίας καί τῆς ἀγνωσίας τοῦ Θεοῦ, πού ἐβασίλευε εἰς τόν κόσμον.

Μή φοβεῖσθε, εἶπε ὁ οὐράνιος ἀπεσταλμένος εἰς τούς ἁπλοϊκούς βοσκούς τῆς Βηθλεέμ, διότι σᾶς φέρνω χαρᾶς εὐαγγέλια! Σᾶς ἀναγγέλλω τήν χαρμόσυνη εἴδησι, πού θά εἶναι χαρά μεγάλη ἰδική σας καί ὅλου τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Καί ἡ μοναδική καί ἀνεκλάλητη αὐτή χαρά δέν εἶναι ἄλλη, παρά μόνον τό τρισμέγιστο γεγονός τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ, τοῦ ἐρχομοῦ τοῦ ἀναμενόμενου Μεσσίου καί Σωτῆρος σας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Καί ἔξαφνα ἐνεφανίσθη καί συνενώθηκε μέ τόν φαεινόν αὐτόν ἄγγελον ἕνα πλῆθος οὐρανίου ἀγγελικῆς στρατιᾶς, πού ἀνέπεμπον ὕμνους δοξολογίας πρός τόν Θεόν καί ἔλεγον : Δόξα ἄς εἶναι εἰς τόν Ὕψιστον Θεόν καί εἰς τήν γῆν ἄς ἐπικρατήσῃ ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ καί ἡ εὐδοκία του ἀνάμεσα εἰς τούς ἀνθρώπους.

Ἡ μεγάλη χαρά, ἡ ἀνείπωτη καί πνευματική χαρά καί ἀναγγελία τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων καί ὁλοκλήρου τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, ἀφ' ἑνός, καί ἡ εἰρήνη καί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ εἰς τήν γῆν μας καί τόν σύμπαντα κόσμον, ἀφ΄ ἑτέρου, εἶναι τά δύο μεγάλα κοσμοσωτήρια καί κοσμοχαρμόσυνα μηνύματα τῆς μεγάλης Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων.

Χαρά μεγάλη διά τήν ἔλευσιν τοῦ μεγάλου Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ μόνου ἀληθινοῦ Κυρίου καί Θεοῦ μας, τοῦ ζῶντος καί κυριεύοντος τῆς ζωῆς μας τρισαγίου Θεοῦ. Χαρά μεγάλη διά τήν ἀληθινήν θεογνωσίαν καί τήν σώζουσαν ἀληθινήν χριστιανικήν πίστιν μας. Χαρά μεγάλη διά τήν ἐν τῷ νηπιάσαντι σαρκί Ἰησοῦ Χριστῷ κατατρόπωσιν τοῦ Διαβόλου καί τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, τήν κατάλυσιν τῆς εἰδωλομανίας καί τῆς σατανολατρείας, καί τήν κατάργησιν τῆς εἰδωλικῆς πλάνης τοῦ δωδεκαθέου τῶν ἀρχαίων προγόνων μας. Χαρά μεγάλη διά τήν οὐρανοδρόμον νέαν πορείαν καί τήν ἀναγεννημένην κατά Θεόν ζωήν μας. Χαρά μεγάλη διά τήν κατάστικτον ἀπό τήν Θείαν Χάριν καί τήν κατάφορτον ἀπό τάς θείας ἀρετάς ἀγωνιστικήν διαδρομήν μας μέσα εἰς τήν ἁγίαν ἀτμόσφαιραν τῆς εἰρήνης καί τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Χαρά μεγάλη, τέλος, διά τήν ἀπό τήν παροῦσαν ζωήν ἐξασφάλισιν διά τοῦ Χριστοῦ καί διά τῆς χάριτος τοῦ Παναγίου Πνεύματος τοῦ ἀρραβῶνος τῆς αἰωνίου καί μακαρίας ζωῆς καί Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν.

Ἀδελφοί μου Χριστιανοί,

Μέσα σέ μία κοινωνία καί ἕνα κόσμον, πού στερεῖται κατά τεκμήριον ἀπό τά ἀγαθά τῆς ἀληθινῆς χριστιανικῆς χαρᾶς καί ἐλπίδος καί τῆς ὄντως εἰρήνης, τῆς θείας δηλ. καί πνευματικῆς εἰρήνης. Μέσα σέ ἕνα χῶρο, πού συγχέονται οἱ πραγματικές πνευματικές ἀξίες μέ τά πρόσκαιρα καί τά ἐφήμερα καί ἀπολυτοποιοῦνται μέν τά μικρά καί ἀσήμαντα, εὐτελίζονται δέ καί περιθωριοποιοῦνται τά σπουδαῖα καί πνευματικά. Μέσα σ' ἕνα περιβάλλον, πού το ὁρμητικό ρεῦμα τῆς παγκοσμιοποιήσεως καί τῆς «νέας ἐποχῆς», τῆς πανθρησκείας καί τῆς «μετανεωτερικότητας», θέλει νά ξεθεμελιώσῃ καί νά συμπαρασύρῃ τά πάντα εἰς τήν ἄβυσσον (παραδόσεις καί κληρονομίες ἐκκλησιαστικές καί ἐθνικές, ἱερά σύμβολα καί σεβάσματα, θησαυρούς πνευματικούς καί ὑποθῆκες ἱερές), ἡ ἀτόφια καί οὐράνια πνευματική χαρά καί σταθερή ἐλπίδα τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς καί σωτηρίας εἶναι ἡ μόνη βεβαιότητα καί ἀσφάλεια, ἡ μοναδική διέξοδος εἰς τά ἀδιέξοδα τοῦ ἐκσυγχρονισμένου κόσμου, ἡ ἀληθινή λυτρωτική χαρά, ἡ ποθεινή σωτηρία.

«Λ ύ τ ρ ω σ ι ν ἀ π έ σ τ ε ι λ ε τ ῷ λ α ῷ α ὐ τ ο ῦ ὁ Κ ύ ρ ι ο ς».

Ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς μου σᾶς εὔχομαι, ἅγιοι Πατέρες καί ἀγαπητοί μου ἐν Κυρίῳ ἀδελφοί, αὐτήν τήν μοναδικήν καί ἀνυπέρβλητον χαράν τῆς ἁγίας Γεννήσεως τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ νά ἔχετε πάντοτε εἰς τάς καρδίας σας ὡς ἀναφαίρετον πνευματικόν σας κτῆμα. Ἀκόμη, προσεύχομαι ὅπως «ὁ δι' ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους καί διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθών ἐκ τῶν οὐρανῶν καί σαρκωθείς ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου καί ἐνανθρωπήσας Κύριος καί Θεός ἡμῶν» χαρίζῃ εἰς ὅλους σας πλούσια τά θεῖα δωρήματα καί ἄφθονα τά ἀγαθά τῆςγῆς. Πρό πάντων, ὅμως, τήν θείαν ἀγάπην, τήν εἰρήνην καί τήν εὐδοκίαν Του.

Ἔτη πολλά καί εὐλογημένα. Ἅγια, εἰρηνικά, πνευματικά καί δωροφόρα κατά Θεόν νά εἶναι τά Χριστούγεννα δι' ὅλα τά πνευματικά μας τέκνα καί μάλιστα τήν νεολαίαν μας, ὅλους σας και ὅλους τούς ἀγαπητούς Κυθηρίους τοῦ λεκανοπεδίου τῆς πρωτευούσης μας καί τούς ἐν Αὐστραλίᾳ, Ἀμερικῇ καί ἀλλαχοῦ ὁμογενεῖς Κυθηρίους, ἀδελφούς μας, πρός τούς ὁποίους στέλνουμε θερμές ἑόρτιες πατρικές εὐχές καί εὐλογίες.

Μετ' εὐχῶν καί ἀγάπης
Ὁ Μητροπολίτης

+ Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

 

 

 

footer

  • Σάββατο 23 Ιανουαρίου Κλήμεντος Αγκύρας, Αγαθαγγέλου μάρτυρος

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 101 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    18813471

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ