ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
(ὑπ΄ἀριθ. 86/2011)

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ΄ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων

 «Τῇ ἀγάπῃ τῇ περί τόν Θεόν συνεισέρχεται καί ἡ περί τόν πλησίον ἀγάπη»
(Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος)

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά∙

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος στό χωρίο, πού μόλις προτάξαμε, ἐπιβεβαιώνει τήν σχετική διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελιστοῦ τῆς ἀγάπης Ἁγίου Ἀποστόλου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, ὁ ὁποῖος συνδέει καί συνδυάζει τήν ἀγάπη πρός τόν Θεόν μέ τήν ἀγάπη πρός τόν πλησίον. Τόσο πολύ, πού θεωρεῖ ἀνύπαρκτη τήν πρώτη, χωρίς τήν δεύτερη.

            Μάλιστα, ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, χαρακτηρίζει ὡς ψεύστην ἐκεῖνον, ὁ ὁποῖος λέγει ὅτι ἀγαπᾶ τόν Θεόν, πού δέν τόν βλέπει μέ τά σαρκικά μάτια, ἐνῷ μισεῖ τόν ἀδελφόν του, πού ὅμως συναναστρέφεται μαζί του. Γι' αὐτό, κατά τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο, μέ τήν ἀγάπη πρός τόν Θεόν συμβαδίζει καί πρέπει νά συμπορεύεται καί ἡ ἀγάπη πρός τόν διπλανό μας.

            Εὐγνώμονες βαθειά γιά τήν ἀπεραντοσύνη τῆς θείας ἀγάπης, πού ἐκδηλώθηκε περίτρανα μέ τήν θεία ἐνανθρώπησι τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, τήν 33χρονη ταπεινή ἀναστροφή καί εὐεργετική Του παρουσία ἀνάμεσά μας, τήν Σταύρωσι, τήν Ταφή, τήν Ἀνάστασι καί τήν εἰς τούς οὐρανούς Ἀνάληψί Του, προετοιμαζόμαστε ψυχικά καί πνευματικά, ἰδιαίτερα τίς ἅγιες αὐτές ἡμέρες τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς τῶν Χριστουγέννων, γιά νά προσεγγίσωμε ὅσο πιό πολύ καί πιό συνειδητά τό μέγα αὐτό Μυστήριο τῆς Ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, τῆς Θείας ἐνσαρκώσεως καί φιλανθρωπίας.

            Ἀλλά, ἡ ὀρθή καί ἀσφαλής προσέγγισις τοῦ ὑπερφυοῦς Μυστηρίου τῆς Θείας Ἀγάπης δέν ἐπιτυγχάνεται, εἰ μή μόνον διά τῆς ὁδοῦ τῆς πρός τόν πλησίον ἀγάπης. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος λέγει σχετικά : «Εἶδες τήν ἀγάπην πανταχοῦ διατεταμένην καί πάντα οἰκονομοῦσαν; Ἀλλά μή ἀποκάμῃς, ἕως ἄν ὁλόκληρον τήν χρυσῆν ταύτην σειράν καταμάθης» (Ε.Π.Ε. 18α, 378). Αὐτά σημαίνουν στήν ἁπλῆ γλῶσσα τά ἑξῆς: Εἶδες πῶς ἡ ἀγάπη ἁπλώνεται παντοῦ καί οἰκονομεῖ τά πάντα; Ἀλλά μή κουρασθῇς μέχρις ὅτου γνωρίσης ὁλόκληρη τή χρυσῆ σειρά της. Σέ ἄλλο σημεῖο ὁ Ἱερός Χρυσόστομος ἐπισημαίνει ὅτι : «Ἡ ἀκολούθησις τοῦ Χριστοῦ οὐδέν οὕτω μαθητήν ἀποδείκνυσιν, ὡς τό ἀλλήλους ἀγαπᾶν. Ἀγάπην ἐπιτεταμένην ἀπαιτεῖ ὁ Χριστός». Δηλαδή : τίποτε ἄλλο δέν φανερώνει, ὅτι κάποιος ἀκολουθεῖ τόν Χριστό καί εἶναι μαθητής Του, ὅσο τό νά ἔχωμε ἀγάπη μεταξύ μας. Ὁ Χριστός ζητάει ἀγάπη σέ μεγάλη ἔντασι.

Ἅγιοι Πατέρες καί Ἀδελφοί Χριστιανοί,

            Μέ τό πνεῦμα αὐτό καί μέσα στήν πνευματική αὐτή ἀτμόσφαιρα καλούμεθα νά προσφέρωμε πρός τόν Οὐράνιο Πατέρα καί τά ἄλλα πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος καί πρός τούς συνανθρώπους μας, ἀκόμη καί σ' αὐτή τήν ὀξεῖα κρίσι τοῦ Ἔθνους μας, τήν ἀληθινή θεοσέβεια, τήν γνήσια Χριστιανική ἀγάπη καί τήν φιλανθρωπία.

            Ἡ κρίσις, ἡ στέρησις, ἡ οἰκονομική στένωσις, ἡ ἀνέχεια, ἡ μεγάλη φτώχεια, ἀλλά καί ἡ ἀποφυγή τῆς σπατάλης, τοῦ ὑπερκαταναλωτισμοῦ, τῶν ποικίλων καταχρήσεων καί γενικώτερα τῆς ξέφρενης ζωῆς, συνέτισαν καί σωφρόνισαν πολλούς.

            Ἡ συμπαράστασις τῶν ἐμπεριστάτων συνανθρώπων μας ἐκ τοῦ ὑστερήματος ἤ ἐκ τοῦ περισσεύματος ἐπιβάλλεται ἰδιαίτερα σήμερα γιά τήν καλύτερη ὑπέρβασι τῆς κρίσεως καί τῆς δυστυχίας, πού εἶναι ἀπότοκα τῆς ἠθικοπνευματικῆς κρίσεως.

            Κι' ἐφέτος ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων προβάλλει τό καθῆκον ὅλων μας πρός τούς πτωχούς, ἀπόρους καί δυστυχοῦντας ἀδελφούς μας καί διενεργεῖ τόν Ἔρανο τῆς Ἀγάπης, ἐν ὄψει τῆς μεγάλης κοσμοσωτηρίου ἑορτῆς τῆς Ἀγάπης. Μετά τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου Νικολάου καί μέχρι τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, τῶν μεγάλων αὐτῶν φιλανθρώπων καί φιλοπτώχων Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας, καί συγκεκριμένα στίς ἡμερομηνίες 7,8,9,10 καί 11 Δεκεμβρίου θά πραγματοποιήση σέ κάθε ἐνορία της τόν Ἔρανο τῆς Ἀγάπης ἀπό σπίτι σέ σπίτι καί ἀπό κατάστημα σέ κατάστημα. Ὁ Ἱερεύς καί οἱ στενοί συνεργάτες του στό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς ἐνορίας θά κάνουν αὐτήν τήν ἐξόρμησι τῆς ἀγάπης. Θά ἀναζητήσουν αὐτή τήν φορά, σέ καιρό σοβαρῆς κρίσεως, τό ἐπαινετό ἀπό τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό  «δίλεπτο» τῆς χήρας. Μετράει ἐδῶ ἡ προαίρεσις καί ἡ διάθεσις τῆς καρδιᾶς μας καί ὄχι τό μεγάλο οἰκονομικό ἀποτέλεσμα.

                        Εὐχόμενος ἀπό καρδίας πλήρη ἐπιτυχία καί καλή διεξαγωγή τοῦ Ἐράνου Ἀγάπης, αὐτῆς «τῆς λογίας ἀγάπης», καί πλουσίαν τήν θείαν ἀμοιβήν καί ἀνταπόδοσιν σ' ἐκείνους πού θά κοπιάσουν ἱεραποστολικά καί σ' αὐτούς πού θά προσφέρουν χριστιανικά τόν ὀβολόν τους, διατελῶ,

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης
Ὁ Μητροπολίτης
† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

footer

  • Παρασκευή 3 Ιουλίου Υακίνθου μάρτυρος, Διομήδους μάρτυρος

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 1149 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    15831771

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ