Ἐν Κυθήροις τῇ 1ῃ Μαρτίου 2012 

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
(ὑπ' ἀριθ. 92/2012)

Πρός
Τούς ἁγίους Πνευματικούς Πατέρας καί
τούς λοιπούς Παν/τους καί Αἰδ/τους ἁγίους Ἐφημερίους
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων

 «Εἰ καί ἥμαρτον Σωτήρ, ἀλλ' οἶδα ὅτι
φιλάνθρωπος εἶ πλήττεις συμπαθῶς, καί
σπλαγχνίζῃ θερμῶς δακρύοντα βλέπεις,
καί προστρέχεις ὡς Πατήρ, ἀνακαλῶν
τόν Ἄσωτον»
(Τροπάριον Μεγάλου Κανόνος)

 

Ἅγιοι Πατέρες καί ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Εὐλογημένη, εὔδρομος καί καλλίκαρπος ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή!

        Ὁ Ἱερός Ὑμνογράφος τῆς Ἐκκλησίας μας Ἅγιος Ἀνδρέας, Ἐπίσκοπος Κρήτης, ἐνθαρρύνει τόν κάθε ἁμαρτωλό μέ τό νά τοῦ δείχνῃ τήν πολλή καί ἀνέκφραστη φιλανθρωπία τοῦ μεγάλου Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἐπισημαίνει τήν ἀλήθεια ὅτι ἐνίοτε μᾶς παιδεύει μέ τήν παιδαγωγική του ῥάβδο μέ συμπάθεια καί μᾶς εὐσπλαχνίζεται μέ θερμή ἀγάπη. Ὅταν μᾶς βλέπη νά δακρύωμε, προσφέροντες σ' Ἐκεῖνον τά δάκρυα τῆς μετανοίας μας, τρέχει κοντά μας ὡς φιλόστοργος Πατήρ καί ἀνακαλεῖ ἀπό τήν πτῶσι καί τήν ἁμαρτία τόν ἄσωτο.

        Καί ὁ νηπτικός Πατήρ τῆς Ἐκκλησίας μας Ὅσιος Ἐφραίμ ὁ Σῦρος, ἀναφερόμενος στή δολιότητα τοῦ προαιωνίου ἐχθροῦ μας διαβόλου, μέ τήν ὁποία πολεμᾶ τούς ἀγωνιστάς, παρατηρεῖ τά ἑξῆς (σέ ἁπλῆ μετάφρασι) : «Πρόσεχε, ἀδελφέ, γιατί ὁ ἐχθρός πολεμάει μέ διάφορους τρόπους τούς ἀγωνιστές. Καί πρίν μέν πραγματοποιηθῆ ἡ ἁμαρτία, ὁ ἐχθρός τή δείχνει στά μάτια τους πολύ μικρή. Προπαντός τήν ἐπιθυμία τῆς σαρκικῆς ἡδονῆς τόσο ἀσήμαντη τήν παρουσιάζει πρίν γίνει πράξη, ὥστε φαίνεται στόν ἀδελφό ὅτι σχεδόν δέν διαφέρει καθόλου ἀπό τό νά τοῦ χυθεῖ στή γῆ ἕνα ποτήρι κρύο νερό. Μετά τή διάπραξη τῆς ἁμαρτίας ὅμως, ὁ πονηρός τήν παρουσιάζει ὑπερβολικά βαρειά στά μάτια ἐκείνου πού ἁμάρτησε, σηκώνοντας ἐναντίον του μύρια κύματα λογισμῶν, ἔτσι ὥστε, πνίγοντας μέσα σ' αὐτά τή λογική σκέψη τοῦ ἀδελφοῦ, νά τόν καταποντίσει στό βυθό τῆς ἀπελπισίας.

        Κι ἐσύ λοιπόν, ἀγαπητέ, γνωρίζοντας ἀπό πρίν αὐτές τίς πανουργίες τοῦ ἐχθροῦ, πρόσεχε μή σέ γελάσει καί ἁμαρτήσεις. Ἀλλά κι ἄν ἔχεις ἤδη πέσει σ' ἕνα παράπτωμα, μήν τό συνεχίζεις, ἀπελπισμένος γιά τή σωτηρία σου. Σήκω καί γύρνα πίσω στόν Κύριο καί Θεό σου. Κι Ἐκεῖνος θά σ' ἐλεήσει. Γιατί ὁ Δεσπότης μας εἶναι οἰκτίρμων καί ἐλεήμων, μακρόθυμος καί πολυέλεος, καί δέν περιφρονεῖ ὅσους μετανοοῦν εἰλικρινά, ἀλλά πρόθυμα καί μέ χαρά τούς δέχεται.

        Ὅταν λοιπόν σοῦ λέει ὁ ἐχθρός, «Χάθηκες, δέν μπορεῖς πιά νά σωθεῖς!», ἐσύ πές του : «Ἐγώ ἔχω Θεό εὔσπλαγχνο καί μακρόθυμο, γι' αὐτό καί δέν ἀπελπίζομαι γιά τή σωτηρία μου. Ἐκεῖνος πού μᾶς ἄφησε ἐντολή νά συγχωροῦμε τό συνάνθρωπό μας «ἕως ἑβδομηκοντάκις ἑπτά» (Ματθ. 18:22), ὁ Ἴδιος, πολύ περισσότερο, θά συγχωρήσει τίς ἁμαρτίες ἐκείνων πού ἐπιστρέφουν κοντά Του μ' ὅλη τους τήν ψυχή.

        Κι ἔτσι, μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, θά λυτρωθεῖς ἀπό τόν πόλεμο».

Ἅγιοι Πατέρες καί Ἀδελφοί,

        Γνωρίζοντες τίς πανουργίες καί τά τεχνάσματα τοῦ ἀρχεκάκου διαβόλου καί τῶν πονηρῶν πνευμάτων, ἄς θωρακίσωμε πρῶτα τόν ἑαυτόν μας, τόν νοῦ, τήν ψυχή καί τήν καρδία μας ἀπό τίς ἐπιθέσεις τοῦ πονηροῦ μέ τήν προσευχή, τήν ἐγρήγορσι, τήν νηστεία, τήν μελέτη τοῦ θείου νόμου, τήν ἀνά πᾶσαν ὥραν μετάνοια καί κυρίως μέ τήν πρόθυμη συμμετοχή μας στή Θεία Λατρεία.

Μέ τόν τρόπο αὐτό, ἀφοῦ ἀντιπαλαίομε ἐπιτυχῶς, μέ τήν Χάρι τοῦ Κυρίου μας, τόν ἀλάστορα, θά ἠμπορέσωμε μέ τήν Θεία βοήθεια νά ἐνισχύσωμε τά πνευματικά μας τέκνα στόν πνευματικόν ἀγῶνα «τῶν φωτοποιῶν νηστειῶν», τῆς καθάρσεως καί τοῦ θείου φωτισμοῦ. Τότε, κατά τόν ἱερό ὑμνῳδό πράττοντες θά διδάσκωμε τούς πιστούς «ὑπερορᾶν μέν σαρκός, παρέρχεται γάρ ἐπιμελεῖσθαι δέ ψυχῆς πράγματος ἀθανάτου».

        Καί τό ἔχουν μεγάλη ἀνάγκη αὐτό οἱ χριστιανοί μας, ἰδιαίτερα στή σημερινή ταραγμένη καί ἀνήσυχη ἐποχή. Νά τούς συμπαρασταθοῦμε, ὥστε νά σταθοῦν ὄρθιοι στίς ἐπάλξεις τοῦ πνευματικοῦ ἀγώνα μπροστά στά ἀγριεμένα κύματα τῆς συμφορᾶς, πού ἐπιφέρει ἡ πολλαπλῆ σύγχρονη κρίσι, τῆς ἀνασφάλειας, τῆς ἀγωνίας, τῆς ὀλιγοπιστίας καί ἐνίοτε τῆς ἀπελπισίας.

        Μέσα, λοιπόν, στό «στάδιον τῶν ἀρετῶν» τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, πού κινούμεθα, ἄς ἐπιτελέσετε μέ ζῆλο καί προθυμία τό καθῆκον τῆς πνευματικῆς σας πατρότητος, τό ἱερό διακόνημα τοῦ Πνευματικοῦ - Ἐξομολόγου, στίς ἐνορίες τῆς πνευματικῆς σας δικαιοδοσίας.

        Παρακαλεῖσθε νά ἔλθετε ἐγκαίρως σέ συνεννόησι μέ τούς ἁγίους Ἐφημερίους διά νά ὁρίσετε τήν ἡμέρα τῆς ἐπισκέψεώς σας εἰς τήν ἐνορία, προκειμένου νά εἰδοποιηθοῦν ἐνωρίτερα οἱ χριστιανοί καί προετοιμασθοῦν διά τό Ἱερό Μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως.

        Εὐχόμενος ἀπό καρδίας πᾶσαν παρά Θεοῦ Παντοκράτορος εὐλογίαν καί ἐνίσχυσιν εἰς τόν πνευματικόν σας ἀγῶνα καί τήν ἐξάσκησι τοῦ ἐξομολογητικοῦ σας αὐτοῦ λειτουργήματος διατελῶ,

Μετ' εὐχῶν καί ἀγάπης
Ὁ Μητροπολίτης
†Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

footer

  • Τετάρτη 15 Ιουλίου Κηρύκου και Ιουλίτης των μαρτύρων

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 193 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    16010945

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ