Ἐν Κυθήροις τῇ 16ῃ Αὐγούστου 2012

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
(ὑπ' ἀριθ. 94/2012)

Πρός
Τόν Ἱερόν Κ
λῆρον καί
τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 «Ἡ μετά τόκον Παρθένος καί μετά θάνατον ζῶσα, σῴζοις ἀεί Θεοτόκε τήν κληρονομίαν σου».

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

gavrihl_kalokairinos_5Ἑωρτάσαμε μέ τήν Χάρι τοῦ Θεοῦ τήν ἔνδοξη Κοίμησι τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας. Ἐλάβαμε τίς θεῖες δωρεές καί οὐράνιες εὐλογίες τῆς Πανάγνου Θεομήτορος, πού στέλνει σέ ὅλο τόν κόσμο καί σ' ὁλόκληρη τήν ἀνθρωπότητα ἀπό τό πνευματικό στερέωμα τοῦ Οὐρανοῦ ὡς Βασίλισσα τῶν Οὐρανῶν, ὡς Παντοβασίλισσα, Δέσποινα τοῦ κόσμου, Κυρία τῶν Ἀγγέλων, Σκέπη καί Προστασία τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων. 

Ἐψάλαμε κατά τήν κυριώνυμη ἡμέρα τῆς ἑορτῆς καί συνεχίζουμε νά ὑμνολογοῦμε τήν Παναγία μας καί κατά τίς μεθεόρτιες ἡμέρες, λέγοντας :

            «Ποίοις οἱ εὐτελεῖς χείλεσι, μακαρίσωμεν τὴν Θεοτόκον; τὴν τιμιωτέραν τῆς κτίσεως, καὶ ἁγιωτέραν ὑπάρχουσαν, Χερουβὶμ καὶ πάντων τῶν Ἀγγέλων∙ τὸν θρόνον, τοῦ Βασιλέως τὸν ἀσάλευτον∙ τὸν οἶκον, ἐν ᾧ κατῴκησεν ὁ Ὕψιστος∙ τὴν σωτηρίαν τοῦ κόσμου∙ τοῦ Θεοῦ ἁγίασμα∙ τὴν παρέχουσαν τοῖς πιστοῖς, ἐν τῇ θείᾳ μνήμῃ αὐτῆς, πλουσίως τὸ μέγα ἔλεος».

Μέσα σ' αὐτή τήν μεγάλη πνευματική χαρά καί εὐφροσύνη τῆς κορυφαίας αὐτῆς Θεομητορικῆς ἑορτῆς ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία ἔχει τήν ἰδιαίτερη χαρά καί εὐκαιρία νά τιμήσῃ ἕναν ἄξιο καί ἐκλεκτό ἀείμνηστο Ἱεράρχη, τόν μακαρίᾳ τῇ λήξει γενόμενον Μητροπολίτην Θήρας, Ἀμοργοῦ καί νήσων κυρόν Γαβριήλ Καλοκαιρινόν, τόν ἐκ τοῦ χωρίου Ἀλεξανδράδων Κυθήρων καταγόμενο, τόν μόνον Κυθήριο Ἀρχιερέα τοῦ 20οῦ αἰῶνος.

Συμπληρώθηκαν ἤδη 55 χρόνια ἀπό τήν εἰς Ἀρχιερέα χειροτονία του καί περίπου 30 ἔτη ἀπό τήν πρός Κύριον ἐκδημία του. Πρᾶος, γαλήνιος, συνετός, σοφός κατά Θεόν, ἄξιος καί ἐνάρετος Ποιμενάρχης, Ἁγιοπατερικός Ἐπίσκοπος, παραδοσιακός Ἱεράρχης μέ γνήσιο ἐκκλησιαστικό φρόνημα, κατέλιπε μετά τήν μακαρία κοίμησί του πλουσιώτατο ποιμαντικό, κοινωνικό καί πνευματικό ἔργο.

Ὑπῆρξε, ὡς γνωστόν, ὁ πρῶτος Πρόεδρος τῆς Ἐρανικῆς Ἐπιτροπῆς γιά τήν ἀνέγερσι καί λειτουργία τοῦ Γενικοῦ Τριφυλλείου Νοσοκομείου Κυθήρων καί Πρόεδρος τοῦ Τριφυλλείου Ἱδρύματος καί ἀπό τῆς θέσεως αὐτῆς προσέφερε πολύτιμες ὑπηρεσίες στόν τόπο μας.

Ἤδη, ἐκτυπώθηκε μέ τήν χορηγία εὐσεβοῦς εὐεργέτιδος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ὁ Τιμητικός Τόμος εἰς τιμήν καί μνήμην τοῦ ἀοιδήμου Μητροπολίτου Θήρας κυροῦ Γαβριήλ 450 σελίδων περίπου, ὁ ὁποῖος περιλαμβάνει τίς 8 εἰσηγήσεις τῆς Τιμητικῆς Ἡμερίδος τοῦ θέρους τοῦ 2008, πού ἔγινε στά Κύθηρα, ὅλα τά σχετικά μέ τήν βιογραφία, τήν ἐκλογή, χειροτονία, ἐνθρόνισι, ποιμαντικές δραστηριότητες, παραίτησι, λόγῳ ὑγείας ἀπό τόν Μητροπολιτικό του θρόνο, κοίμησι, ἐξόδιο Ἀκολουθία καί σχετικές μέ τόν μεταστάντα ὁμιλίες. Ἐπίσης, περιέχει καί τίς ποιμαντορικές του Ἐγκυκλίους γιά διάφορες περιστάσεις καί θέματα καί πλούσιο φωτογραφικό ὑλικό ἀπό πάρα πολλούς Ἱερούς Ναούς, παρεκκλήσια καί ἐξωκκλήσια πού ἀνεκαίνισε ἤ ἔκτισε ἀπ' ἀρχῆς στήν Μητροπολιτική του Ἐπαρχία.

Τήν παρουσίαση αὐτοῦ τοῦ Τιμητικοῦ Τόμου θά κάνουν δύο Κυθήριοι Καθηγητές τοῦ Πανεπιστημίου στό Ἀνοιχτό Θέατρο τοῦ Ποταμοῦ τό βράδυ τοῦ Σαββάτου 25 Αὐγούστου 2012, ἀπό ὥρα 7 μ.μ. καί ἑξῆς μέσα σέ ἕνα πλούσιο μουσικό καί χορευτικό πρόγραμμα, σύμφωνα μέ τίς προσκλήσεις πού ἔχουν ἤδη μοιρασθῆ στούς Ἱερούς Ναούς μας. Στό τέλος αὐτῆς τῆς Τιμητικῆς ἐκδηλώσεως θά προσφερθῆ δωρεάν ὁ Τόμος αὐτός στήν καθεμιά Κυθηραϊκή οἰκογένεια ὡς εὐλογία, ἀλλά καί στούς ἄλλους ἐπισκέπτες.

Τήν ἑπόμενη ἡμέρα, Κυριακή 26 Αὐγούστου ἐ.ἔ. θά τελεσθῆ Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας  Τριάδος Ἀλεξανδράδων, προεξάρχοντος τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.Ἀνθίμου. Θά τελεσθῆ στό τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας Ἀρχιερατικό Μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως τοῦ ἀειμνήστου συμπατριώτη μας Μητροπολίτου Θήρας κυροῦ Γαβριήλ, μετά τό ὁποῖο ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ.Ἄνθιμος, δαπάναις τοῦ ὁποίου ἔχει στηθῆ στό προαύλιο τοῦ Ἱ.Ναοῦ ἡ προτομή τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Θήρας καί Γέροντός του, θά κάμη τά ἀποκαλυπτήρια τῆς προτομῆς αὐτοῦ.

Αὐτήν τήν χαρμόσυνη ἀγγελία κομίζων εἰς ὅλους σας, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, παρακαλῶ τόν Ἱερόν Κλῆρον, τούς τοπικούς Ἄρχοντες καί τόν φιλόχριστο λαό μας νά τιμήσετε μέ τήν παρουσία σας τίς τιμητικές αὐτές ἐκδηλώσεις καί τήν πολυσέβαστη προσωπικότητα τοῦ τιμωμένου ἀειμνήστου Ἱεράρχου Γαβριήλ.

Ἐπί δέ τούτοις, εὐχόμενος εἰς ὅλους σας πλούσια τά θεῖα δωρήματα καί τήν προστασία τῆς Παναγίας μας τῆς Μυρτιδιώτισσας, διατελῶ

Μετ' εὐχῶν καί ἀγάπης
Ὁ Μητροπολίτης

†Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

footer

  • Παρασκευή 3 Ιουλίου Υακίνθου μάρτυρος, Διομήδους μάρτυρος

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 1171 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    15832052

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ