ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
(ὑπ' ἀριθ. 95/2012)

  «Τήν νεότητα παιδαγώγησον»
                              
(Μ.Βασιλείου)

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀγαπητοί μου Γονεῖς καί Κηδεμόνες
καί λοιποί εὐλαβεῖς Χριστιανοί,

          Μετά τήν ἔναρξι τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς ἀρχίζει ἀπό τό πρῶτο Σαββατοκύριακο τοῦ Ὀκτωβρίου 2012 τό νέο Κατηχητικόν ἔτος 2012-2013.

          Ἡ μεγάλη Μητέρα μας Ἐκκλησία καλεῖ κοντά της τά παιδιά της ὅλων τῶν σχολικῶν καί κατηχητικῶν βαθμίδων γιά νά τά γαλουχήση πνευματικά καί νά τά ἐκθρέψη «ἐν παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου».

          Φροντίζει στοργικά, μαζί μέ τήν σχολική καί διανοητική μόρφωσι, νά ἀποκτήσουν τά νεαρά βλαστάρια τῆς κοινωνίας μας, «ἡ χρυσῆ ἐλπίδα τοῦ μέλλοντος», μόρφωσι εὐσεβείας, ἠθικές καί πνευματικές βάσεις καί ἐρείσματα καί τήν ἑλληνοχριστιανική παιδεία καί ἀγωγή.

          Εἰς τό σημεῖο αὐτό θά ἀκούσουμε λόγον δεδαχής καί πνευματικῆς οἰκοδομῆς ἀπό τόν ἀείμνηστον Μητροπολίτην Θήρας Ἀμοργοῦ καί νήσων κυρόν Γαβριήλ (Καλοκαιρινόν), τόν μόνον Κυθήριον Ἀρχιερέα τοῦ 20οῦ αἰῶνος, σχετικά μέ τήν ὀρθή καί θεάρεστη διαπαιδαγώγησι τῶν παιδιῶν μας, τήν ὁποία ὀφείλουν εἰς αὐτά οἱ γονεῖς τους, οἱ ἐκπαιδευτικοί καί ὁπωσδήποτε οἱ πνευματικοί πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας.

Γράφει, ἀναφορικά μέ τό σπουδαιότατο αὐτό θέμα ὁ ἀοίδιμος Ἐπίσκοπος Γαβριήλ:

          «...Ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας ἐδόθη πάντοτε ἰδιαιτέρα προσοχή εἰς τά παιδιά καί εἶναι οἱ ἡμέρες αὐτές πού ἀρχίζουν  τά Κατηχητικά Σχολεῖα, εἰς τά ὁποῖα καταβάλλεται κάθε προσπάθεια νά τεθοῦν λογικῶς καί ὀρθῶς στερεά θεμέλια διά τήν ἀπό ἠθικῆς καί θρησκευτικῆς ἀπόψεως ὑγείαν τοῦ παιδιοῦ.

Ὅλα τά ἄλλα θέματα, τά ὁποῖα συναρτῶνται μέ τήν παιδικήν ἠλικίαν, ἀλλά καί ἀπό τά ὁποῖα ἐξαρτᾶται ἡ ὁμαλή ἐξέλιξις τοῦ ἀνθρώπου δι' ὁλόκληρον τήν ζωήν αὐτοῦ, στηρίζονται εἰς τά στερεά καί ἠθικά θεμέλια, τά ὁποῖα ἀποτελοῦν ἡ καλή καί πνευματική διαπαιδαγώγησις κατά τήν παιδικήν ἡλικίαν.

Τοῦτο ἔχων ὑπ' ὄψιν του ὁ θεῖος Ἀποστόλος ἔγραφε πρός τούς Ἐφεσίους: «Οἱ πατέρες μή παροργίζετε τά τέκνα ὑμῶν ἀλλ' ἐκτρέφετε αὐτά ἐν παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου». Οἱ γονεῖς ἄς προσέξουν πολύ τήν σύστασιν αὐτήν τοῦ κορυφαίου τῶν Ἀποστόλων.

Οἱ γονεῖς, ὡς ἐπί τό πολύ, ἐνδιαφέρονται καί πολλάκις ὑπερμέτρως διά τήν ὑγείαν, τήν ζωήν, τήν μόρφωσιν καί τήν εὐτυχίαν τῶν τέκνων των, ἀλλά καί χωρίς νά ἐξετάζουν ἐάν ἡ φροντίδα τους θά ἔχῃ τά ἐπιδιωκόμενα ἀποτελέσματα ἤ εὑρίσκεται εἰς ἀντίθεσιν πρός τήν ὀρθήν ἀντίληψιν καί συνεπῶς τά ἀποτελέσματα θά εἶναι ὀλέθρια καί καταστρεπτικά. Καί ὅταν πάλιν φροντίζουν διά πάντα τά ἀνωτέρω ἀγνοοῦν συνήθως τήν ψυχικήν καί πνευματικήν διαπαιδαγώγησιν αὐτῶν, εἰς βάρος τῶν ὁποίων καί γίνεται πολλάκις ἤ ὑπέρ τῶν ἄλλων φροντίδα.

Ἀλλ' ὅμως ἐάν θέλωμεν νά θεμελιώσωμεν τήν Κοινωνίαν τῆς αὔριον ἐπί βάσεων ὑγιῶν, πρέπει νά προσέξωμεν τό παιδί, ἰδίως ὅσον ἀφορᾷ τήν παντοδαπῆ ὑγείαν αὐτοῦ (σωματικήν, πνευματικήν, ἠθικήν, ψυχικήν). Ἰδιαιτέρως δέ τήν ἠθικήν καί ψυχικήν, αἱ ὁποῖαι ἀποτελοῦν τό θεμέλιον τοῦ θεμελίου.

...Πάντες καί ἰδιαιτέρως οἱ γονεῖς, ἄς προσέξωμεν τό παιδί. Ἄς προσέξωμεν τήν ὑγείαν τοῦ παιδιοῦ. Μετά προσοχῆς καί πιστῶς ἄς ἐφαρμόζωνται αἱ ὁδηγίαι τῶν ἁρμοδίων.

... Ἀλλ' ἀκούσωμεν καί αὖθις τοῦ θείου Παύλου. «Οἱ πατέρες μή παροργίζετε τά τέκνα ὑμῶν». Ἄς προσέξωμεν πολύ εἰς τήν διαμόρφωσιν τοῦ χαρακτῆρος τοῦ παιδιοῦ. Ἔχει μεγίστην σημασίαν ἡ οἰκογενειακή ζωή ἐν τῷ οἴκῳ. Διαπληκτισμοί τῶν γονέων ἤ ἐκνευρισμοί πρός τά τέκνα, ἐνίοτε δέ καί ἄνευ αἰτίας, ἀσφαλῶς γίνονται ἀφορμή παροργισμοῦ τῶν τέκνων καί ὁ χαρακτήρας των διαμορφοῦται διεστραμένος, ἐνῷ ἡ γλυκύτητα μέ σταθερότητα καί πειθώ ἀποτελοῦν τήν ἀρίστην διαπαιδαγώγησιν καί διαμορφώνουν τόν χρηστόν καί ἄριστον χαρακτῆρα. Ἐπί τούτοις , «ἐκτρέφετε ταῦτα ἐν παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου».

Πῶς εἶναι δυνατόν νά γνωρίσουν τά τέκνα τόν Χριστόν ἤ τόν νόμον Του καί τήν Ἐκκλησιαστικήν ζωήν, ἐνῷ πολλάκις οἱ γονεῖς δέν ἔχουν καμμίαν σχέσιν μέ αὐτά; Μόνον ἡ οἰκογενειακή κατά Χριστόν ζωή καί τό παράδειγμα τῶν γονιῶν εἶναι ἐκεῖνα, τά ὁποῖα θά διδάξουν τό παιδί καί θά θεμελιώσουν τόν καλόν, τίμιον καί ἅγιον χαρακτῆρα.Διά τόν χαρακτῆρα τοῦ παιδιοῦ τό προβάδισμα ἔχει ἡ οἰκογένεια. Ἔπειτα ἀκολουθοῦν τό Σχολεῖον καί ἡ Ἐκκλησία. Ἀλλά ταῦτα εἶναι ἁπλῶς συμπαραστάται καί βοηθοῦν τήν οἰκογένειαν. Διά τοῦτο ἀκριβῶς, χάριν τοῦ παιδιοῦ, εἶναι ἀνάγκη ἡ οἰκογένεια νά εὑρίσκεται εἰς στενοτάτην ἐπαφήν καί συνεργασίαν μέ τήν Ἐκκλησίαν καί τό Σχολεῖον.

Ἡ Ἐκκλησία συμπαρίσταται διά τῶν Μυστηρίων, τῆς λατρείας ἐν γένει καί τοῦ θείου λόγου, μέρος τοῦ ὁποίου, ἰδιαιτέρως διά τήν παιδικήν ἡλικίαν ἀποτελοῦν τά Κατηχητικά Σχολεῖα, Ἐργαζομένων, Κατώτερα, Μέσα καί Ἀνώτερα. Ἡ Ἐκκλησία στοιχοῦσα τῷ ρήματι τοῦ Κυρίου  «βόσκε τά ἀρνία μου» φροντίζει ἐπισταμένως διά τά παιδιά καί ἐν γένει τήν νεότητα διά τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων, εἰς τά ὁποῖα καλεῖ ὅλα τά παιδιά ἀλλά καί οἱ γονεῖς μή λησμονεῖτε «ἐκτρέφετε τά τέκνα ὑμῶν ἐν παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου».

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

          Διαπιστώσατε, νομίζω, μέ πόση  σοφία πνευματική, Χάρι καί Θεῖο  φωτισμό ὁ ἀείμνηστος συμπατριώτης μας Μητροπολίτης Θήρας κυρός Γαβριήλ γράφει γιά τήν ὀρθή, θεοφιλῆ καί πεφωτισμένη ἠθικο-πνευματική διαπαιδαγώγησι καί ἀνατροφή τῶν παιδιῶν μας. Εἴδατε πόσες καί ποῖες εὐθύνες καί ὑποχρεώσεις ἐπιρρίπτει εἰς τούς γονεῖς καί κηδεμόνας, πρωτίστως, καί ἀκολούθως εἰς τό Σχολεῖον καί τήν Ἐκκλησία.

          Καί ἐφέτος μέ τήν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ θά λειτουργήσουν τά Κατηχητικά μας Σχολεῖα. Στή Χώρα Κυθήρων γιά τά παιδιά τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου καί τῶν πρώτων τάξεων τοῦ Γυμνασίου κάθε Σάββατο ἀπόγευμα. Στό Λιβάδι γιά τά παιδιά τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου κάθε Παρασκευή ἀπόγευμα. Στό Λιβάδι, ἐπίσης, γιά κορίτσια Γυμνασίου - Λυκείου κάποια ὥρα μέσα στό Σαββατοκύριακο. Στό Πνευματικό Κέντρο Κεραμωτοῦ Τετάρτη, ἀπόγευμα γιά τά παιδιά τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου. Στόν Ποταμό, τήν Ἱλαριώτισσα, κάθε Κυριακή, μετά τήν Θεία Λειτουργία, γιά τά παιδιά τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου. Καί στόν Καραβᾶ, τόν Ἅγιο Χαράλαμπο, κάθε Κυριακή γιά τά παιδιά Δημοτικοῦ καί Γυμνασίου.

          Ἐπίσης, θά λειτουργήσῃ καί πάλιν ἡ νεανική λέσχη παιγνιδιῶν στό Πνευματικό Κέντρο Κεραμωτοῦ (Τετάρτη ἀπόγευμα γιά τά παιδιά τοῦ Δημοτικοῦ, Σάββατο καί Κυριακή ἀπόγευμα γιά τά παιδιά Γυμνασίου καί Λυκείου). Ὡσαύτως, μέσα στόν Ὀκτώβριο θά γίνη ἡ ἔναρξις τῶν ποδοσφαιρικῶν ἀγώνων στό γήπεδο τῆς Κοντελετοῦς. Οἱ ἄλλες δραστηριότητες ἐκμαθήσεως χορῶν καί θεατρικῆς παιδείας θά ἀνακοινωθοῦν προσεχῶς.

          Ἀκόμη, νά ἀνακοινώσουμε καί τήν λειτουργία τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς μουσικῆς (θεωρητικό καί πρακτικό τμῆμα) καί τμῆμα μαθητῶν καί μαθητριῶν, ἐφ' ὅσον ἐκδηλωθῆ ἐνδιαφέρον. Διά τούς γονεῖς καί Κηδεμόνες θά λειτουργῆ μία φορά τόν μῆνα, στό Πνευματικό Κέντρο Κεραμωτοῦ καί στόν Ποταμό.

          Εὐχόμενος πατρικῶς κάθε εὐλογία καί πρόοδο στίς ἐν θέματι πνευματικές καί πολιτιστικές δραστηριότητες καί πλούσια πνευματική καρποφορία, διατελῶ

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης
Ὁ Μητροπολίτης
†Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

footer

  • Τετάρτη 15 Ιουλίου Κηρύκου και Ιουλίτης των μαρτύρων

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 125 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    16017980

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ