ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
(ὑπ' ἀριθ. 88/2011)

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί
τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων 

      «Μεγάλη τῆς ἐπί τόν Κύριον ἐλπίδος ἡ δύναμις,
φρούριον ἀχείρωτον, τεῖχος ἄμαχον,
συμμαχία
ἀκαταγώνιστος, λιμήν εὔδιος, πύργος ἀκαταμάχητος...»

(Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ε.Π.Ε.5, 516)

Ἀγαπητοί μου Ἱερεῖς, Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Καλή, εἰρηνική, ἐλπιδοφόρα καί εὐλογημένη χρονιά!

Εἰσήλθαμε μέ τήν Χάρι καί τήν εὐλογία τοῦ Τρισαγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ μας εἰς τό νέο σωτήριο ἔτος, τό 2012 μ.Χ. Ἕνας νέος χρόνος, πού σέρνει μαζί του τίς ἀγωνίες καί τίς ἀνησυχίες, τόν πόνο καί τά προβλήματα, τό βάρος καί τά ἀποτελέσματα τῆς ἠθικοπνευματικῆς καί τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως τοῦ περασμένου ἔτους.

Ἡ οἰκονομική στένωσις καί δυσπραγία, οἱ ἀλλεπάλληλες φορολογίες, τά χρέη καί οἱ ὄχι ὀλίγες ὑποχρεώσεις καταπονοῦν συχνά καί «γονατίζουν» τόν σύγχρονο ἄνθρωπο, τίς οἰκογένειες καί τίς κοινωνίες. Μυριόστομη εἶναι ἡ ἐναγώνια κραυγή. «Ποῦ πᾶμε, ποῦ ὁδηγούμαστε, πότε τό τέλος αὐτῆς τῆς παρατεινόμενης συμφορᾶς; Ὑπάρχουν ἐλπίδες ἀνάκαμψης καί διόρθωσης τῶν πραγμάτων;». Ἀκοῦμε μέ πόνο καί πολλή συμπάθεια πονεμένους καί προβληματισμένους συνανθρώπους μας νά προφέρουν τρεῖς λέξεις πού ἀρχίζουν ἀπό τό ἄλφα : ἀδιέξοδο, ἀπελπισία, ἀπογοήτευσι.

Εἶναι, ὅμως, ἔτσι τά πράγματα καί πρέπει νά τά βλέπουμε ἀπ' αὐτή τήν ὀπτική γωνία ἐμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι πιστοί, πού εἴμαστε μέλη τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, πού ἀνήκουμε στό Ἑλληνορθόδοξο γένος μας, ἐμεῖς, πού ἔχουμε πατρίδα μας τήν Ἑλλάδα, τή χώρα τῶν ἁγίων καί τῶν ἡρώων;

Τήν ἀπάντησι θά μᾶς τήν δώσῃ ὁ χρυσορρήμων καί σοφός Οἰκουμενικός διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας μας ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ἀπό τόν ὁποῖο καί δανεισθήκαμε τό ρητό τό ὁποῖο προτάξαμε στήν Πρωτοχρονιάτικη αὐτή ἐγκύκλιό μας :

Λέγει ὁ Ἱερός Πατήρ σέ ἁπλῆ μετάφρασι : «Στόν Θεό εἶναι δυνατόν νά βρῆς διέξοδο καί στά ἀδιέξοδα. Ὅταν φθάσουν τά πράγματα στό ἀδιέξοδο, τότε μάλιστα νά ἐλπίζης. Διότι τότε κυρίως ὁ Θεός φανερώνει τήν δύναμί Του, ὄχι ἐκ τῶν προτέρων, ἀλλ' ὅταν ἀποκλεισθῇ κάθε ἀνθρώπινη βοήθεια. Διότι τότε εἶναι ὁ καιρός τῆς βοηθείας τοῦ Θεοῦ». Σέ ἄλλο σημεῖο τονίζει ὁ ἅγιος Χρυσόστομος: «Εἶναι μεγάλη ἡ δύναμις τῆς ἐλπίδας, πού στηρίζεται στόν Κύριο. Εἶναι κάστρο ἄπαρτο, τεῖχος ἀκαταμάχητο, συμμαχία ἀκαταγώνιστη, λιμάνι ἀσφαλισμένο, πύργος ἀπόρθητος, ὅπλο ἀκατανίκητο, δύναμις ἀκατάβλητη. Βρίσκει διέξοδο στά ἀδιέξοδα ἡ χριστιανική ἐλπίδα».

Γι΄ αὐτό ὁ ἱερός Χρυσόστομος μέ ὅλη τήν δύναμι τῆς ψυχῆς του ἀποτρέπει τούς χριστιανούς ἀπό τήν ἀπελπισία καί τήν ἀπόγνωσι λέγοντας : «Κανένας ἄς μήν ἀπελπίζεται, ὅσο θά ζῆ. Καί μάλιστα κανένας ἄς μήν ἔχη καρδιά κακή. Ἄν ὅμως συμβῇ κάτι τέτοιο, κανένας ἄς μήν ἀπελπίζεται, ἀλλ' ἄς ἐνθαρρύνῃ τόν ἑαυτό του. Διότι ὅσο εἴμαστε σ' αὐτό τόν κόσμο, ἐκεῖνο τό «σήμερα» ἰσχύει πάντοτε». Κάπου ἀλλοῦ παραγγέλει ὁ χρυσορρήμων Ἅγιος : «Ἄς μιμούμαστε τόν Ἀπόστολο Παῦλο καί ἄς μήν ἀπελπιζόμαστε. Ἀφοῦ καί οἱ ψαράδες ρίχνουν πολλές φορές τό ἀγκίστρι, τά δίχτυα στή θάλασσα καί δέν πιάνουν ψάρια, καί λίγο ἀργότερα ξαναρίχνουν καί ἀπολαμβάνουν τά πάντα. Ἔτσι καί ἐγώ, λέγει πρός τούς ἀκροατές του ὁ ἅγιος, δέν ἀπελπίζομαι, ἀλλά περιμένω νά μοῦ παρουσιάσετε ὅλον μαζί τόν ὥριμο καρπό».

«Ἄς μήν ἀπογοητευόμαστε, συνιστᾶ ἐπίμονα ὁ ἅγιος Χρυσόστομος. Ἀλλά καί ἄν ἀκόμη εἶσαι κακόγλωσσος ἤ πλεονέκτης ἤ ὅ,τιδήποτε ἄλλο, σκέψου, ὅτι ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἦταν πρίν βλάσφημος καί διώκτης καί ὑβριστής ἀπέναντι στούς χριστιανούς καί πρῶτος ἀπό τούς ἁμαρτωλούς, καί ὅμως, ξαφνικά ἀνέβηκε στήν κορυφή τῆς ἀρετῆς».

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

Ἀναμφίβολα, τά ὅποια ἀδιέξοδα, ἡ ἀπελπισία καί ἡ ἀπόγνωσις, μετά τά ὅσα ἀκούσαμε ἀπό τόν σοφό καί μεγάλο Οἰκουμενικό διδάσκαλο τῆς Ἐκκλησίας μας ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο, ἀντιμετωπίζονται καί ὑπερφαλαγγίζονται μόνο μέ τόν φωτισμό καί τήν δύναμι τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί, ἀποκλειστικά καί μόνο, μέ τήν ἐνίσχυσι καί βοήθεια τῆς σταθερῆς καί ἀκλόνητης χριστιανικῆς πίστεως καί ἐλπίδος.

Ἡ ὑπόσχεσις τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου μας, λίγο πρίν ἀπό τήν Ἀνάληψί Του στούς οὐρανούς, ὅτι «ἰδού ἐγώ μεθ' ὑμῶν εἰμι πάσας τάς ἡμέρας τῆς ζωῆς ὑμῶν ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος», δηλ. ἐγώ θά εἶμαι πάντα κοντά σας καί πάντοτε μαζί σας ὅλες τίς ἡμέρες τῆς ζωῆς σας μέχρι τήν συντέλεια τοῦ αἰῶνος, ὡς τό τέλος αὐτοῦ τοῦ κόσμου, εἶναι ἀψευδής καί ἀμετάκλητη. Ἀρκεῖ νά εἴμαστε ἑνωμένοι πάντοτε μαζί μέ τόν Χριστό καί τήν Ἁγία Του Ἐκκλησία, τῆς ὁποίας εἶναι ἡ Κεφαλή. Ἀρκεῖ νά ζοῦμε ἐν Χριστῷ καί νά βιώνωμε μέ πίστι, ἐλπίδα καί ἀγάπη τήν χριστιανική πνευματική ζωή.

Νά διώχνωμε ἀπό τήν ψυχή μας, μέ τήν δύναμι τῆς προσευχῆς καί τῆς Θείας Λατρείας, τήν ἀπελπισία καί τήν ἀπόγνωσι, τήν μελαγχολία καί τήν ἀπογοήτευσι. Νά λέμε μέ ὅλη τήν δύναμι τῆς καρδιᾶς μας τό «δόξα Σοι ὁ Θεός» καί τό «ἔχει ὁ Θεός». Ἀρκεῖ, τέλος, νά μήν ἐπιτρέψωμε, μέ τήν χάρι καί τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, τά κύματα τῶν καταθλιπτικῶν καταστάσεων νά κτακλύσουν καί νά ἐπικαλύψουν τόν ψυχικό μας κόσμο, νεκρώνοντας μέσα μας τήν ἐλπίδα, ἀλλά καί νά μή διανοηθοῦμε ποτέ νά θέσωμε τέρμα στή ζωή μας μέ τή φοβερή πρᾶξι τῆς αὐτοκτονίας (κάτι πού δυστυχῶς συμβαίνει στίς ἡμέρες μας σέ ὡρισμένους καταπονημένους συνανθρώπους μας), γιατί ἔτσι ὁ ἄνθρωπος παραδίδει μόνος του τήν ψυχή του στόν διάβολο καί στό αἰώνιο σκοτάδι τῆς κολάσεως, ἄν βεβαίως δέν ἔχουμε περίπτωσι βαρειᾶς ψυχασθένειας.

Καί νά κλείσωμε τό παρόν πρωτοχρονιάτικο μήνυμα μέ τά λόγια τοῦ ἁγίου Χρυσοστόμου: «Κανένας ἄς μήν ἀπελπίζεται, ἐπειδή ξόδευσε μέχρι τώρα τόν χρόνο του καί δέν ἔκανε τίποτε. Εἶναι δυνατόν καί σέ ἐλάχιστο χρόνο νά κάνη πολλά, ὅσα δέν ἔκανε σ' ὅλο τόν προηγούμενο χρόνο. Νά μήν ἀπελπιζόμαστε, ἀλλ' οὔτε καθόλου ν' ἀδιαφορήσωμε. Καί τά δυό εἶναι καταστρεπτικά. Ἡ μέν ἀπόγνωσις δέν ἀφήνει τόν πεσμένο νά σηκωθῆ, ἐνῶ ἡ ραθυμία (ἡ πνευματική ἀδιαφορία καί τεμπελιά) κάνει νά πέφτη καί ἐκεῖνος πού στέκει ὄρθιος».

Εἴθε, ἀδελφοί μου, ὁ Πανάγαθος Θεός νά μᾶς χαρίζη στόν νέο χρόνο πλούσια τά πνευματικά του δῶρα καί τίς θεῖες δωρεές καί εὐλογίες Του. Νά διατηρῇ ἄσβεστο στήν ψυχή μας τό θεῖο λυχνάρι τῆς πίστεως καί τῆς ἐλπίδος. Καί μέ τήν δύναμι τῆς προσευχῆς, τῆς ὑπομονῆς καί τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης νά ἀντιμετωπίζωμε ὅλες τίς δυσχερεῖς καταστάσεις καί τά προβλήματα τῆς ζωῆς, ξεπερνώντας τίς δυσκολίες καί τίς ἀντιξοότητες τῆς ὅποιας κρίσεως στή ζωή μας.

Καλή καί εὐλογημένη χρονιά, εἰρηνική καί ἐλπιδοφόρα.
Μέ πρωτοχρονιάτικες εὐχές καί ἀγάπη Χριστοῦ
Ὁ Μητροπολίτης
† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

footer

  • Πέμπτη 1 Οκτωβρίου Ανανίου αποστόλου, Ρωμανού μελωδού, Ιωάννου

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 69 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    17242384

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ