ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
(ὑπ' ἀριθ. 8/2006)

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
καί τόν Χριστώνυμον Λαόν

τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως
Κυθήρων & Ἀντικυθήρων

Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί Ἀδελφοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί,

Ὁ συνταρακτικός σεισμός πού ἦταν μεγαλυτέρας διαρκείας ἀπό ἄλλους καί συνεκλόνισε τά νησιά μας Κύθηρα καί Ἀντικύθηρα τήν Κυριακήν 8 Ἰανουαρίου 2006, εἶναι πλέον ἕνα ἱστορικό διά τόν τόπον μας γεγονός καί ἀποτελεῖ μιά θλιβερή ἀνάμνησι δι' ὅλους μας.

Παράλληλα, ὅμως, τό δυσάρεστο κατά τά ἄλλα περιστατικό αὐτό ἔχει καταγραφῆ στή μνήμη ὅλων τῶν συμπολιτῶν μας, μικρῶν καί μεγάλων, ὡς ἕνα μεγάλο θαῦμα τῆς Παναγίας μας τῆς Μυρτιδιώτισσας, ἕνα ἀξιοθαύμαστο συμβάν διά τήν περιοχήν μας.

Ἡ ἰσχυρά ἔντασις τῆς σεισμικῆς δονήσεως καί ἡ παρατεταμένη διάρκειά της σέ ἄλλο τόπο καί μέ ἄλλες συνθῆκες θά ἐσήμαινε τρομακτικές καταστροφές καί ἑκατόμβες αἵματος. Ἐδῶ, ὅμως, ἡ Μυρτιδιώτισσά μας δέν ἐπέτρεψε νά γίνη κάτι παρόμοιο. «Οὔτε μύτη δέν ἀνοίχθηκε» ἐλέχθηκε χαρακτηριστικά.

Βεβαίως σοβαρές ζημιές ἔγιναν, ὡς γνωστόν, εἰς τόν κεντρικόν περικαλλῆ Ἱ. Ναόν τῆς Ἁγίας Τριάδος Μητάτων καί τό παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, εἰς τόν παλαιόν καί ἱστορικόν ναόν τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα, μνημεῖον τοῦ 10ου αἰῶνος, καί ἐλαφρότερες εἰς ἄλλους Ἱερούς Ναούς, ἐνοριακούς καί μή, ὅπως εἶναι οἱ Ἱεροί Ναοί Ἁγίων Ἀναργύρων εἰς τά Φατσάδικα, Ἀναλήψεως τοῦ Χριστοῦ Κάτω Λιβαδίου, Ἁγίας Ἀναστασίας καί Ἁγ. Ἀναργύρων Ποταμοῦ καί ἄλλοι, καθώς ἐπίσης καί σέ κωδωνοστάσια, ὅπως τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος Καλοκαιρινῶν, τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους Καραβᾶ, τά δύο κωδωνοστάσια τοῦ πληγέντος Ἐνοριακοῦ Ναοῦ κ.ἄ.

Οἱ ζημιές ἐντοπίζονται καί σέ παλαιά σπίτια καί καταστήματα καί σέ ὡρισμένες κατοικίες. Καμμία, ὅμως, αἱματοχυσία, τό ἐπαναλαμβάνουμε, δέν εἴχαμε. Ἀντίθετα, τό δυσάρεστο αὐτό γεγονός ἐδυνάμωσε τήν πίστι εἰς τόν Θεόν καί τήν ἐλπίδα καί ἐμπιστοσύνη στήν Παναγία Μητέρα τοῦ Θεοῦ καί τήν ἀκαταμάχητη προστασία της.

Ἀπόδειξις ἦταν ἡ ἀθρόα προσέλευσις τῶν πιστῶν τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, τῆς ἡμέρας τοῦ σεισμοῦ, πού εἶχε προκαθορισθῇ ἡ κοπή τῆς Βασιλόπιττας διά τούς πιστούς ὅλων τῶν ἐνοριῶν εἰς τήν Παναγίαν τήν Μυρτιδιώτισσαν. Μέ κατάνυξιν ἐτελέσθη ὁ ἑσπερινός καί ἡ ἱερά Παράκλησις πρός τήν Μυρτιδιώτισσαν μέ εἰδικές δεήσεις καί ἀναφορές εἰς τόν σεισμόν καί σέ εἰρηνική καί δοξολογική ἀτμόσφαιρα ἐκόπη ἡ βασιλόπιττα, ἡ παραδοσιακή αὐτή ἐκδήλωσις ἀγάπης καί ἀδελφοσύνης.

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

«Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν» ἀναφωνοῦμεν εὐγνωμόνως καί δοξολογικῶς μαζί μέ τόν ἱερόν Χρυσόστομον. Ξεχείλισαν οἱ ὕμνοι καί τά ἐγκώμια πρός τήν εὐεργέτιδά μας Παναγίαν τήν Μυρτιδιώτισσαν.

Ἡ ἡμέρα τῆς 8ης Ἰανουαρίου θά τιμᾶται τοῦ λοιποῦ μέ πρωϊνή Θεία Λειτουργία στό Μοναστήρι τῆς Παναγίας μας, μέ τήν ἱεράν Παράκλησιν τῆς Μυρτιδιωτίσσης τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας καί μέ ἱεράν ἀγρυπνίαν τό βράδυ τῆς 8ης Ἰανουαρίου πρός τήν 9ην τοῦ αὐτοῦ μηνός εἰς τό καθολικόν τῆς Παναγίας μας. Τοιουτοτρόπως θά ἐνθυμούμεθα τό μεγάλο γεγονός τῆς διασώσεως τῆς νήσου μας ἀπό βεβαίαν καταστροφήν.

Ἀκόμη, θά ἤθελα νά ὑπομνήσω καί τίς εὐλογίες, πού μᾶς ἐπεδαψίλευσεν ὁ Θεός μετά τήν δοκιμασίαν τοῦ σεισμοῦ.

Ἐδέχθημεν τάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί εὐλογίας μέ τηλεγράφημα τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου πρός τήν ταπεινότητά μου. Ὁμοίως, ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί ὁ Μακαριώτατος Πρόεδρός της, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστόδουλος ἐξέφρασαν διά ζώσης, ἀλλά καί τηλεγραφικῶς τήν συμπαράστασιν καί συμπάθειαν των πρός τόν λαόν μας καί διά τῆς Μ.Κ.Ο. Ἀλληλεγγύης ἀπέστειλαν ἱκανήν ποσότητα τροφίμων καί ρουχισμοῦ.

Ἡ Κυβέρνησις μέ τούς Ὑπουργούς της, ὁ κ. Νομάρχης μέ τό ἐπιτελεῖον του καί τίς ἁρμόδιες τεχνικές ὑπηρεσίες, ὁ κ. Δήμαρχος, ἡ κ. Ἔπαρχος, τό Δημοτικόν Συμβούλιον καί οἱ λοιποί φορεῖς ἦσαν ἐπί ποδός.

Ὡς πρώτη καί μεγάλη ἀνάγκη θεωρεῖται ἡ σύνταξις μελέτης καί προϋπολογισμοῦ δι' ὅλους τούς πληγέντας Ἱ. Ναούς, παρεκκλήσια καί κωδωνοστάσια. Ἡ Ὑπηρεσία τῆς Ναοδομίας θά ἐπισκεφθῇ συντόμως τήν νῆσον μας, θά ἰδῇ ἐκ τοῦ σύνεγγυς τίς φθορές καί θά δώσῃ τίς ἀπαραίτητες λύσεις καί κατευθύνσεις.

Ἔκκλησιν ἀπευθύνουμε πρός τούς ἀρχιτέκτονας τοῦ νησιοῦ μας νά προσφέρουν μίαν μελέτην μέ προϋπολογισμόν τοῦ ἔργου γιά μία ἀπό τίς πληγεῖσες ἐκκλησίες, οὕτως ὥστε νά ἐπιταχυνθοῦν οἱ διαδικασίες γιά τήν ἀποκατάστασι τῶν φθορῶν.

Ἀδελφοί μου,

Σᾶς εὔχομαι μέσα ἀπό τήν καρδίαν μου καλήν ὑπομονήν, ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη εἰς τόν Παντάνακτα Θεόν καί κραταιάν τήν ἐλπίδα εἰς τήν Πανάχραντον Μυρτιδιώτισσαν, τήν παρ' ἐλπίδα διασώσασαν τήν νῆσον μας ἀπό βεβαίαν συμφοράν.

Ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί Πατρός καί ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἴησαν μετά πάντων ἡμῶν, λιταῖς καί ἱκεσίαις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, Προστάτου, Ἐφόρου καί Πολιούχου μας. Ἀμήν.

Διάπυρος πρός Κύριον εὐχέτης σας
Ὁ Μητροπολίτης

+ Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

 

... ακούστε την εγκύκλιο

 

footer

  • Τρίτη 11 Αυγούστου Εύπλου διακόνου, Νήφωνος

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 972 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    16438127

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ