ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ   ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
(ὑπ'ἀριθ. 30/ 2007)

Πρός
Τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα
τῆς καθ'ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων

Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί,

Δύοντος τοῦ Ἰουλίου, τοῦ μηνός τοῦ ἰσχυροῦ καύσωνος, ἔρχεται ὁ Αὔγουστος. Φέρει καί ἐκεῖνος κύματα καύσωνος, ἀλλά ἡ δροσιά πού χαρίζει ἡ γλυκύτατη μορφή τῆς Παναγίας μας, καθώς τήν τιμᾶμε καθημερινά κατά τό πρῶτο 15νθήμερο μέ τήν μικρή καί τήν μεγάλη Παράκλησι, ἐκ περιτροπῆς, μέ τήν κορυφαία ἑορτή τοῦ θέρους, τήν Θεομητορική ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, καί ἐν συνεχείᾳ μέ τήν Ἀπόδοσι τῆς ἑορτῆς αὐτῆς, τήν 23η Αὐγούστου, καί τήν ἀκροτελεύτια ἑορτή τῆς Καταθέσεως τῆς Τιμίας Ζώνης (31 Αὐγούστου), μετριάζει καί ἁπαλύνει τόν φυσικό καύσωνα καί προσφέρει τήν γλυκύτητα καί τήν θέρμη τοῦ Παναγίου Πνεύματος, τήν πνευματική τόνωσι καί τήν ἐνδυνάμωσι καί ἀληθινή παρηγορία τῆς ψυχῆς.


Ἡ Πρόοδος, δηλ. ἡ λιτάνευσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, πού γίνεται, κατά παράδοσιν, τήν 1ην Αὐγούστου εἰς τήν Βασιλίδα τῶν πόλεων, τήν Κωνσταντινούπολιν, καί εἰς ὁλόκληρον τόν Ὀρθόδοξον κόσμον, πρός ἀντιμετώπισιν καί ἀπέλασιν τῶν ψυχοσωματικῶν ἀσθενειῶν. Ὁ πανηγυρικός ἑορτασμός εἰς τήν νῆσον μας καί μάλιστα εἰς τήν ὁμώνυμον Ἱεράν Μονήν τῶν Κυθήρων τῆς ἱερᾶς μνήμης καί τοῦ ἐνδόξου καί φρικτοῦ μαρτυρίου τῆς Ἁγίας Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Ἐλέσης τῆς Κυθηραίας, πού κατακρεουργήθηκε ἀπό τά ἀνόσια χέρια τοῦ ἀσεβεστάτου πατέρα της. Καί τέλος, ἡ ἱερά μνήμη τῶν ἁγίων Μακκαβαίων παίδων, μέ τήν μητέρα τους Σολομονήν καί τόν διδάσκαλον τους Ἐλεάζαρο, πού ἐθυσιάσθησαν εἰς τόν βωμόν τῆς πίστεως, προασπιζόμενοι οἱ μακαριστοί τούς πατρῴους νόμους, πού ἐπέβαλλαν τήν νηστεία ἀπό τό χοιρινό κρέας, ὅλα αὐτά τά ἑορτολογικά θέματα τῆς 1ης Αὐγούστου, μᾶς εἰσάγουν, κατά τόν καλύτερο τρόπο, εἰς τήν ἱεράν περίοδον τῆς νηστείας τοῦ Δεκαπενταυγούστου.

Μᾶς ἐνισχύουν καί μᾶς τονώνουν πνευματικά εἰς τά ἱερά ἀγωνίσματα τῆς σωματικῆς καί πνευματικῆς νηστείας τῆς συντόμου ἁγίας αὐτῆς περιόδου, ἀφ' ἑνός, καί τῆς καθημερινῆς προσευχῆς πρός τήν Παναγίαν μας, ἀφ' ἑτέρου. Μέ τήν δύναμιν τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ κατανικᾶμε τάς ψυχοσωματικάς ἀσθενείας καί τούς ὁρατούς καί ἀοράτους ἐχθρούς καί μέ τήν ἐνίσχυσιν τῶν ἁγίων πρεσβειῶν τῆς Ἁγίας Ἐλέσης καί τῶν Ἁγίων Μακκαβαίων, καί πρό παντός ἐνδυναμούμενοι καί ἐμπνεόμενοι ἀπό τά ἁγνά καί ἡρωϊκά πρότυπά τους, πρότυπα θεοσεβείας, θυσίας καί νηστείας, προχωροῦμε μέ πίστι πολλή καί ἀποφασιστικότητα εἰς τόν προκείμενον πνευματικόν ἀγῶνα, προσβλέποντες εἰς τήν κραταιάν προστασίαν, τό ἔλεος καί τήν παναγίαν σκέπην τῆς Θεομήτορος.

Καί πιστεύουμε ὅτι αὐτό τό ὁποῖον τραγουδάει ὁ λαός μας, λέγοντας : «Αὔγουστε καλέ μου μήνα, νἄσουν δυό φορές τό χρόνο» ἀναφέρεται πρώτιστα εἰς τό γεγονός ὅτι τό πανάγιο πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου δεσπόζει καί κυριαρχεῖ μέ τάς ἁγίας της ἑορτάς καί τάς ἱεράς παρακλήσεις μέσα εἰς τόν μῆνα Αὔγουστο καί κατά κάποιο τρόπο τόν σφραγίζει ὡς ἰδικόν της μήνα.

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί,

Μέσα εἰς αὐτόν τόν εὐλογημένο καί Παναγιοσκέπαστο μῆνα τοῦ Αὐγούστου καλούμεθα νά βιώσωμε μέ ἰδιαίτερη χάρι τήν κατά Θεόν πνευματικήν ζωήν σέ ἀτμόσφαιρα προσευχῆς καί μέ τήν ἀπόφασι ἐφαρμογῆς τῆς καθιερωμένης νηστείας τοῦ Δεκαπενταυγούστου.

Ἡ προσευχή καί ἡ νηστεία θά μᾶς δωροφορήσουν τό θεῖο δῶρο τῆς μετανοίας. Μέ αὐτάς τάς προϋποθέσεις θά φθάσωμε θεοφιλῶς καί θεαρέστως εἰς τόν ἑορτασμόν τῆς Μεγάλης Θεομητορικῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, τοῦ μικροῦ αὐτοῦ Πάσχα τοῦ καλοκαιριοῦ, ὅπως ὀνομάζεται.

Οἱ θερινές διακοπές δέν σημαίνουν ἀναγκαστικά καί διακοπή τῆς πνευματικῆς ζωῆς, τῆς ζωῆς τῆς προσευχῆς καί τῆς νηστείας, τῆς μετανοίας καί τῆς ἱερᾶς ἐξομολογήσεως, ἀλλ' ἐπιβάλλεται νά συνεχίζεται αὐτή μέ περισσότερους κόπους καί θυσίες.

Οἱ Πνευματικοί σας Πατέρες, οἱ Ἐξομολόγοι, πού εἶναι καθωρισμένοι διά τήν κάθε περιοχή τοῦ νησιοῦ μας, βάσει προγράμματος, θά σᾶς ἀναμένουν εἰς τό ἱερό ἐξομολογητήριο˙ διά νά σᾶς ξεκουράσουν καί νά σᾶς ἀναπαύσουν πνευματικά.

Εὐχόμενος ἀπό καρδίας καλήν καί εὐλογημένην τήν ἱεράν πανήγυριν τῆς Προστάτιδος καί Ἐφόρου τῆς νήσου μας Ἁγίας Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Ἐλέσης, εὐλογημένες καί χαριτωμένες τίς ἄλλες ἐνοριακές ἱερές πανηγύρεις τοῦ μηνός Αὐγούστου καί τήν ἱερά πανήγυρι τοῦ Προστάτου καί Ἐφόρου τῶν Ἀντικυθήρων Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Μύρωνος τοῦ θαυματουγοῦ, διατελῶ,

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί εὐλογιῶν
Ὁ Μητροπολίτης

+Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

 

 

 

footer

  • Πέμπτη 5 Αυγούστου Ευσιγνίου μάρτυρος, Νόννης, Αββακούμ νεομ.

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 318 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    22970797

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ