ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
(ὑπ' ἀριθ. 93/2012)

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί
τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ' ἡμᾶς Θεοσώστου Ἐπαρχίας
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων

 «Ἑορτάσωμεν τήν ἑορτήν  ταύτην τήν μεγίστην καί λαμπράν, ἐν ᾗ ἀνέστη ὁ Κύριος.
Ἑορτάσωμεν δέ αὐτήν φαιδρῶς ὁμοῦ καί θεοσεβῶς.»

(Ἁγ.Ἰωάννου Χρυσοστόμου,Ε.Π.Ε36,158)

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

anastasis1
Μεγίστη καί λαμπρά ἡ ἑορτή τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας, «ἑορτῶν ἑορτή καί πανήγυρις πανηγύρεων».

  Μεγίστη, διότι εἶναι ἡ μεγαλυτέρα ὅλων τῶν ἑορτῶν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους καί λαμπρά, διότι ὑπερέχει ὅλων τῶν ἄλλων κατά τήν ἱερότητα καί λαμπρότητα. Τό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ χαρίζει εἰς τήν Πασχάλιον αὐτήν ἑορτήν ἰδιαιτέραν μεγαλειότητα καί αἴγλην πνευματικήν.

Δι' αὐτούς τούς λόγους καλούμεθα ὅλοι οἱ πιστοί νά ἑορτάσωμεν τήν ἐξόχως μεγάλην καί λαμπράν αὐτήν Πασχάλιον ἡμέραν «φαιδρῶς καί θεοσεβῶς». Μέ χαρμόσυνα καί ἱλαρά πρόσωπα καί μέ πολλή σεμνότητα καί θεοσέβεια.

Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ πυρακτώνει τήν πίστιν μας εἰς τόν Ἀναστάντα θριαμβευτή καί τονώνει τήν ἀληθινή θεοσέβεια. Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ εἶναι κοινή χαρά καί κοινή ἑορτή. Κατά τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο εἶναι «ἑορτή τῆς γῆς καί τοῦ οὐρανοῦ. Χαίρουν οἱ Ἄγγελοι καί οἱ Ἀρχάγγελοι καί ὁ Δημιουργός ὅλων τῶν ἐπουρανίων δυνάμεων συνεορτάζει μαζί μας. Ἀνέστη ὁ Κύριος καί συνανέστησε μαζί του ὅλην τήν οἰκουμένην».

Τήν Ἀναστάσιμη χαρά ὁ ἱερός Χρυσόστομος τήν ἑστιάζει εἰς τήν νίκη κατά τοῦ θανάτου καί τήν ἀπόκτησι τῆς ἀθανασίας. «Σήμερα ἑορτάζουμε τά λαμπρά νικητήρια μας. Ἀπό θνητοί ἔχουμε γίνει ἀθάνατοι. Ἀπό πεσμένοι ἀναστηθήκαμε. Ἀπό ἡττημένοι γίναμε νικητές». Καί, στή συνέχεια, αἰτιολογεῖ τήν μεγάλη αὐτή χαρά ὡς ἑξῆς: «Σήμερα (ἡμέρα τοῦ Πάσχα) σέ ὅλη τήν οἰκουμένη ἐπικρατεῖ χαρά καί θεία εὐφροσύνη.Σήμερα ὅλοι οἱ Ἄγγελοι καί ὅλες οἱ οὐράνιες δυνάμεις συναγάλλονται γιά τήν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων». Λυτρωτική λοιπόν ἡ Πασχαλινή χαρά καί εὐφροσύνη .

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ νά ἑορτάσωμε «φαιδρῶς καί θεοσεβῶς» τό Ἅγιον Πάσχα. Μέ κατάνυξι καί ἀγαλλίασι ψυχῆς, μέ μέθεξι καρδιᾶς καί μέ εὐγνώμονα αἰσθήματα πρός τόν «δι' ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους καί διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν σταυρωθέντα καί Ἀναστάντα Κύριο καί Θεό μας».

Αὐτόν τόν θεοφιλῆ καί θεάρεστο ἑορτασμό δέν πρέπει ἐπ΄ οὐδενί λόγῳ νά ἀνακόψῃ ἤ νά ἀναστείλῃ ἡ παρατεινόμενη οἰκονομική κρίσις τῆς πατρίδος μας καί ὅλης τῆς ἀνθρωπότητος, ἡ ὁποία προέκυψε ἀπό τήν χρόνια ἠθικοπνευματική κρίσι τῶν καιρῶν μας. Μέ τήν χριστιανική πίστι, τήν ἐλπίδα καί τήν ἀγάπη, ἀλλά καί μέ τήν ὑπομονή καί τήν θερμή προσευχή μας ὅλα θά τά ἀντιπαρέλθωμε μέ τήν χάρι τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου μας.

Σᾶς εὔχομαι μέσα ἀπό τήν καρδιά μου νά ἔχετε πλούσια τά θεῖα δωρήματατοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ, τήν εἰρήνη, τήν ἀγάπη καί τήν θεϊκή Του εὐλογία. Τό ἀνέσπερο θεῖο φῶς  τῆς λαμπροφόρου Ἀναστάσεως νά καταυγάζη πλούσια τόν νοῦν, τήν ψυχή καί τήν καρδιά σας. Καί ἡ Ἀναστάσιμη χαρά, ἡ λυτρωτική Πασχαλινή χαρά, νά εὐφραίνῃ τήν ὕπαρξι σας διά νά ἑορτάζωμε τήν ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασι τοῦ Κυρίου μας θεάρεστα καί πνευματικά.

Ἡ Χάρις τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου μας νά εἶναι σέ ὅλους σας καί ἰδιαίτερα στούς προσφιλεῖς ναυτικούς μας, πού ταξιδεύουν στίς θάλασσες καί τούς ὠκεανούς καί σέ ὅλους τούς ἀποδήμους Κυθηρίους καί Ἀντικυθηρίους ἀδελφούς μας, μέ τίς ἀκοίμητες πρεσβεῖες τῆς Παναγίας μας τῆς Μυρτιδιώτισσας καί τῶν Τοπικῶν Ἁγίων μας : τοῦ Ὁσίου Θεοδώρου, τῆς Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Ἐλέσης καί τοῦ Ὁσίου Ἀνθίμου τοῦ νέου τοῦ ἐν Κεφαλληνίᾳ, Προστατῶν τῆς νήσου τῶν Κυθήρων, καθώς ἐπίσης καί τοῦ ἁγίου Ἱερομάρτυρος Μύρωνος, Προστάτου τῶν Ἀντικυθήρων.

Μετά πατρικῶν Ἀναστασίμων εὐχῶν
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

†Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

footer

  • Τετάρτη 15 Ιουλίου Κηρύκου και Ιουλίτης των μαρτύρων

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 686 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    16017880

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ