ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
(ὑπ' ἀριθ. 105/2013)

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων

 «Σήμερον χαρά πανταχοῦ τῆς οἰκουμένης καί εὐφροσύνη
πνευματική ... Σήμερον ἡμῶν τά λαμπρά νικητήρια γέγονε».

(Ἁγ.Ἰωάν.Χρυσοστόμου, Ε.Π.Ε. 36, 74-76)               

anastasis1 

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Κατά τήν σημερινή λαμπρή καί ὁλόφωτη ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ χαίρεται καί σκιρτᾶ ὁλόκληρη ἡ οἰκουμένη. Ἀγάλλονται καί εὐφραίνονται πνευματικά οἱ πιστοί χριστιανοί, ἀλλά καί ὅλος ὁ κόσμος, ὁ ὁρατός καί ὁ ἀόρατος, ἡ γῆ καί ὁ οὐρανός, οἱ Ἄγγελοι καί οἱ ἄνθρωποι, τά ἔμψυχα καί τά ἄψυχα, πᾶσα πνοή καί κτίσις.

        Καί αὐτή ἡ ἀνείπωτη καί ἀπερίγραπτη πνευματική χαρά, ἡ Ἀναστάσιμη καί Πασχαλινή ἀγαλλίασις καί εὐφροσύνη, ἔχει σχέσι καί συνάρτησι μέ «τά λαμπρά νικητήρια» τοῦ Ἀναστάντος, διά τά ὁποῖα μᾶς ὡμίλησε στήν ἀρχή ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος.

        Τά «λαμπρά νικητήρια» κατά τοῦ ἀρχεκάκου διαβόλου καί τῶν ὑποχθονίων δυνάμεων τοῦ σκότους. Κατά τοῦ θανάτου, ὁ ὁποῖος μετά τόν Σταυρικό θάνατο καί τήν Ἀνάστασι τοῦ Θείου Λυτρωτοῦ μας ἔπαυσε νά εἶναι φοβερός καί ἀδυσώπητος, ἀλλ' εἶναι ἡ θύρα τοῦ Παραδείσου καί τῆς Ἐπουρανίου Βασιλείας γιά τούς πιστούς δούλους τοῦ Θεοῦ. Κατά τῆς ἁμαρτίας, ἀφοῦ «τό αἷμα Ἰησοῦ Χριστοῦ καθαρίζει ἡμᾶς ἀπό πάσης ἁμαρτίας». Καί, τέλος, κατά τῆς φθορᾶς, ἀφοῦ ὁ Θεάνθρωπος Κύριός μας ἔπαθε ὡς θνητός καί μέ τό Σταυρικό Του Πάθος ἐνέδυσε τό θνητόν μέ τήν εὐπρέπεια τῆς ἀφθαρσίας. Ἀπό τόν Πανάγιο δέ Τάφο Του ἀνέβλυσε ἡ πηγή τῆς ἀφθαρσίας καί τῆς ἀθανασίας μετά τήν ἔνδοξη Ἀνάστασί Του. Αὐτό διεκήρυξε περίτρανα ὁ ἅγιος Ἄγγελος στίς Μυροφόρες γυναῖκες, οἱ ὁποῖες «λίαν πρωΐ», τήν ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως, ἔδραμον πρός τό μνῆμα τοῦ Ζωοδότου μέ ἀρώματα καί μύρα. «Τί ζητεῖτε τόν ζῶντα μετά τῶν νεκρῶν; τί θρηνεῖτε τόν ἄφθαρτον ὡς ἐν φθορᾷ;».

        Νικητής, λοιπόν, κραταιός καί τρισένδοξος κατά τοῦ διαβόλου, τοῦ θανάτου, τῆς ἁμαρτίας καί τῆς φθορᾶς ἀνεδείχθη ὁ Παντοδύναμος Κύριός μας, «ὁ Βασιλεύς τῶν βασιλευόντων καί Κύριος τῶν κυριευόντων».

Καί ὄχι μόνο διά «τά λαμπρά νικητήρια», ἀλλά καί δι᾿ ἕνα, ἀκόμη, σπουδαῖο καί βασικό λόγο εἶναι ἐνδεδειγμένη ἡ ἀπέραντη χαρά καί εὐφροσύνη τῶν πιστῶν γιά τήν Ἀνάστασι τοῦ Χριστοῦ «διά τήν τῶν ἀνθρώπων σωτηρίαν», ὅπως ἐπισημαίνει ὁ Ἱερός Χρυσόστομος. «Σήμερον, λέγει, καί τῶν ἀγγέλων ὁ δῆμος καί πασῶν τῶν ἄνω δυνάμεων ὁ χορός διά τήν τῶν ἀνθρώπων σωτηρίαν ἀγάλλονται». Ἡ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων εἶναι ὁ βασικός σκοπός καί τό λαμπρόν ἐπίτευγμα καί κατόρθωμα τοῦ Σταυρικοῦ Πάθους καί τῆς ἐνδόξου Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ μας.

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

        Ἰδού τό κοσμοχαρμόσυνο μήνυμα καί τό σπουδαῖο νόημα τῆς ἀνέκφραστης λυτρωτικῆς χαρᾶς τῆς μεγάλης σημερινῆς Πασχαλινῆς ἡμέρας καί λαμπρῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Πάσχα :

        Νίκη πνευματική καί περίλαμπρη κατά τοῦ ἄρχοντα τοῦ σκότους καί τῆς ὁλοσκότεινης ἐξουσίας του μέ τήν κατάργησι τοῦ κράτους τοῦ θανάτου, τήν κατασυντριβή τῆς ἁμαρτίας καί τήν ἐξάλειψι τῆς φθορᾶς. Καί ἀπόλαυσις τοῦ θείου καί ἀνεκτιμήτου δώρου τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρωπίνου γένους.

        Παρά ταῦτα, ὅμως, γεννᾶται τό ἀκόλουθο καίριο καί δραματικό ἐρώτημα : Ἡ τρισμέγιστη αὐτή καί ἀπερίγραπτη Πασχαλινή χαρά καί τό ἀσύλληπτο γιά τήν ἀνθρώπινη διάνοια καί πολυτιμότατο θεῖο δῶρο τῆς σωτηρίας μας ἐγγίζουν τίς καρδιές τῶν συνανθρώπων μας σήμερα ἤ εἶναι κάτι τό ἀδιάφορο καί ἀνεπιζήτητο; Μιλᾶνε καί συναρπάζουν τήν ψυχή μας ἤ τά ἀντιπαρερχόμαστε χωρίς κανένα προβληματισμό καί χωρίς κάποιο ἐνδιαφέρον;

        Καί ὅμως, φίλτατοί μου Ἀδελφοί, αὐτά ἀποτελοῦν τά ἀπαιτούμενα γιά τήν πνευματική ζωή καί τήν ἀπόλαυσι τῆς αἰωνίου μακαριότητος. Ἀλλοίμονο, ἄν ἀπό τήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου ἐκλείψη ἡ ἀναστάσιμη χαρά καί ὁ πόθος τοῦ ἀνεσπέρου θείου φωτός. Θά ὑποστῇ μεγάλη πνευματική καθίζησι ὁ κάθε χριστιανός, ἐάν παύσῃ νά λειτουργῆ μέσα στήν καρδιά του ἡ λαχτάρα καί ἡ ἀναζήτησις τοῦ ἀνεκτίμητου ἀγαθοῦ τῆς ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι σωτηρίας του.

        Εἴθε, ἀδελφοί μου, ἡ ἀληθινή χαρά, τό ἀνέσπερο φῶς, ἡ θεία ἀγάπη καί ἡ ζωντανή ἐλπίδα, πού χαρίζει ὁ Ἀναστάς Κύριος καί ἡ ἁγία Του Ἀνάστασις νά καταλάμπουν καί νά καταυγάζουν τό νοῦν, τήν ψυχήν καί τήν καρδίαν ὅλων ἡμῶν καί ἰδιαίτερα τῶν προσφιλῶν μας ναυτικῶν καί τῶν ἁπανταχοῦ τῆς γῆς ὁμογενῶν ἀδελφῶν μας Κυθηρίων καί Ἀντικυθηρίων.

Ἔτη πολλά, εἰρηνικά, εὐλογημένα καί ἀγλαόκαρπα.
Μέ Ἀναστάσιμες πατρικές εὐχές
Ὁ Μητροπολίτης
 

 † Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

footer

  • Τετάρτη 15 Ιουλίου Κηρύκου και Ιουλίτης των μαρτύρων

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 732 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    16017899

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ