ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
(ὑπ᾽ ἀριθ. 98/2012)

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί
τόν Χριστώνυμον Λαόν τῆς καθ΄ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων

«Γινώσκετε τήν Χάριν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,  ὅτι δι' ὑμᾶς ἐπτώχευσε, ἵνα ὑμεῖς τῇ ἐκείνου πτωχείᾳ πλουτήσητε»    (Β'Κορινθ.8,9)

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά!

          Διανύουμε μέ τήν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ τήν περίοδο τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς τῶν Χριστουγέννων καί ὑπολείπονται τρεῖς καί πλέον ἑβδομάδες διά νά ἑορτάσωμε τό μεγάλο καί κοσμοσωτήριο γεγονός τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ, τῆς Θείας Ἐνανθρωπήσεως.

          Διά τήν ὑποδοχήν καί τήν προσκύνησιν τοῦ Θείου Βρέφους μᾶς προετοιμάζει ποικιλοτρόπως ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία: Μέ τούς ἐξαίσιους προεόρτιους ὕμνους, μέ τήν μετάνοια καί τήν πνευματική καλλιέργεια, μέ τήν διπλῆ νηστεία: σωματική καί πνευματική, ἀλλά καί μέ τόν καθιερωμένο Ἔρανο τῆς Ἀγάπης.

          Ὁ Ἔρανος τῆς Ἀγάπης ἔχει τήν θέσιν του μέσα εἰς τήν ὅλη προετοιμασία διά τόν ἑορτασμόν τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῆς ἀγάπης. Εἶναι ἕνα δεῖγμα τῆς ἔμπρακτης ἀγάπης μας πρός τόν πτωχό, ἄπορο, ἐγκαταλελειμμένο, πεινασμένο, ἄρρωστο καί ἀνήμπορο ἀδελφό καί συμπατριώτη μας.

          Εἰς τό ῥητόν τῆς Καινῆς Διαθήκης, πού προτάξαμε στήν Ἐγκύκλιό μας αὐτή, ὁ Ἀπόστολος Παῦλος τονίζει εἰς τούς Χριστιανούς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κορίνθου τήν ἀλήθεια ὅτι εἶναι μεγάλη ἡ Χάρις τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀφοῦ διά τήν σωτηρία καί τόν πνευματικό πλουτισμό τῶν ἀνθρώπων, ἐνῷ ὡς Θεός ἦτο πλούσιος, ἐπτώχευσε, μέ τό νά φορέσῃ τό ταπεινόν ἔνδυμα τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, προκειμένου τό ἀνθρώπινο γένος νά ἀποκτήσῃ τόν θεῖο καί πνευματικό πλοῦτο, χάριν τῆς ἑκούσιας-θεληματικῆς πτωχείας Ἐκείνου.

          Ἡ φτώχεια τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου μας συνίσταται εἰς τό ὅτι ἐφόρεσε τήν ταπεινή ἀνθρώπινη σάρκα, ἀφοῦ γεννήθηκε ὄχι σέ κάποιο ἀνάκτορο, ἀλλά σέ ἕνα παγερό σπήλαιο καί μιά πτωχική φάτνη ἀλόγων ζώων. Ὡς βρέφος κατεδιώχθη ἀπό τήν μανία τοῦ Ἡρώδη καί κατέφυγε εἰς τήν Αἴγυπτο. Κατά τήν τριαντάχρονη παρουσία Του ἐδῶ στή γῆ ἔζησε ταπεινά, πτωχικά, ἄσημα, «μή ἔχων ποῦ τήν κεφαλήν κλῖναι». «Πτωχός θέλων ὑπῆρχε» κατά τόν ἐπίγειο βίο Του.

          Ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί πῶς πλουτίζουμε ἀπό τήν ἑκούσια πτωχεία τοῦ Θεανθρώπου, δηλαδή μέ τήν Θεία Ἐνανθρώπησί Του; Λαμβάνουμε τήν Θεία Χάρι καί εὐλογία Του μέ τήν συμμετοχή μας εἰς τά Ἅγια Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας καί μάλιστα μέ τήν Θεία Κοινωνία τοῦ Τιμίου Σώματος καί τοῦ Ζωοποιοῦ Αἵματος τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Καί, ἔχοντες τήν Θεία Χάρι, καλλιεργοῦμε τίς χριστιανικές ἀρετές τῆς ἀγάπης, τῆς πίστεως, τῆς ἐλπίδος, τῆς ὑπομονῆς, τῆς ὑπακοῆς, τῆς ταπεινώσεως καί ὅλες τίς ὑπόλοιπες ἀρετές, πού εἶναι τά πνευματικά στολίδια μας.

          Ὁ Ἔρανος τῆς ἀγάπης, πού θά πραγματοποιθῆ ἐφέτος μέσα σέ δύσκολες οἰκονομικές συνθῆκες, ἔχει τήν ἀξία του καί τή σημασία του, διότι ἀπό τό ὑστέρημά μας καλούμεθα νά δώσωμε ἔστω καί τό «δίλεπτον τῆς χήρας» διά νά ἀνακουφίσωμε τόν πόνο, τήν θλίψι καί τήν ἀνέχεια τῶν συμπολιτῶν μας ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι ὑποφέρουν κυριολεκτικά, ἀλλά διά λόγους ἀξιοπρέπειας δέν τό φανερώνουν. Ἡ μικρή βοήθεια αὐτή ἀπό τόν Ἔρανο Ἀγάπης θά εἶναι ἕνα βάλσαμο παρηγοριᾶς καί ἐλπίδας.

          Ἡ Ἐρανική αὐτή προσπάθεια θά γίνη εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολίν μας τήν 6ην, 7ην, 8ην καί 9ην Δεκεμβρίου ἐ.ἔ. Παρακαλοῦνται οἱ Ἱερεῖς μας μέ τήν συνοδεία τους, πού θά εἶναι ἐκκλησιαστικοί Ἐπίτροποι ἤ κυρίες τῆς κάθε ἐνορίας, νά συντονίσουν τήν ἐξόρμησι αὐτή σέ σπίτια καί καταστήματα. Ὅσοι εὐαρεστοῦνται καί κατανοοῦν τόν φιλανθρωπικό σκοπό τοῦ ἐράνου αὐτοῦ ἄς συμπαρασταθοῦν μέ ἱλαρότητα καρδίας. Ὁ δέ Θεός τῆς ἀγάπης καί τῆς φιλανθρωπίας ἄς εἶναι μαζί μας καί ἄς ἀνταμείβῃ τούς ἐλεήμονας ἀδελφούς.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί εὐλογιῶν
Ὁ Μητροπολίτης
†Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

 

 

footer

  • Τετάρτη 15 Ιουλίου Κηρύκου και Ιουλίτης των μαρτύρων

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 685 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    16017879

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ