Ἐν Κυθήροις τῇ 25ῃ Σεπτεμβρίου 2007

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
(ὑπ' ἀριθ. 32/2007)

Πρός
Τό Χριστώνυμον Πλήρωμα
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων & Ἀντικυθήρων

Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί Συλλειτουργοί,
Ἀγαπητοί Γονεῖς καί Κηδεμόνες τῶν παιδιῶν μας,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί,

Ἤδη, μέ τήν χάριν τοῦ Κυρίου μας καί μέ τήν βοήθειαν καί προστασίαν τῆς Παναγίας μας τῆς Μυρτιδιώτισσας, εἰσήλθαμε καί προχωροῦμε εἰς τό νέον ἐκκλησιαστικόν καί τό νέον σχολικόν ἔτος.

Μία νέα ἀγωνιστική περίοδος ἄρχισε, τόσον δι' ὅλους ἡμᾶς τούς χριστιανούς, ὅσον καί διά τά σχολικά νιᾶτα. Τρεῖς μεγάλες ἑορτές, οἱ δύο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, δηλ. τό Γενέσιόν της καί ἡ εὕρεσις τῆς θαυματοβρύτου εἰκόνος τῆς Παναγίας Μυρτιδιώτισσας μέ τά ἱερά θαυμάσιά της, καί ἡ παγκόσμιος Ὕψωσις τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ ἐγκαινιάζουν τήν ἀρχή τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους καί μᾶς τονώνουν ἠθικά καί πνευματικά εἰς τήν κατά Θεόν ἀγωνιστικήν καί ἀνοδικήν πορείαν μας.

Εἰς τήν ἀρχήν τῆς νέας αὐτῆς περιόδου θέλω νά ἐπισημάνω τά ἑξῆς σημεῖα καί θέματα.

Ἀξιωθήκαμε νά ἑορτάσωμεν ἐφέτος μέ ἰδιαιτέραν ἔξαρσιν καί ἐκκλησιαστικήν λαμπρότητα τήν ἐπέτειον τῶν 150 ἐτῶν ἀπό τῆς ἀποπερατώσεως τοῦ μεγάλου περιλάμπρου τρικλίτου Ἱεροῦ Ναοῦ, ρυθμοῦ βασιλικῆς, τῆς Παναγίας μας τῆς Μεγαλόχαρης τῶν Μυρτιδίων, κατά τό τριήμερον ἀπό 22ας Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ. μέχρι καί τήν 24ην τοῦ ἰδίου μηνός. Ἐτελέσθη, μέ τήν χάριν τοῦ Κυρίου μας, Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία τό Σάββατον (22/9/2007) καί Κτητορικό Ἱερόν Μνημόσυνον ὑπέρ μακαρίας μνήμης καί αἰωνίου ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ μακαριστοῦ Ἡγουμένου τῶν Μυρτιδίων Ἀγαθαγγέλου Καλλιγέρου (1799-1895), Κτήτορος τοῦ μεγαλοπρεποῦς αὐτοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί συγκτήτορος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Παναγίας μας τῆς Μυρτιδιώτισσας, τοῦ ἀξίου καί ἐκλεκτοῦ αὐτοῦ γόνου τῶν Κυθήρων, τοῦ φωτισμένου, χαρισματικοῦ καί δραστηρίου Ἱερομονάχου τούτου, πού ἠγάπησεν ἐκ μέσης καρδίας τόν Παναγιοσκέπαστον αὐτόν ἱερόν τόπον, βαθύτατα ἐτίμα υἱϊκῶς τήν Μυρτιδιώτισσά μας καί ἐργάσθηκε ἄοκνα καί ἀκαταπόνητα ἐπί πολλάς δεκαετίας διά τήν ἀνάδειξιν τῆς Ἱερᾶς αὐτῆς Μονῆς (ἀνέγερσις νέου Ἱεροῦ Ναοῦ, κωδωνοστασίου, νέων πτερύγων κελλίων).

Ἐν συνεχείᾳ παρακολουθήσαμε τήν διοργανωθεῖσαν Τιμητικήν διά τήν ἐπέτειον αὐτήν Ἡμερίδα. Αἱ εἰσηγήσεις - ἀνακοινώσεις 20 διακεκριμένων εἰσηγητῶν, ὡς ἐπί τό πλεῖστον Πανεπιστημιακῶν Διδασκάλων καί ἄλλων ἐπιστημόνων, ἀνεφέρθησαν συνοπτικῶς εἰς θέματα βασικά καί θεμελιώδη, ἀφορῶντα εἰς τήν Ἁγία Εἰκόνα τῆς Παναγίας μας (εὕρεσις, ἡ νεώτερη ἑορτή τῆς Μυρτιδιώτισσας, ἡ αὐθεντική εἰκόνα της, τό ἔθιμο τῆς λιτανεύσεως -«γύρας»), τήν διαχρονική παρουσία καί προσφορά τῆς Μονῆς τῶν Μυρτιδίων (ἱστορικές μαρτυρίες, ἀρχιτεκτονική, εἰκονογραφική καί μαρμαρογλυπτική τέχνη, ναϊκά καί μοναστηριακά κτίσματα, κωδωνοστάσιο κλπ), τούς Ἱερούς Ναούς καί τά Ἱερά Προσκυνήματα τῆς Μυρτιδιώτισσας εἰς τόν Ἑλλαδικό χῶρο, καθώς καί τούς Συλλόγους καί τάς ἀδελφότητας, πού φέρουν τό ὄνομά της, τό φυσικόν περιβάλλον, τήν προσπάθεια ἀναδασώσεως καί τόν δρόμο τῶν Μυρτιδίων καί εἰς ἄλλα ἐνδιαφέροντα σχετικά θέματα. Ὅλες οἱ εἰσηγήσεις, κατά κοινήν ὁμολογίαν, ἦσαν σπουδαῖες καί ἐποικοδομητικές. Ὁλόκληρος ὁ τριήμερος ἐπετειακός ἑορτασμός, μέ ἀποκορύφωμα τήν κυριώνυμη ἡμέρα τῆς κορυφαίας διά τά Κύθηρα αὐτῆς ἑορτῆς, εἶχε κάποια ἰδιαίτερη χάρι καί περισσή εὐλογία.

Μέ τήν ἔναρξιν τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς ἐτελέσθησαν οἱ Ἁγιασμοί καί οἱ ἐπισκέψεις μας εἰς ὅλα τά Σχολεῖα, ἀπό τῶν Νηπιαγωγείων μέχρι καί τοῦ Λυκείου. Ἀρχάς Ὀκτωβρίου θά τελεσθῆ καί ὁ Ἁγιασμός διά τήν λειτουργίαν τοῦ παραρτήματος ΙΕΚ Κυθήρων, ὑπέρ τῆς ἐπιτυχοῦς λειτουργίας τοῦ ὁποίου ὁλοψύχως εὐχόμεθα καί πρέπει ὅλοι νά ἐνδιαφερόμεθα.

Καλούμεθα ὅλοι, ποιμαίνουσα Ἐκκλησία, ἡ τοπική αὐτοδιοίκησις, οἱ ἀξιότιμοι Ἐκπαιδευτικοί τῶν Σχολείων μας, οἱ Γονεῖς καί Κηδεμόνες τῶν παιδιῶν μας σέ συστράτευσι συμπαραστάσεως εἰς τό ἔργον τῆς ἀγωγῆς, τῆς μορφώσεως καί τῆς χρηστῆς διαπαιδαγωγήσεως τῆς νεολαίας μας, ἀπό τήν νηπιακή μέχρι τήν ἐφηβική - νεανική τους ἡλικία. Ὁ καθένας μας ἔχει τόν ἰδικόν του ρόλον καί τήν προσωπικήν του εὐθύνην εἰς τό τρισμέγιστο ἔργο τῆς ὀρθῆς παιδαγωγίας καί χριστιανικῆς ἀνατροφῆς τῶν τέκνων μας.

Ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία μέ τήν ἀρχή τοῦ νέου μηνός Ὀκτωβρίου θά ἀνοίξη τήν ἀγκάλη της καί τίς θύρες τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Κατηχητικῶν Σχολείων της διά τά παιδιά, μικρότερα καί μεγαλύτερα.

Τήν περασμένη κατηχητική χρονιά ἐλειτούργησαν Κατηχητικά Σχολεῖα εἰς τήν Χώραν Κυθήρων, Λιβάδι, Ποταμόν καί Ἁγίαν Πελαγίαν. Τήν νέα αὐτή κατηχητική περίοδο θά προστεθῆ καί τό Κατηχητικό Σχολεῖο Καρβουνάδων στό νέο Πνευματικό Κέντρο Κεραμωτοῦ.

Καθῆκον ἱερόν τῶν γονέων καί κηδεμόνων εἶναι νά ὁδηγήσουν καί χειραγωγήσουν τά παιδιά τους ἀπό τήν τρυφερή ἡλικία τους στόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία μας, καθώς καί στά Κατηχητικά μας Σχολεῖα, πού ἔχουν ποικίλο πρόγραμμα κατηχήσεως, χριστιανικῆς διαπαιδαγωγήσεως, ψυχαγωγίας, μουσικῆς καί ἄλλων πνευματικῶν καί μορφωτικῶν εὐκαιριῶν, καί

Ἀπό τόν ἐρχόμενο μῆνα Ὀκτώβριο ἀρχίζει γιά δεύτερη χρονιά ἡ Σχολή Γονέων τόσον στόν Ποταμό, Σάββατο 13 Ὀκτωβρίου ὥρα 6.30 μ.μ. εἰς τήν αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου, ὅσο καί στή Χώρα Κυθήρων, Κυριακή 14 Ὀκτωβρίου, ὥρα 6.30 μ.μ. εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Κυθηραϊκοῦ Συνδέσμου.

Κατά τήν πρώτη περυσινή χρονιά ἡ Σχολή Γονέων εἶχε, ὁμολογουμένως, μεγάλη ἐπιτυχία καί ἀποδοχή καί εἰς τά δύο ὡς ἄνω ἀκροατήρια. Ἀνάμεσα εἰς τούς ἀκροατάς ἦτο καί σημαντικός ἀριθμός νέων ἀνθρώπνων, νέων ζευγαριῶν, ἐκπαιδευτικῶν καί ἄλλων ἐπιστημόνων. Εὐχῆς ἔργον θά εἶναι νά παρακολουθήσουν ἐφέτος πολύ περισσότεροι συμπολίτες μας τίς σπουδαῖες αὐτές εὐκαιρίες πνευματικῆς στηρίξεως καί οἰκοδομῆς τῶν οἰκογενειῶν.

Πρῶτος ὁμιλητής θά εἶναι ὁ κ. Ἀλέξανδρος Κακαβούλης, Ὁμότιμος Καθηγητής τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν μέ θέμα : Ποιότητα στίς ἀνθρώπινες σχέσεις.

Τέλος, νά ὑπενθυμίσωμε ὅτι μέ τόν νέο μῆνα Ὀκτώβριο θά ἐπαναλάβουν τίς ἑβδομαδιαῖες συναντήσεις των διά τήν μελέτην τῆς Ἁγίας Γραφῆς οἱ φιλικές συντροφιές. Στή Χώρα Κυθήρων, στή μικρή αἴθουσα τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἐσταυρωμένου, κάθε Τρίτη ἀπόγευμα γιά τίς κυρίες καί δεσποινίδες, στό Λιβάδι, στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, κάθε Πέμπτη βράδυ, καί στόν Ποταμό, στό Γραφεῖο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, κάθε Κυριακή τό βράδυ.

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

Εὔχομαι πατρικῶς εἰς ὅλους σας καλήν ὑγείαν καί τήν θείαν ἐνίσχυσιν εἰς τόν πνευματικόν σας ἀγῶνα κατά τό ἀρξάμενον νέον ἐκκλησιαστικόν ἔτος. Νά ἀξιοποιήσωμε καί ἐπωφεληθοῦμε ὅλων τῶν ὡς ἄνω πνευματικῶν εὐκαιριῶν διά τήν προσωπικήν μας καί τήν οἰκογενειακήν ὠφέλειαν. Νά ἐκκλησιαζόμαστε καί νά προσευχόμαστε θερμά καί τακτικά καί νά ἀγαπήσωμε πιό εἰλικρινά τόν Κύριο καί Θεόν μας.

Μετ' εὐχῶν καί ἀγάπης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

footer

  • Πέμπτη 5 Αυγούστου Ευσιγνίου μάρτυρος, Νόννης, Αββακούμ νεομ.

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 819 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    22971481

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ