ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
(ὑπ' ἀριθ. 96/2012)

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
καί τόν Χριστώνυμον Λαόν τῆς καθ΄ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων

«Βαλανεῖον ἐστιν ἡ Ἐκκλησία πνευματικόν, οὐ ρύπον σώματος, ἀλλά ψυχῆς ἀποσμῆχον κηλῖδα τοῖς πολλοῖς τῆς μετανοίας τρόποις»  (Ε.Π.Ε. 19,426)

 Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά˙

Ὁλόψυχα σᾶς εὔχομαι καλή καί εὐλογημένη νά εἶναι ἡ Ἁγία Τεσσαρακοστή τῶν Χριστουγέννων, ἡ σαραντάμερη αὐτή νηστεία τῆς Ἐκκλησίας μας, μέ τήν ὁποία ὑποδεχόμαστε τήν Μεγάλη Δεσποτική γιορτή τῶν Χριστουγέννων.

Ἀνοίγεται μπροστά μας μιά ἀγωνιστική πνευματική περίοδος, πού ἀπαιτεῖ ἰδιαίτερα πνευματικά γυμνάσματα, ὅπως εἶναι ἡ μετάνοια, ἡ νηστεία, ἡ προσευχή, ἡ συγχωρητικότητα καί ἡ ἀγάπη. Τά ἀγωνίσματα αὐτά, πού πρέπει νά γίνωνται ὅλο τό χρόνο, ἔχουν κάποια ξεχωριστή ἔξαρσι σ' αὐτή τήν ἱερή περίοδο.

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, πού θά γιορτάσωμε σέ λίγες ἡμέρες τήν ἱερή του μνήμη, μᾶς εἶπε στήν ἀρχή πώς ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία εἶναι λουτρό πνευματικό, πού δέν καθαρίζει τόν σωματικό ρύπο, ἀλλά κάθε ἀκαθαρσία τῆς ψυχῆς μέ τούς πολλούς τρόπους τῆς μετανοίας.

Καί σέ ἄλλο σημεῖο, ὑποδεικνύοντας τούς τρόπους καί τούς δρόμους τῆς μετανοίας, λέγει τά ἑξῆς σέ ἁπλουστευμένη γλῶσσα:

«Συγχώρεσε τά ἁμαρτήματα ὅσων σέ ἔβλαψαν, γιατί κι αὐτό τό πρᾶγμα συγχωρεῖ ἁμαρτίες. Ὑπάρχει καί ἄλλη ὁδός. Ἡ καταδίκη τῶν ἁμαρτημάτων μας, πού θά κάνωμε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι γιά τόν ἑαυτό μας. Καί ὅταν κανείς κακοπαθῆ καί ἀντί νά γογγύζη εὐχαριστεῖ τόν Θεό, αὐτό βοηθάει στό νά συγχωροῦνται οἱ ἁμαρτίες του. Ὑπάρχει καί ἄλλος δρόμος. Ἡ προστασία τῶν ἀδικουμένων ... Ποιά, λοιπόν, ἀπολογία θά ἔχωμε, ἄν ἐπιμένωμε στά ἁμαρτήματα, ἄν καί ἔχωμε τόσους δρόμους πρός τόν Οὐρανό καί τέτοια φάρμακα, πού γιατρεύουν τά τραύματα τῆς ψυχῆς;» (Ε.Π.Ε. 19,150).

Καί ἀφοῦ ὁ ἱερός Χρυσόστομος ἔδειξε τούς τρόπους καί δρόμους τῆς σωτήριας μετάνοιας, συνιστᾶ ἄμεση δρᾶσι χωρίς καμμιά ἀναστολή ἤ ἀναβολή. «Σταμάτα, συμβουλεύει. Κάνε μεταβολή καί ἀκολούθησε τόν ἀντίθετο δρόμο. Ὁμολόγησε χάρι στόν Θεό, πού δέν σέ πῆρε (γιά τό αἰώνιο ταξίδι) τήν ὥρα, πού ἤσουν βουτηγμένος στίς ἁμαρτίες. Μή ζητᾶς καί ἄλλη προθεσμία γιά νά κάνης καί ἄλλα κακά ἔργα. Πολλούς πῆρε ὁ Θεός τήν ὥρα, πού τούς κυβερνοῦσε ἡ πλεονεξία καί πῆγαν σέ δίκη αὐτόφωρη. Φοβήσου μήπως τά πάθης καί σύ καί δέν μπορέσης οὔτε ν' ἀπολογηθῆς. Σέ πολλούς βέβαια ἔδωσε προθεσμία ὁ Θεός νά ἐξομολογηθοῦν στά βαθειά τους γηρατειά» (Ε.Π.Ε. 19,572).

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

Ὁ Χρυσορρήμων Πατήρ τῆς Ἐκκλησίας μας μᾶς εἶπε τί εἶναι στήν πραγματικότητα ἡ μετάνοια, τί μᾶς χαρίζει καί μέ ποιούς τρόπους καί ποιους δρόμους τήν ἐξασφαλίζουμε μέ τή Χάρι τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Μᾶς ἔδειξε τόν ἀπέραντο πλοῦτο τῆς Θείας εὐσπλαγχνίας καί τό ἀμέτρητο ἔλεος τοῦ Θεοῦ γιά τόν κάθε ἁμαρτωλό. Καί μᾶς συνέστησε νά ἔχωμε ἐγρήγορσι, ἀνάνηψι καί σταθερή ἀπόφασι μετανοίας χωρίς ἀναβολές καί ἀναστολές.

Ἡ μετάνοια μᾶς ἀνανεώνει καί ἀναζωογονεῖ πνευματικά. Ἡ νηστεία, πού εἶναι ἐλαφρότερη ἀπό τή νηστεία τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, μᾶς δυναμώνει ψυχικά καί σωματικά. Καί ὁ πνευματικός ἀγώνας τῆς ὑπομονῆς, τῆς πίστεως, τῆς ἐλπίδας καί τῆς ἀγάπης μᾶς ἀναγεννᾶ μέ τήν δύναμι τοῦ Θεοῦ.

Οἱ Πνευματικοί Πατέρες καί Ἐξομολόγοι τοῦ νησιοῦ μας, ἀφοῦ ἔλθουν σέ συνεννόησι μέ τούς Ἱερεῖς τῶν ἐνοριῶν σας, θά ὁρίσουν τήν ἡμέρα, πού θά γίνη στήν κάθε ἐνορία τό Ἱερό Μυστήριο τῆς Μετανοίας καί Ἐξομολογήσεως, τό πνευματικό αὐτό λουτρό τῆς ψυχῆς.

Μέ ὅλη μου τήν καρδιά σᾶς εὔχομαι καλή καί εὐλογημένη Τεσσαρακοστή γιά νά λάβωμε τήν Χάρι καί τήν εὐλογία τοῦ Τρισαγίου Θεοῦ μας καί νά ἑορτάσωμε πνευματικά, μέ εὐφροσύνη καί ἀγαλλίασι καρδίας τά ἅγια Χριστούγεννα.

Καί ἐπί τούτοις διατελῶ,
Μέ πατρικές εὐχές καί ἀγάπη
Ὁ Μητροπολίτης
†Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

 

footer

  • Τετάρτη 15 Ιουλίου Κηρύκου και Ιουλίτης των μαρτύρων

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 53 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    16017936

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ